Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Sammen om norsk matproduksjon

Publisert: 29.03.2012 av Einar Meisfjord
-Miljøet på Tingvoll og Bioforsk Økologisk er svært viktig for utviklinga av landbruket i Norge framover, sa leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg da hun var på besøk på Bioforsk Økologisk på Tingvoll 26. mars.

 

Tekst og foto: Anita Land

Hun er bekymra for at vi bygger norsk landbruksproduksjon mer og mer på importerte innsatsmidler, og støtter fullt ut den felles satsinga på storskalaforsøk som tenkes settes i gang på økologisk kretsløpslandbruk. 
 
-Statistikk viser at det fulldyrka arealet i Norge er på et svært lavt nivå. Jeg har ikke funnet noe land i verden med lavere matproduksjonsareal pr person, sier hun, og legger til:
-Det importeres stadig mer kraftfôrråvarer, selvforsyningsgraden reduseres, bruk legges brakk, det skjer konsentrasjon av matproduksjon til få områder i landet, rekrutteringen svikter. Det globale bildet for økt matproduksjon er mørkere.
 
Snart vil Merete Furuberg sitte og forhandle med staten om overføringene fra staten til landbruket. Da er krava klare for økt norsk matproduksjon på norske ressurser - over hele landet. - Det må blant annet legges inn en nullvisjon for nedbygging av matjord, sier hun, og mener at vi minst må ha to dekar per person for øke sjølvforsyningsgraden og matsikkerheta i landet. Hun mener også at en må jobbe aktiv for å stoppe bruksnedlegginga og styrke distriktsjordbruket.
 
Lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er også opptatt av hvordan en kan ta i bruk de ubrukte utmark- og beiteressursene på en mer effektiv måte. Derfor var Merete Furuberg svært interessert i forskningsprogramma på Tingvoll, der en ser på problema med flått i utmarksbeite og alternative måter å gjerde inn dyra på. Direktør Kristin Sørheim ved Bioforsk Økologisk, som også er veterinær, deltar aktivt i prosjektet som ser på dyrevelferden i saueflokken ved bruk at Nofence. Ett nytt, usynlig gjerdesystem som bruker gps, lyd og elektrisk støt for å holde sauer innenfor et bestemt område.
 
-Satsingen på grovfôr og beite må økes. Utmarksressursene representerer et stort potensial for økt matproduksjon i Norge. Rovviltutfordringen må bli løst. Produksjonskravet i kulturlandskapstilskuddet må opprettholdes, mener Merete Furuberg, som stiller godt forberedt før årets jordbruksforhandlinger.

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev