Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Markering foran Stortinget idag.

Torgny holdt appell foran Stortinget i dag. Buskerud Bonde- og Småbrukarlag møtte mannsterke opp .

Det var ikke mange som møtte til markering idag, men vi var representert der.

Nationen var også der.

PRESSEMELDING                          

Dato 15.5.2015                                                                                                                                                                                     

 

 

 Pressemelding.

Brudd i forhandlingene

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag gitt staten tilbakemelding om at det blir brudd i årets jordbruksforhandlinger.

 

-          Vi kan ikke godkjenne hverken den økonomiske rammen eller den politiske retningen for dette oppgjøret, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Regjeringen har gjennom sitt reviderte tilbud, foreslått rammevilkår som gir grunnlag for en inntektsvekst på 10.400 kroner pr. årsverk fra 2015 til 2016, mens andre grupper forventes å få en inntektsvekst på 16.000 kroner. Dette vil øke inntektsavstanden til andre grupper i samfunnet ytterligere.

 

-          I sitt reviderte tilbud foreslår staten å videreføre bevilgningen over jordbruksavtalen uendret. Realverdien av budsjettmidlene går dermed ned. Dette gir ikke rom for å snu de negative utviklingstrekkene innenfor jordbruket knyttet til rekruttering og arealnedgang, og gjør det stadig vanskeligere å opprettholde et landbruk over hele landet bestående av små og store bruk. Gjennom en uendret budsjettbevilgning har vi ingen mulighet til å styrke små og mellomstore bruk i distriktene, og disse brukene er svært viktige for å kunne øke matproduksjonen, fortsetter Furuberg.

 

Gjennom prosessene som er ført, har staten vist at de ikke er villige til å imøtekomme jordbrukets krav om kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper og en reduksjon i inntektsavstanden til andre grupper. Kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper tilsvarer 590 millioner kroner.

 

-          Vi har i årets jordbruksforhandlinger brukt svært lang tid, og undersøkt alle muligheter for å komme fram til en forhandlingsløsning. Likevel må vi konstatere at avstanden mellom partene er altfor stor. Den økonomiske rammen er for liten, og retningen fra fjorårets tilbud er videreført. Denne retningen er vi grunnleggende uenig i, og derfor bryter vi forhandlingene, avslutter Furuberg.

 

 

For mer info:

Merete Furuberg                   90163092

Olaf Godli                               97546142

John Petter Løvstad               45025212

 

 

Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

Dagsprotokoll av 15. mai 2015

 

Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag viser til Jordbrukets krav i arbeidsdokument av 24. april, Statens tilbud av 5. mai, Jordbrukets arbeidsdokument av 8. mai og Statens reviderte tilbud av 14. mai, samt de prosesser som er ført mellom partene.

 

Jordbrukets krav ville gitt bøndene øke inntektsmuligheter på 24.000 kroner pr. årsverk. I det reviderte tilbudet tilbys jordbruket 10.400 kroner pr. årsverk. For andre grupper forventes en inntektsutvikling på 16.000 kroner i 2016. 

 

I Innst. 285 S (2013–2014) om jordbruksoppgjøret 2014 uttalte næringskomiteen:

 

«Komiteen mener det er avgjørende at utøverne i landbruket skal kunne ha en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper slik Stortinget har forutsatt. Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, er enig i at regjeringens forslag til Stortinget sikrer jordbruket en gjennomsnittlig inntektsvekst på linje med andre grupper fra 2014/2015, og er i tråd med gjeldende inntektsmålsetting. Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, har funnet grunn til ytterligere forbedringer i inntektsmulighetene for årets jordbruksoppgjør, for blant annet å styrke grunnlaget for rekruttering til næringen og økt matproduksjon.”

 

Ved fjorårets oppgjør tilbød Regjeringen prosentvis lik inntektsutvikling som andre grupper. Ved Stortingets behandling ble budsjettmidlene økt med 250 mill. kroner for å styrke grunnlaget for rekruttering til næringen og økt matproduksjon. I år tilbød staten opprinnelig prosentvis svakere inntektsutvikling enn andre grupper. I Statens reviderte tilbud er dette justert opp til prosentvis lik inntektsutvikling som andre grupper. Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag legger imidlertid til grunn at inntektsmulighetene må forbedres ytterligere for å styrke grunnlaget for rekruttering til næringen og økt matproduksjon.

 

Stortingsflertallet bestående av KrF, V, Ap og Sp uttalte ved fjorårets oppgjør at:

 

 «..reell økt sjølforsyningsgrad er avhengig av at økt matproduksjon skal være med grunnlag i norske ressurser. Dette må legges til grunn ved utformingen av landbrukspolitikken.”

 

Budsjettmidler er avgjørende for å ha virkemidler som stimulerer til økt utnyttelse av norske arealressurser. Vi konstaterer at Staten i sitt reviderte tilbud ikke styrker budsjettmidlene sammenlignet med gjeldende bevilgning. Realverdien av budsjettmidlene går dermed ned. Det tas ikke grep for å styrke de virkemidlene som er tilgjengelige for å stimulere små og mellomstore bruk til økt matproduksjon med grunnlag i norske ressurser. Økt kornproduksjon er avgjørende for norsk selvforsyning, og Jordbrukets krav prioriterte styrket lønnsomhet i kornproduksjon. Statens reviderte tilbud svarer ikke på denne utfordringen.

 

I Jordbrukets krav er det skissert gode tiltak for å stimulere til mer klimavennlig og bærekraftig matproduksjon med fokus på bruk av norske jordbruksarealer og beiteressurser. Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan ikke se at Statens tilbud tar tilstrekkelige grep for å bidra til å løse klimautfordringene.

 

Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag viser til de forhandlinger som er gjennomført, og mener Statens reviderte tilbud ikke svarer tilstrekkelig på Stortingets målsettinger for norsk landbruk. Vi konstaterer at avstanden mellom partene er for stor. Det gjelder særlig den økonomiske rammen. Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan ikke ta ansvar for et oppgjør som ikke legger til rette for å styrke grunnlaget for rekruttering til næringen og økt matproduksjon. 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as