Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Elin Bergerud med kronikk.

Naturbruk trenger et stort løft!

Buskerud Naturbruksskole

    Naturbruksutdanningen i Buskerud trenger et solid løft.
Buskerud Bonde- og Småbrukarlag har derfor utarbeidet en situasjonsanalyse og et fremtidsrettet forslag til hvordan vi mener naturbruk bør utvikles i samsvar med tiden vi lever i.
Forslaget har høstet bred tilslutning blant ulike næringsaktører.
 
Forslaget innebærer flere tiltak av større karakter. Deriblant nytt produksjonsfjøs for melk, kjøttfe og sau, oppbyggig av levende genbank for bevaringsverdige storferaser, samt en delvis omlegging av Buskerud Hovedgård til økologisk, med fokus på selvforsyning av fôr- og proteinvekster til husdyrproduksjonen. 
 
    Allikevel fremhever vi å endre dagens ledelsesstruktur som det viktigste tiltaket.
Vi foreslår å opprette Buskerud Naturbruksskole – en selvstendig skole med egen rektor. Det er viktig å poengtere at dagens modell er et strukturproblem og ikke et personproblem, men vi mener det må være et grunnleggende premiss at ledelsen arbeider utelukkende for naturbruk sitt ve og vell, og har kunnskap og interesse for næringen.
Denne strukturendringen gjør seg ekstra gjeldende i planleggingen av Grønt fagsenter på Buskerud Hovedgård. 
Dagens modell har etter vårt syn bidratt til en uheldig distanse mellom yrkesutdanning og næring. Kanskje var det et poeng i det man en gang kalte yrkesskoler?
     Vi må allikevel understreke at dette ikke er et ønske om å gå tilbake i tid. Vi ønsker heller en utvikling basert på dagens erfaring og tidligere erfaringer, for å finne en enda bedre løsning for fremtiden. Vi anser det blant annet som svært viktig, både for eleven og for samfunnet, at man ikke låser seg til et yrke når man velger studieretning, og at man fortsatt kan oppnå studiekompetanse via yrkesfag. For oss er sistnevnte mulighet både underkommunisert og undervurdert, jevnfør NHOs etterspørsel etter ungdommer med konkret yrkeserfaring og bedre yrkesforståelse.
 
     Det er samtidig viktig å nevne at det nedlegges mye arbeid rundt i fylket for et tettere samarbeid mellom utdanning og næring, uavhengig av yrkesretning. Den enkelte yrkesfaglærers kontaktnettverk er uvurderlig, og i mange tilfeller bærebjelken for å få elever ut i utplassering med påfølgende lærlingeplass.
Reell arbeidstrening er viktig både for å utdanne kompetente yrkesutøvere, men også for å styrke motivasjonen hos den enkelte elev.
     Riktig nok er det mange universelle prinsipper og regler som gjelder i all form for utdanning og som taler for en samorganisering tilsvarende dagens modell, men kanskje er kontakten med den enkelte næring enda viktigere i den hverdagslige utførelsen av yrkesutdanningen?
 
     Det står antakelig kø for å problematisere en slik endring av ledelsesstrukturen for naturbruk. La oss da heller snu spørsmålet; hvorfor er det ingen som problematiserer dagens modell, som tar utgangspunkt i at én leder skal ha innsikt, kunnskap og interesse for en rekke svært ulike næringer? Undertegnede har erfaring fra yrkesfaget naturbruk både som elev og som lærerpraktikant. Min opplevelse av situasjonen er at et stort apparat som skal favne en rekke ulike studieretninger, mangler nødvendig fleksibilitet til å imøtekomme yrkesspesifikke behov. I et slikt apparat, må elevenes læring i mange tilfeller tilpasses systemet, og ikke motsatt. Dette er naturligvis svært uheldig. 
     Vi i landbruket har derfor tatt bladet fra munnen og etterspør en strukturendring vi mener er nødvendig for å løfte kvaliteten på, anseelsen av og forståelsen for naturbruksutdanningen i Buskerud.  Forslaget kommer som nevnt som en del av en rekke innspill til hvordan vi mener naturbruk bør utvikles i fylket. Denne utviklingen grunngir vi ut ifra behovet for kunnskap om fotosyntese, karbonets kretsløp og bærekraftig forvaltning sett i lys av Det grønne skiftet.
    Naturbruk har et nødvendig mandat i tiden som kommer, både for næring og for samfunn, og må derfor løftes ut av rollen som salderingspost for skolelei ungdom. Ærlig snakka’.   
 
 
Elin Bergerud
Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as