Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Vedtak om kvotefordeling og vilkår for jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019

Rovvilnemnda har med utgangspunkt i Miljødirektoratets vedtak om kvote for jakt på gaupe i 2019 fordelt kvota på tre jaktområder med 19 dyr, hvorav inntil fem voksne hunner, fra jaktstart 1. februar. Rovviltnemndas vedtak kan påklages til Klima- og miljødepartementet

Vedtak Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har i møte 10. desember 2018 med henvisning til Miljødirektoratets vedtak 29. november 2018, jamfør forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 13, jamfør §§ 1 og 3, gjort følgende vedtak under sak 14/2018:
 
Rovviltnemnda i region 2 tar Miljødirektoratets vedtak om kvote for jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019 til etterretning. 
 
Fra jaktstart fordeles 19 dyr på tre jaktområder:
 
Jaktområde Delkvoter 2019 (totalt/hunner >1 år) 

I Hallingdal, Numedal og midtre/østre Buskerud)  8 (2)

II (Vestfold, søndre Buskerud, østre/nordre Telemark)  4 (1)

III (Sør- og Vest-Telemark, Aust-  Agder med unntak av Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner)  7 (2)

IV Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i Aust-Agder (beiteprioritert område)      Kvotefri jakt
 
Eventuelle endringer i vedtatt jaktområdeinndeling, kvotefordeling og bruk av reserve-  kvote vurderes i jaktperioden av sekretariatet i samråd med Rovviltnemndas leder.
 
Kvotejakt på gaupe er fra og med 1. februar til og med 31. mars.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as