Forholdstallet for disponibel kvote for kumelk økes til 1,05 for 2020

Det økte behovet for melk etter utbruddet av koronapandemien er om lag 50 mill. liter, hovedsakelig pga økt salg av hvitost og konsummelk. Dette skyldes endrede måltidsvaner og at grensehandelen har falt bort. Derfor ble forholdstallet i dag økt til 1,05.

Nye ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2020 den 8. juni

Tine SA redegjorde for utviklingen i meierimarkedet.

Tines prognose for melkeleveranser i 2020 er nå 1 496 mill. liter. Basert på Tines vurderinger av etterspørselen i 2020, anslår de nå et melkebehov på 1 513–1 556 mill. liter melk. Tine anbefaler derfor å sikte mot en melkeinngang på 1 530 mill. liter. Siden prognosen i februar har etterspørselsveksten innenlands vært om lag 50 mill. liter, hovedsakelig på hvitost og konsummelk. Dette skyldes effekter av koronapandemien, som har gitt økt etterspørselsvekst på grunn av endrede måltidsvaner og at grense­handelen har falt bort. Det er usikkert hvor lenge etterspørselseffektene av korona­pandemien vil vare. Utfordringene med utslippstillatelse i Irland gjør at det fortsatt produseres Jarlsberg for eksport innenlands. Tine planlegger for at produksjonen av Jarlsberg i Irland vil komme i gang i løpet av 2. halvår.

Effekten av økningen i forholdstallet i april har så langt vært lavere enn ønsket. De første månedene i 2020 har det ikke vært noen lageroppbygging av ost og melkepulver, noe som er kritisk for å dekke etterspørselen i den melkefattige perioden i 3. kvartal. Tine har allerede iverksatt flere tiltak for å øke melkeinngangen i tillegg til forholdstallsøkningen i april, blant annet gjennom forsterket rådgivning og differensiering av basispris til produsentene i 3. og 4. kvartal.

Som følge av dette anbefalte Tine at forholdstallet for disponibel kvote for 2020 skulle heves med 4 prosentpoeng fra dagens nivå, til 1,05. Dette er prognosert å gi en melke­leveranse på om lag 1 530 mill. liter melk.

Merknader fra jordbruksorganisasjonene og departementet

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag stilte seg bak Tines anbefaling.

Viel Søyland understreket at det er en spesiell situasjon i år. Formålet med kvoteordningen er å tilpasse melkemengden til etterspørselen i markedet.

Konklusjon

Basert på markedsregulators forslag, diskusjonen i møtet og jordbruks­organisa­sjonenes anbefaling, fastsetter Landbruks- og matdepartementet forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,05 for 2020. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket for kumelk settes til 945 000 liter. Partene er enige om å møtes dersom endringer i markedssituasjonen skulle tilsi at det er behov for nye vurderinger.

 


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as