Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


30 400 husdyrbrukere i 2012

Publisert: 16.04.2012 av Einar Meisfjord
30 400 husdyrbrukere søkte om produksjonstilskudd i første søknadsomgang i 2012. Dette er 800 færre en året før, en nedgang på 2,6 %.

Det melder Statistisk Sentralbyrå

Størst prosentvis nedgang var det i talet på jordbruksbedrifter med mjølkekyr og med svin, dei to gruppene hadde ein nedgang på respektive 5 og 4 prosent frå 2011 til 2012. Talet på bedrifter med mjølkekyr blei redusert med 600, til 10 350, i den same perioden. Talet på bedrifter med svin var på 2 700, 100 færre enn året før.

Knapt 14 500 jordbruksbedrifter hadde vinterfôra sau i 2012, dette er om lag det same talet som året før. Det var 1 900 bedrifter som hadde verpehøns, medan 600 hadde slaktekyllingar. Talet på bedrifter med verpehøns gjekk ned med 3 prosent frå 2011 til 2012, medan talet på bedrifter med slaktekyllingar var omtrent uendra i den same perioden.

Det samla talet på storfe gjekk ned med 9 900 frå 2011 til 2012. Av dessa var 3 400 mjølkekyr. Talet på ammekyr auka med 1 100 i den same perioden. Talet på mjølkegeiter, sauer, verpehøns og alssvin gjekk alle ned med rundt 1 prosent, medan talet på slaktesvin og slaktekyllingar auka med om lag 1 prosent.

Samstundes med nedgangen i talet på buskapar auka den gjennomsnittlege buskapsstorleiken. Dette blir særleg tydeleg om ein ser på utviklinga over fleire år. Eit bruk med mjølkekyr hadde i gjennomsnitt 23 mjølkekyr i 2012, medan gjennomsnittet var 15 i 2002. Dei som dreiv med sau, hadde i middel 72 vinterfôra sauer i fjøset i 2012, mot 55 ti år tidlegare. Blant svine- og eggprodusentane har utviklinga i retning større buskapar vore enda meir markert. Eit gjennomsnittleg bruk med alssvin hadde 75 alssvin i 2012, mot 34 i 2002. Gjennomsnittleg tal verpehøns per bruk auka frå 1 000 til 2 100 i same periode.

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev