Bevar slakteriet på Otta

Landsmøtet i NBS 2019 går imot nedlegging av Nortura sitt slakterianlegg på Otta

Landsmøte mener at strukturrasjonalisering og sentralisering ikke er svaret på de utfordringene som styret i Nortura har per dags dato.

Landsmøte og Norsk bonde- og småbrukarlag stiller seg undrende til at styret i Nortura planlegger å legge ned slakteriet på Otta som går med økonomisk overskudd. Landsmøte i NBS mener at nedleggelse av Nortura Otta vil føre til dramatisk svekkelse av distriktslandbruket i Gudbrandsdalen.

Nortura Otta som i dag har 80 viktige arbeidsplasser i et av landets mest konsentrerte husdyrområde bidrar til viktig rekruttering og sysselsetting i landbruket. Nedleggelse av en så stor arbeidsplass vil få store ringvirkninger for lokalsamfunnet samt dyrevelferden ved lengre transport.

Landsmøte og NBS mener at styret i Nortura må se på hva fremtidig nedleggelse av dagens slakterier vil medføre av negative konsekvenser i et bærekraftig perspektiv.

Hele lokalsamfunn står opp for anleggene sine, men matvarekjedene som skal selge maten vår - hva gjør de?

Storsamfunnet forventer at landbruket tar klima- og miljøhensynet på alvor! Utnyttelse av gras- og beiteressursene, korte transportavstander og god dyrevelferd er de viktigste argumentene mot nedleggelse av slakterier!Kjersti Hoff enstemmmig gjenvalgt som leder

Kjersti Hoff ble enstemmig gjenvalgt som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag på landsmøtets avslutningsdag 10. november. Som politisk nestleder ble valgt Eli Berge Ness og organisatorisk nestleder Kathrine Kinn.

Kjersti Hoff enstemmmig gjenvalgt som leder - les hele saken

Landbrukets Økologikongress Øko 2020 21.-22. januar 2020

Øko 2020 - møteplass for økologisk produksjon

Sted: X Meeting Point, Hellerudsletta

Øko 2020 er en møteplass for produsenter, forskere, rådgivere, studenter, markedsaktører og andre. Programmet er lagt opp slik at det skal passe for alle uavhengig av om de driver økologisk eller ikke.

Landbrukets Økologikongress Øko 2020 21.-22. januar 2020 - les hele saken


Landsmøtetalen til Kjersti Hoff

Statssekretær, landsmøteutsendinger!
Gode landsmøte, gode medlemmer og gode gjester!
Velkommen til Landsmøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag!
Ja, dette er stort, stå her, se på dere, ha den tillitten og være lederen i Norsk Bonde og Småbrukarlag!
«Vi er en liten organisasjon, men jammen er vi de tøffeste bønda».

Landsmøtetalen til Kjersti Hoff - les hele saken

FN-fråsegna om rettane til bønder og andre arbeidsfolk i bygder

På mange måtar er landbruk og fiske globalt. Så å seie alle land importerer ein del av dei fôrvarene, dyre- og plantemedisinane og reiskapane dei bruker og landbruksmatvarene og fisken dei et. Mange land eksporterer også noko av sin produksjon av mat og landbrukstilknytte varer. Om prisen til dømes på soya eller mais går opp fordi det det har vore uår eller etterspørselen av andre grunnar er større enn tilbodet, får det følgjer for alle land.

FN-fråsegna om rettane til bønder og andre arbeidsfolk i bygder - les hele saken

Klimasøksmålet

Klimasøksmålet starter i Borgarting lagmannsrett i dag, 5. november. Dette er andre runde i retten for søksmålet mot staten.

Grunnlaget for søksmålet er stortingets utvinningstillatelser i Barentshavet i 2016 og Norges ansvar for å gjøre våre bidrag for å redusere klimagassutslippene.

Klimasøksmålet - les hele saken

Bruken av beiteressursene relatert til rovviltforvaltningen

NBS setter pris på å slippe til overfor Stortinget med innspill i viktige beitepolitiske spørsmål. I ei tid som er prega av erkjennelse om at klimaavtrykket må reduseres og totalforsvaret i Norge må styrkes så kommer bruken av beiteressursene i utmarka til matproduksjon til sin rett. Da må ikke rovviltforvaltninga utvikle seg slik at disse ressursene blir låst.

Bruken av beiteressursene relatert til rovviltforvaltningen - les hele saken

Nedskalering av mjølkeproduksjonen – NBS ute av forhandlingene

- Det tilbudet som vi fikk fra staten gir ikke grunnlag for Norsk Bonde- og Småbrukarlag til å være med på å sluttføre forhandlingene, sier Kjersti Hoff.

Nedskalering av mjølkeproduksjonen – NBS ute av forhandlingene - les hele saken

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå ferdig med sitt arbeid og offentliggjør herved sin innstilling.

Det er en enstemmig valgkomité som går inn for gjenvalg av leder Kjersti Hoff. Det har ikke vært fremmet forslag om andre kandidater, og valgkomiteen har fokusert på å bygge et konstruktivt og faglig sterkt styre med Hoff som leder.

Valgkomiteens innstilling - les hele saken

Assisterende generalsekretær

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter

Assisterende generalsekretær

i 100 prosent stilling ved vårt hovedkontor i Akersgt. 41 i Oslo fra mars 2020.

Assisterende generalsekretær vil ha en viktig rolle i den daglige driften av organisasjonen. Dette innebærer bl.a. deltakelse i de årlige jordbruksforhandlingene samt andre landbrukspolitiske spørsmål, mediekontakt, utmarksforvaltning, organisasjonsarbeid mv.

Les om ønskelige kvalifikasjoner:

Assisterende generalsekretær - les hele saken

Mentorordningen i jordbruket

Mentorordninga innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som en diskusjonspartner i drifta gjennom et helt år

Mentorordningen i jordbruket - les hele saken

Dok 8 forlag om 50 % selvforsyning av jordbruksmat innen 2026 fra Sp

Kjersti Hoff i Stortingets næringskomite 23 oktober:

Forslagsstillerne fikk ros for å sette en så så viktig sak på dagsorden. Det er svært viktig at Stortinget har grunnleggende kunnskaper om norsk matforsyning og matvaresikkerhet. Det er mange grunner til at Stortinget bør være bekymret for sikker matforsyning til folket. Det gjelder klimautfordringer, uroligheter i verden, befolkningsvekst og knapphet på ressurser.

Dok 8 forlag om 50 % selvforsyning av jordbruksmat innen 2026 fra Sp - les hele saken

Nedskalering av mjølkeproduksjonen

- Det tilbudet som vi fikk fra staten ga ikke grunnlag for Norsk Bonde- og Småbrukarlag til å være med på å sluttføre forhandlingene, sier Kjersti Hoff. – Jeg registrerer at den endelige avtalen mellom staten og Norges Bondelag er identisk med det som forelå da vi forlot forhandlingene i går ettermiddag, sier Kjersti Hoff.

Nedskalering av mjølkeproduksjonen - les hele saken

Høring i Næringskomiteen

I høringen om statsbudsjettet i dag uttrykte "bygdekvinnene" Cesilie Aurbakken og Kjersti Hoff skuffelse over manglende bevilgninger til beredskapslager for korn. I tillegg vektla Hoff viktigheten av å videreføre den regionale fordelingen av melk- og kjøttproduksjonen i lys av nedskaleringen av melkeproduksjonen ved utfasingen av Jarlsbergost eksporten. Utkastet til Mercosur-avtale må avvises og kompensasjonsordningen til pelsdyroppdretterne som blir fratatt sitt levebrød, må styrkes.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as