Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

To reinsdyr i skogen

Den siste reineier – den siste beitebruker

Skal vi feire Kulturhovedstad Bodø 2024 med reindrifts- og beitenæringa under avvikling?

I en podcast fra NRK Sapmi sender Mats Pavall et nødrop først og fremst på vegne av reindriftsnæringa og dens 1000-årige historie. Men han utelater ikke helheten som alle beitenæringer er en del av; naturens økosystem og kretsløp, hvor konsekvenser av brudd i kjeden får alle brikker til å falle.

I forarbeidet til utnevnelsen av Sjunkhatten – Barnas Nasjonalpark – ble det levert hundrevis av sider med forskningsbasert dokumentasjon. Ett kapittel omhandlet historien til reindrifta i nasjonalparken, ei næring og en kultur som i dag drives av Duokta Reinbeitedistrikt hvor Mats Pavall er leder. Dokumentasjonen beskriver kulturminner som nærmest er usynlige i naturen. Næringen ble driftet uten å sette andre spor enn noen steiner samlet til melkegrop eller samlingsplass. Reindriftsutøverne og familien levde på lag med årstidene og naturen.

I vårt moderne samfunn er dette endret. Også reindriftsfamiliene og næringa har tilpasset seg moderne tider. Familiene er bofaste, barna går på skole og deltar i fritidsaktiviteter, partner er i fast arbeid, utøverne er færre og kjøretøy må brukes for å følge og ha tilsyn av flokken. Reindriftsutøverne må også tilpasse seg samfunnets forventninger til deltagelse i familie- og samfunnsliv. Stadig færre utøvere må forsvare sine interesser i mange, mange ulike administrative fora og nemnder. 
Det som likevel er likt med tidligere generasjoner og nasjonalparkens dokumentasjon er reinflokkens vandringer og behov.

Beitenæringene reindrift og sauedrift har flere fellestrekk. Dyr/ flokken trekker i samme veier og terreng og følger sine instinkt. Sauebønder vet hvor de skal lete etter flokken når høsten nærmer seg. Noen sauer har også instinkt for å trekke hjem når nettene blir mørke. Dyr på avveie er oftest jagd av rovdyr eller andre forstyrrelser i naturen. Forskjellen er at rein er ute i naturen hele året og flyttes mellom ulike beiteområder, også om vinteren. I Duokta som i andre reinbeitedistrikt i Nordland, er fjell, skar og vatn rammer som både historisk og i dag avgjør flytteveiene. I vår tid kommer i tillegg utfordringer som veier, jernbane, kraftlinjer og gjerder som, via 10-år med planarbeid i kommunene, er regulert inn i flytteveier og beiteområder.

I landbruket i Nordland opplever vi at stadig færre driver i beitenæringene. Tap av sau og lam til rovdyr gjør at mange sauebruk avvikles. Konsekvenser er tap av fagmiljø, færre næringsaktører, at utmarka gror igjen og det biologiske mangfoldet minker. Det «usynlige» tapet er at den lokale, praksisbaserte kunnskapen om beitebruk i lokalmiljøet blir borte. Viktig kulturkunnskap går tapt.

Mats Pavall sender et nødrop på vegne av egen næring, kultur og tradisjon. Samtidig, som representant for generasjoner av kulturbærere i reindriftsnæringa, sender Mats Pavall nødrop på vegne av alle oss beitebrukere, på vegne av rovdyr og på vegne av helheten i naturen. Nødropet gjelder også deg og dine barns framtid. Vi er alle – tillitsvalgte, politikere og enkeltmennesker – kalt til handling!

 

Astrid T. Olsen
Leder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Generalsekretær
Anders Nordstad
tlf 482 04 755
anders@smabrukarlaget.no

Styreleder
Kjersti Hoff
tlf 971 20 960
kjersti@smabrukarlaget.no

Assisterende generalsekretær
Vilde Haarsaker
tlf 476 68 984
vilde@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Melkekvoteordningen
(kvotetak-reduksjon.pdf, 101kB)

/share/mime/48/pdf.png Trefjøs
(trefjos.pdf, 262kB)

/share/mime/48/pdf.png Klima kan velte jordbruksoppgjøret
(klima.pdf, 119kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as