Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Dyrking av myr med klimastempel

Åpent brev til Stortingspolitikerne for Nord-Norge

Regjeringa fremmer nå en lovproposisjon for Stortinget, som reduserer muligheten for nydyrking av myr. Bonde- og Småbrukarlagene i Nord-Norgeetterlyser en grundig konsekvensanalyse av effektene på målet om framtidig økt matproduksjon, nærings- og klimaregnskap for enkeltbruk og regioner, og matberedskap for landet som helhet. Vi krever at det holdes en høy miljøprofil ved myrdyrking, og at det gjennomføres forskning på avbøtende tiltak mot gassutslipp. Vikrever også finansiering av ekstrakostnadene ved myrdyrking der klimaregnskapet viser at det er nødvendig. God agronomi i all landbruksjord må være et mål.

Hovedmotivet for de foreslåtte dyrkingsforbudene er utslipp av klimagasser fra omdanningsprosessen av myr, skade på følsomme økosystemer og forringelse av habitater for truede arter. I Bonde- og Småbrukarlaget er vi opptatt av alle verdiene i naturen, og villige til å ivareta viktige samfunnsinteresser. Endringer i temperatur vil endre utslipp fra myr, uavhengig av om den blir brukt til matdyrking eller blir vernet. God agronomi binder betydelige mengder CO2. Det er derfor viktig med forskning og kunnskapsbygging på gårdsnivå.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har tidligere krevd en grundigere gjennomgang av konsekvensene. Den globale situasjonen når det gjelder miljøutfordringer, befolkningsvekst og matmangel, både akutt og langsiktig, er blitt tydeligere. Ifølge FNs klimapanel vil klimaendringene hindre veksten i matproduksjonen i å følge utviklingen i folketallet. I Norge vil vi kunne oppleve en økning på mellom 30 og 60 vekstdøgn i ulike deler av landet, noe som vil gi mulighet til økning av matproduksjon. Dette forutsetter at nye arealer tas i bruk.

I Nord-Norge har vi som mål å ta ansvar for vår andel av økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten i Norge. Bonde- og Småbrukarlagene i landsdelen har vilje til at norsk mat på norske ressurser skal økes mer enn det. Matjord er en ikke-fornybar ressurs. Når dyrka og dyrkbar jord bygges ned for å lage et klimaeffektivt samfunn, må arealet erstattes. Dette er det en nasjonal oppgave å løse.

For å nå vedtatte mål om økt matproduksjon, øke selvforsyningsgraden og ivareta vårt ansvar i den globale matproduksjonen, må alle tilgjengelige jordressurser tas i bruk. Derfor kan vi ikke utelukke myrdyrking i fremtiden. Andelen myr av totalt dyrkbart areal er stedvis stor. For flere kommuner vil et dyrkingsforbud ha dramatiske konsekvenser for jordbruket. For enkelte gårdbrukere vil løsningen bli å kjøre mer og lengre med traktor. Heller ikke det er god klimapolitikk.

Usikkerheten om omfang og klimaeffekt ved dyrking av myr er stor. Som gårdbrukere trenger vi et faglig grunnlag. Vi skal løse klimautfordringer på hver enkelt gård. Det betyr at vi skal dyrke mat på norske ressurser, vi skal ivareta matvareberedskap, biologisk mangfold og kulturlandskap, beitemark, skog og myrer i bygdene der vi bor. Da trenger vi å sette myrdyrking og CO2-utslipp inn i en større sammenheng. Kanskje spørsmålet blir om vi skal dyrke lett-tilgjengelig myr, og i stedet avlyse noen flyreiser?

 

 

 

Med hilsen,

 

 

Astrid T. Olsen (s.) Birger B. Bull (s.) Jon Nikolaisen (s.)

leder, leder, leder,

Nordland Bonde- og Småbrukarlag Troms Bonde- og Småbrukarlag Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

 

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as