Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Hva er definisjonen på avl?

Driver staten med dette?
Når ville dyr på egenhånd finner hverandre og parer seg, det være seg den beste med den beste eller ikke, defineres det som naturlig utvalg, ikke avl. Dette er den herskende metoden ville dyr formerer seg på. Ja det er faktisk den eneste, da geografien er bestemmende for utvalget. 

Noen ganger kan utvalget være stort, andre ganger lite. Noen dyr lever monogamt, andre polygamt. Når jegere jakter på en art og f.eks. kun feller de største og fineste handyra, vil det påvirke utvalget som hundyra kan velge i, men de vil fortsatt kunne velge den beste av de som er igjen. For noen arter vil jegere kunne spare de største og fineste handyra. De påvirker også da hva som finnes å velge i. Dette kan ikke regnes som avl da det ikke gjennomføres som er spesielt tiltak, og ikke er systematisk. Men, det nærmer seg grensen.

I husdyrproduksjon som i avl på kjæledyr er det vi mennesker som velger hvilke hundyr som skal formere seg, og hvilke hanner som skal brukes. Dette gjøres ut fra at vi ønsker avkom med egenskaper som passer oss, samtidig som det tas høgde for inavlsgrad. Grunnen til at det tas hensyn til inavlsgraden er at når den blir for høg, vil det kunne føre til at recessive gener skal komme i dobbel dose med negative følger for viktige egenskaper som fruktbarhet eller overlevelse. Alt dette er å regne som avl, da mennesker målrettet styrer mot et mål om å endre genetisk sammensetning.

Så har vi gråsoner. Når mennesker krysser inn forskjellige fremmede gener i ville dyr slik som å krysse inn hund i ville ulver for så å slippe de ut i naturen, da er det bevist avl. Det samme vil gjelde om man fanger inn ville dyr og setter de ut et nytt sted, eller tar ut sæd for å inseminere andre ville dyr for å få et resultat man ønsker. Det samme vil være tilfellet om man i en innavlet gruppe ville dyr fanger en inn for inseminering for å redusere inavlsgraden, eller flytter et individ med ulike gener inn i et område der dyra er innavlet. Man påvirker da bevist hva hundyra har å velge i, spesielt små grupper og/eller dersom handyr mangler fra før. Dette må klart regnes som avl. Enhver flytting av ville dyr vil kunne defineres som avl så fremt det dreier seg om enkeltdyr og ikke flokker. Er det flokker, går det under gjenutsetting av art.

Er det akseptabelt at staten driver avl av ville dyr for å tilfredsstille seg selv od/eller deler av folket. Det er avlsstasjon for fjellrev som er en art det ikke finnes mange av i verden. Disse avles fram og settes ut i naturen. Det drives avl på ulv, mest kjent i Russland der ulver avles for salg til dyrehager, og til folk som skal slippe de ut i naturen. De russiskavlede ulvene er beviselig krysset inn med hunderaser, kanskje for å få et utseende som folk flest liker (de liker jo hunder). Siden dette i stor grad er lyssky virksomhet vet oppdretterne at kjøperne ikke vil gå de etter i sømmene, spesielt ikke om hensikten er å slippe de fri, noe som er ulovlig i de fleste land. Det er sannsynliggjort med DNA tester at finske ulver har en opprinnelse som kan indikere at de stammer fra slike oppalere. Ulv er det mye av i verden, så avl og utsetting kan derfor ikke kunne sees på som et tiltak for å «redde arten fra utryddelse».

Når den Norske stat, eller de som handler på deres vegne foretar flytting av ulv med spesielle gener (finsk/russiske) til nytt område i den hensikt å redusere inavlsgraden på ulver i et annet område er det avl. Avl på det som skal være ville dyr, naturlig innvandret. Det vil da bli tvilsomt om disse ulvene da kan kalles ville, innvandret fra et kjent eller ukjent sted. Når vi samtidig vet at det med stor sannsynlighet finnes ulv i Finland som er resultatet etter en oppalers arbeid, enten disse er sluppet i Finland eller Russland, og vandret til Finland, er dette høyst tvilsomt, og grenser til faunakriminalitet. Er terskelen for høg for å defineres som faunakriminell? Staten har mer enn en gang flyttet ulv. Er dette virkelig akseptabelt, og ikke kriminelt?


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as