Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Utnytt handlingsrommet i tollvernet, målrett budsjettmidlene

Publisert: 14.02.2012 av Einar Meisfjord
- Handlingsrommet i tollvernet må utnyttes slik at det til enhver tid gir best mulig beskyttelse og slik at bøndene kan få bedre betalt for produktene sine. Samtidig må budsjettmidlene brukes slik at de landbrukspolitiske målsetningene kan nås. Det var Merete Furubergs hovedbudskap da hun i dag møtte i Regjeringens kontaktutvalg.

- I løpet av de siste ti årene er verdien av den årlige importen av landbruksvarer doblet, og utgjorde i 2010 en verdi på 34 mrd. kroner. Fra 1. januar 2012 ble importkvotene på ost fra EU økt fra 4500 tonn til 7200 tonn. Med denne økningen er det ventet en total osteimport til Norge på opp mot 14 000 tonn, eller 21 % av ostemarkedet i Norge. Dette viser at beskyttelsen som tollvernet gir, slett ikke er så solid som det ofte fremstilles som, fortsatte Furuberg.

Furuberg stilte seg videre bak Regjeringens ambisjon i Stortingsmelding nr. 9, om å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten, men pekte på flere utfordringer som må løses for at ambisjonen skal kunne nås:
 
- På tross av at veksten i arbeidsproduktiviteten i jordbruket har vært på 6 % per år de siste ti årene, har arealproduktiviteten stagnert og det fulldyrka arealet i Norge, spesielt kornarealet, går ned. Fra 1991 til 2010 har kornarealet gått ned med 640 000 dekar, og er nå tilbake på 1975-nivå. I samme periode har befolkningen i Norge økt med 1 million mennesker. Skal vi øke matproduksjonen på norske ressurser, er vi nødt til både å øke arealproduktiviteten og å øke jordbruksarealet i Norge. Derfor er det behov for at det etableres støtte til drenering og at det iverksettes et nydyrkingsprogram, sa Furuberg.
 
Furuberg viste også til at den norske matproduksjonen i stadig større grad baserer seg på importerte fôrråvarer. Mens Norge i 1991 hadde en selvforsyningsgrad korrigert for import av fôr på 46 %, var den i 2010 nede på 39 %.
 
-Dette er paradoksalt med tanke på at Norge har store uutnyttede ressurser til produksjon av mat, både i form av et potensial for en økt kornproduksjon og økt bruk av gras- og utmarksbeiteressurser. Dette er ressurser som må utnyttes bedre når matproduksjonen skal økes i takt med en økende befolkning, avsluttet Furuberg.

Hele innlegget kan du lese her

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev