Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Verdens Småbrukerdag.

17. April, verdens internasjonale småbrukerdag.

 

17. APRIL VERDENS SMÅBRUKARDAG: SÅ FRØ FOR TRYGG MAT

Den 17. april markeres internasjonalt som Verdens Småbrukerdag. Dagen er valgt for å minnes de 19 småbrukerne som i 1996 ble skutt og drept av brasiliansk paramilitære, innleid av myndigheter for å rydde plass for store internasjonale selskaper som ønsket å bruke jord i Matta Grosso til soyadyrking. Dette er baksiden av «det norske landbrukseventyret» enten det gjelder den rasktvoksende kyllingen eller NRF-kua som produserer 10.000 l melk i året. Det har ikke vært mulig uten stadig økt forbruk av kraftfôr med soya som protein-tilsetning. 

Stadig mindre av de norske ressursene i form av grovfôr og beite benyttes til norsk matproduksjon, mens antallet som sulter og underernærte globalt er på omlag 800 mill. mennesker. Dette skjer samtidig som FN’ s spesialrapportør for retten til mat uttaler at hver nasjon må produsere sin egen basismat.

FAO’ s generaldirektør Jose Graziano de Silva, fremhever småskalalandbruket som løsningen for både verdens sultkatastrofer og klimaproblemer. Dette er et landbruk uten stort forbruk av vann, sprøytemidler og kunstgjødsel, og som minimerer landbrukets skadelige effekter på miljø og klima. 

FAO sin begrunnelse for dette er at i dag produserer nettopp dette landbruket 70 % av verdens mat men bruker bare 30 % av landressursene. Industrijordbruket derimot produserer 30 % av maten men bruker til gjengjeld hele 70 % av landressursene. Industrijordbruket har aldri hatt til hensikt å forsyne og fordele maten til dem som trenger den - kun til dem som kan betale for den. Til gjengjeld står industrijordbruket bak en betydelig andel av forurensningene og klimautslippet.

Norsk jordbruk er basert på at man gjennom frihandel får tilgang til de billigste råvarer til vår matproduksjon.  Dette åpner for spekulasjon i land, vann og andre naturressurser hvor den fattige lokalbefolkningen i land hvor myndigheter ikke har samme demokratiske grunnlag som hos oss, er taperne.  I praksis er derfor norsk matproduksjon blitt avhengig av et internasjonalt industrijordbruk.  Med så klare anbefalinger fra  FN sine organer er dette et paradoks.  Basisvarer for å ha et verdig liv er ikke egnet å være omfattet av frihandel.  Menneskerettigheter skal IKKE være en handelsvare.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag bruker den 17 april til å markere solidaritet med dem som mister alt, fra hus og hjem, jord, mat og vann, og noen livet, fordi få skal maksimalisere fortjeneste. Vi arrangerer bl.a. aksjonen «Så frø for trygg mat». Her kan alle bidra: stor som liten i by og bygd! Vi velger honningurten som tiltrekker seg pollinerende insekter. Disse er truet, også i Norge. De fleste av våre nyttevekster er helt avhengige av bestøvning for å bære frukter. Honningurten er dekorativ, lukter godt og har jordforbedrende egenskaper. Norsk Bonde- og Småbrukarlag oppfordrer alle til å så: i balkongkasser, innimellom blomster og grønnsaker, på jorder og i grøftekanter. Vær med og så frø for trygg mat for framtida!

Kampen står om hvordan maten i Norge skal produseres – om mattryggheten for landets innbyggere – om dyrevelferd og folkehelse – kulturlandskap – om klima og miljø – om vi skal ha familiejordbruk på norske arealer eller selskaps- (industri) jordbruk basert på importert arbeidskraft og importert fôr m.m. Mattrygghet og matsikkerhet er det viktigste for alle mennesker. Vi kan alle bidra: Våre myndigheter med rammevilkår og penger for å bruke alt tilgjengelig jordbruksareal og sikre mange nok bønder som produserer trygg mat.   

Vårt landbrukspolitiske mål må være ei næring som produserer sunn, nok og variert mat til den norske befolkning. Produksjonen må skje innenfor naturens tåleevne, og den må ta hensyn til at mer enn 800 millioner mennesker på kloden er å finne under sultegrensa.  Det må også legges vekt på dyrevelferd og plantehelse og på biologisk mangfold, og produksjonen må skje så langt mulig på innenlandske naturressurser.  Hovedutfordringen i jordbruksforhandlingene er derfor å ta i bruk virkemidler som stimulerer bonden til å produsere nok og sunn mat på økologisk forsvarlige måter. Framfor alt handler dette om matproduksjon på norske beiteressurser.

Samtidig må innenlandsk produksjon av landbruksmat økes vesentlig, i tråd med målsettingene i Stortingsmelding 9, (2011-2012) Velkommen til bords. I vår tid med utslipp av karbon som langt overstiger bindinga av karbon i vann og jord, er det spesielt viktig å utnytte landbrukets muligheter for å binde karbon i dyrka jord og utmark. Klimautslippene fra landbruket må reduseres, og all vekstjord, ikke minst beiteområdene, må brukes slik at de binder mest mulig karbon. Det er også viktig at vi møter mengden av tilsettingsstoffer, sprøytemidler, dyremedisiner, fôrmidler og nye naturinngrep (som menneskeskapte endringer i organismers arvestoff: genmodifisering), med stor varsomhet og et så grundig analyseapparat som mulig.

 Dette er ekstremt krevende både for oss bønder, for landbruksindustrien og for myndighetene. Å løse utfordringene krever kontinuerlig og intenst arbeid for å utvikle vår forståelse av agronomi og økologi og for å forme ut de beste tiltakene. Landbrukspolitikken og dermed jordbruksforhandlingene må i langt større grad enn hittil gjøres til en del av dette arbeidet, slik at vi når fram til et norsk jordbruk som i størst mulig grad løser utfordringene vi står overfor.

Norsk landbrukspolitikk må ha ambisjoner om også å vise veier framover både for verdens matproduksjon og for klima- og miljøpolitikken. Så frø for trygg mat!

 

Merete Furuberg

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as