Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Dyrking eller vern av myrjord?

Det varslede forbudet mot nydyrking av myr har skapt stort engasjement i landbruksnæringa. Torsdag 24. januar 2019 møttes 40 bønder, politikere og byråkrater til kunnskapsbygging og debatt på Kleiva vgs på Sortland.

Seminaret var et samarbeid mellom Vesterålen Bonde- og Småbrukarlag og Nordland Bonde- og Småbrukarlag. og ble åpnet av bonde Morten Aanstad og hans betraktninger rundt klima- og matdyrkingsansvaret og de utfordringene han møter lokalt.  Are Johansen fra NLR Nord-Norge tok for seg ulike dyrkingserfaringer og alternativer til et nydyrkingsforbud. NIBIOs Arne Bardalen gikk nærmere inn i forskningsrapporter om myr og klima-spørsmålet, og viste til både styrker og svakheter i dagens beslutningsgrunnlag.

Etter både debatt og gruppearbeid, konkluderte gruppa med følgende:

 1. Dagens forskrift oppleves som tilfredsstillende for å nå målet om en forsvarlig forvaltning av myr som ressurs. I regjeringsplattformen er det poengtert at nydyrking skal reduseres for å ta vare på biologisk mangfold. Dette ivaretas gjennom eksisterende forskrift.

 2. Et forbud vil medføre en unødvendig byråkratisering av søknader om nydyrking. Dispensasjonssaker vil dra ut i tid og medføre store administrative kostnader og påføre gårdbrukerne større kostander i form av konsulentbistand. Vurderinger av hensyn til klima må kunne legges inn i eksisterende forskrift.

 3. Dersom innskjerping av lovverket blir vedtatt. forutsetter vi at de foreslåtte dispensasjonskriteriene ikke endres. Det må åpnes for ytterligere dispensasjonsmuligheter til bruk av myr knyttet til bygging av nye arealer og flytting av jord når dyrket eller dyrkbar jord omdisponeres til andre formål.

 4. Myrområder er ikke en truet biotop nasjonalt. Det er opprettet en rekke verneområder der vernet er begrunnet ut fra myras verdi som biotop.
  I mange områder er fastmarksbiotoper mer truet.

 5. Dersom lovverket skal brukes for å redusere klimautslipp fra myrjord må dette gjelde all samfunnsmessig bruk av myrjord, ikke bare myrjord brukt til matproduksjon.

 6. Det arbeides med registrering av kommuner og bygder som kun har myrjord tilgjengelig for å kunne nå nasjonale mål for matproduksjon. Denne kunnskapen må vektlegges ved dispensasjonssøknader.

 7. Det er stor usikkerhet i kunnskapsgrunnlaget som er lagt til grunn for forslag om endring av Jordloven. Det vil være viktig å øke kunnskapsgrunnlaget for klimagassutslipp basert på undersøkelser i Nord-Norge der det er få eller ingen registreringer. Det trengs også mer kunnskap om klimagass-utslipp/ reduksjoner avhengig av dyrkingsmetode.

 8. Dersom det blir stilt krav om en bestemt dyrkingsmetode som gir økte kostnader må dette kompenseres.

Det er viktig i den videre diskusjonen å ha landbrukets overordna mål som tema:
Å produsere trygg og nok mat til en økende befolkning, basert på norske ressurser gjennom gårdsbruk spredt over hele landet. God dyrevelferd, lavest bruk av antibiotika og stort ansvar for samfunnsgoder og infrastruktur kommer i tillegg.

Det kan understrekes at innkjøp av varer fra utlandet regnes som eksportlandets utslipp, og vil derfor være en «klimagasslekkasje» som ikke blir med i det norske klimaregnskapet.

Det er viktig å ha kontakt med ulike miljøorganisasjoner for å øke kunnskap om hvor viktig landbruket med sine enger, randsoner og beiteområder er for fugler, dyr og rødlistearter i landbrukets kulturlandskap.


Spre kunnskapen:
Kontakt en politiker på kommune-, fylkes-, stortingsnivå, og ta gjerne kontakt med medlemmer av sentral- og landsstyre til ulike politiske parti!

 
Les mer:

Nordland, Troms og Finnmark Bonde- og Småbrukarlag har skrevet et åpent brev til stortingspolitikerne på "Nord-Norgebenken". 

Administrerende direktør i NIBIO, Nils Vagstad, hadde 15. januar i år et innlegg i Nationen under tittelen "Det treng mer kunnskap om myr".

Lovforslaget som er framlagt for Næringskomiteen.

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon Arne Bardalen, NIBIO
(bardalen-om-myr-24.1.2019-.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon Are Johansen, NLR
(seminar-kleiva-24.01.2019-are-johansen-nlr.pdf, 5MB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as