Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


FKT-prosjektet er i gang

Publisert: 20.01.2012 av Einar Meisfjord
Prosjektleder Øivind Løken startet opp for fullt rett over nyttår og fellesprosjektet mellom de tre organisasjonene Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag er dermed i gang.

Øivind Løken (bildet) har kontorsted i Norsk Sau og Geits lokaler i Ås i Akershus. Løken er 29 år gammel, utdannet naturforvalter fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås og har arbeidserfaring innen prosjektarbeid, samt kurs og undervisning. Han kommer opprinnelig fra en gård i Trysil som driver med sau og har selv sett utviklingen fra tilnærmet rovdyrfrie beiteområder, til en stadig økning av de ulike rovviltbestandene med tilhørende økte tap og utprøving av ulike forebyggende tiltak. Dagens situasjon er at det er så godt som fritt for sau på vanlig utmarksbeite og de fleste av sauene som er igjen beiter innenfor såkalte rovdyrsikre strømgjerder. Dermed skulle han kjenne godt til problematikken.

Øivind Løken kan kontaktes på telefon 41 69 26 47 eller e-post ol@nsg.no

FKT står for forebyggende og konfliktdempende tiltak, og det overordnede målet med FKT-prosjektet er nettopp å gjennomføre tiltak som skal forebygge tap av beitedyr til rovvilt og samtidig dempe konflikten mellom beitenæringa og rovviltforvaltningen. Prosjektbeskrivelsen lister opp en rekke aktiviteter og oppgaver som det skal arbeides med for å bygge opp under hovedmålet. Man skal blant annet bidra til økt samarbeid og bedre rolleforståelse mellom beitebrukere og de ulike partene i rovviltspørsmålet (bla. SNO, Fylkesmennene, Mattilsynet, DN, Rovviltnemndene), lage brosjyremateriell og fagartikler som formidles gjennom organisasjonene, arrangere møter og kurs for beitelag og beitebrukere om relevante tema knyttet til hovedproblemstillingen og samarbeide med kunnskapssentra som f.eks. Norsk Viltskadesenter om å formidle kunnskap og råd om skadeforebyggende tiltak både på inn- og utmarksbeite for å nevne noe.

Den første tiden kommer til å bli brukt til å sette seg inn i arbeidsoppgavene og lage en arbeidsplan for det første året ut fra de nevnte aktivitetene i prosjektbeskrivelsen. Videre vil det bli å knytte kontakter med alle berørte parter og mulige samarbeidspartnere og få prosjektet opp å gå. Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av Finn Erlend Ødegård fra Bondelaget (leder), John Petter Løvstad fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kari Anne Wilberg og Lars Erik Wallin (personalansvar) fra Norsk Sau og Geit. FKT-prosjektet kommer ikke til å ha en egen internettside, men informasjon om prosjektet og aktuelle aktiviteter vil formidles via de tre organisasjonenes respektive nettsider og øvrige nettverk.

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev