Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Informasjon om vern av skog og vedtak om endring av verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Det er vedtatt vern av fem skogområder i Buskerud. Områdene ligger i kommunene Røyken, Hurum, Lier, Modum og Gol. I tillegg er verneforskriften for Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat endret. Fylkesmannen informerer med dette brevet grunneiere og andre interessenter om vedtaket.    

Vern av nye skogområder I statsråd den 14. desember 2018 ble det vedtatt vern av 40 skogområder i Norge. Alle er vernet som naturreservater. Fem av disse ligger i Buskerud:

• Finnemarka i Lier og Modum kommuner, utvidet med 26 471 dekar.

• Tronstad i Lier kommune, utvidet med 248 dekar.

• Geitmyråsen i Røyken kommune, 1 099 dekar.

• Sandungåsen i Røyken og Hurum kommuner, utvidet med 897 dekar.

• Flatdalsåsen i Gol kommune, utvidet med 4 857 dekar. Utvidelsesområdet ligger mellom de tidligere Fladalsåsen naturreservat i Nes og Nøreimsbekken naturreservat i Gol. Ved dette vedtaket bindes disse områdene sammen til ett sammenhengende naturreservat som er kalt Flatdalsåsen naturreservat.
 
Disse nye arealene er kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog der private grunneier tilbyr deler av skogen sin til staten for vern. Alle arealene er vernet som naturreservater.
 
Grunneiere får tilsendt vernekart og forskrift for sitt område. Andre kan henvende seg til Fylkesmannen for å få papirkopi. Alle dokumenter ligger på Fylkesmannens hjemmeside, www.fylkesmannen.no/Buskerud og på Klima- og miljødepartementets hjemmeside www.kld.dep.no. Der kan dere finne forskrifter og kart for alle områdene, samt foredraget til kongelig resolusjon. Avgrensning og beskrivelse av områdene er også lagt inn i Miljødirektoratets Naturbase (www.naturbase.no) og forskriftene kan søkes opp på www.lovdata.no. 
 
Formålet med vernet Formålet med vernet er å ta vare på områder med et rikt biologisk mangfold og områder med gammel skog som er lite påvirket av nyere inngrep. Naturreservatene er fredet mot alle inngrep som kan endre naturmiljøet, slik som hogst, veibygging og andre tekniske inngrep. I tillegg til eventuelle bestemmelser i verneforskriften gjelder viltloven, lakse- og innlandsfiskeloven, motorferdselloven og annet relevant lovverk i verneområdene. 
 
Vi gjør oppmerksom på at grensen for Geitmyråsen og Finnemarka naturreservater er justert noe i forhold til forslaget som var på høring. 
 
Kommunal arealforvaltning Vi ber kommunene ta vare på verneforskrift og kart, samt sørge for at områdene blir innarbeidet i den løpende arealplanleggingen.
 
Erstatning for nytt vern  Det er inngått avtale mellom staten v/Miljødirektoratet og grunneierne om erstatning for vernet. Erstatningen vil bli utbetalt kort tid etter vernevedtaket. 
 
Forvaltning av de nye verneområdene Miljødirektoratet bestemmer hvem som er forvaltningsmyndighet for de nye verneområdene. Fylkesmannen i Buskerud vil bli forvaltningsmyndighet for de nye arealene i Geitmyråsen, Sandungåsen, Tronstad og Finnemarka naturreservater. Gol kommune har delegert forvaltningsmyndighet for sine verneområder, og de vil få delegert myndighet for den delen av Flatdalsåsen naturreservat som ligger i Gol kommune. De nye verneområdene vil bli skiltet og grensene vil bli merket i terrenget. 
 
 
Forskriftsendring for Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat Fylkesmannen sendte i 2017 på høring forslag om endring av forskriften for Trillemarka – Rollagsfjell naturreservat. Det er nå vedtatt en endringsforskrift for reservatet. Endringene gjelder motorferdsel på eksisterende veger, oppsetting av midlertidige mobile jakttårn og tilbygg til eksisterende bygninger. Endringsforskriften vedlegges til grunneiere i Trillemarka – Rollagsfjell naturreservat.
 
 
Alle dokumenter ligger på Fylkesmannens hjemmeside, www.fylkesmannen.no/Buskerud og på Klima- og miljødepartementets hjemmeside www.kld.dep.no. Ta gjerne kontakt med Fylkesmannen dersom dere har spørsmål knyttet til vernevedtaket eller forvaltningen. Forespørsler kan rettes til Olav Thøger Haaverstad (fmbuoth@fylkesmannen.no) eller Eldfrid Engen (fmbueen@fylkesmannen.no).


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as