Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Jordbruksforhandlingene 2018

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag har sendt følgende innspill til Buskerud Fylkeskommune i forbindelse med jordbruksforhandlingene i år.

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag (BBS) legger til grunn at Stortinget har bestemt at jordbrukspolitikken skal legge til rette for økt matproduksjon og mer mangfold.

BBS ønsker å legge til at denne økningen må komme på norske ressurser fordi økt import ikke er etisk forsvarlig, ikke ivaretar matsikkerheten eller er miljømessig bærekraftig. Det bør være markedsbalanse i de forskjellige produksjonene for å oppfylle de økonomiske målsettingene som er ligger i jordbruksavtalen. Selvforsyningsgraden basert på norske resurser er på 41 % (2016). 

BBS ønsker en politikk som sikrer at jordbruksarealene holdes i drift, at beiteressursene nyttes på en god måte og som sikrer sysselsetting og bosetting i distriktene.

BBS ønsker:

· Prioritere små og mellomstore bruk.

· Opprettholde og styrke avløserordningene.

BBS ønsker en politikk som fremmer konkurransekraften til grovfôrbasert kjøttproduksjon på bekostning av kraftfôrbaserte produksjoner. Samtidig ønsker vi å ivareta og øke produksjonen av korn og andre matvekster.

BBS ønsker:

· Prioritering av beiting og grovfôrproduksjon

· Styrke økonomien i kornproduksjon og andre matvekster

Buskerud har store uutnyttede gress- og beitearealer. I tillegg har Buskerud rik tilgang på spredearealer for husdyrgjødsel. Vi mener derfor at Buskerud har de beste forutsetninger for økt grovfôr basert kjøttproduksjon. Vi vil presisere at definisjonen

på innmarksbeite er arealer som ikke kan høstes maskinelt. Det er derfor viktig at tilskudd til innmarksbeiting opprettholdes slik at kulturlandskapet ivaretas.

Naturgitte dyrkningsforhold (klima, arrondering, helning, fuktighet, tørke osv) kan variere stort innenfor et lite geografisk område. BBS mener at tilskudd basert på soner ikke tar hensyn til dette og ønsker en politikk der tilskudd i større grad vurderes på gårdsnivå.

BBS ønsker:

· Innføring av driftsvansketilskudd

BBS erkjenner at landbruket må ta ansvar i miljøsaker. Vi ønsker en politikk som setter bonden i stand til å gjennomføre miljøtiltak på gårdsnivå.

BBS ønsker:

· Styrke tilskudd til grøfting

· Økt forskning på miljøvennlige driftsformer og driftsmidler.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as