Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

På veg til sommerbeite på Kvalnes

Fortsatt beiteområde på Kvalnes

Nordland Bonde- og Småbrukarlag er imot at planene om hyttefelt på Kvalnes realiseres.

Selv om antallet hytter er noe redusert og selve feltet er flyttet noe, i fht opprinnelig plan, så vil ikke beiteretten kunne bli utnyttet som før. Det er tinglyst beiterett på område, og den må respekteres.

Det er viktig at samfunnet sikrer alle områder som kan utnyttes til matproduksjon til nettopp det, til matproduksjon. Matsikkerhet vil være viktig i all framtid.

Nordland Bonde- og Småbrukarlag krever:

 • Området på Kvalnes, H71 og H72, som er regulert til hyttebygging, omgjøres til LNFR-område.
 • Bo- og driveplikten må håndheves. Utbygger har eiendom, men bor ikke i bygda og driver ikke aktivt jordbruk.

Det er mange argumenter mot dette hytteprosjektet:

 • Fellesbeitet på Kvalnes/Evenset er det eneste sammenhengende utmarksområdet der sau kan slippes på sommerbeite.
 • Et hyttefelt vil legge beslag på større områder enn selve feltet.
 • Utbyggingen vil være et irreversibelt inngrep.
 • Fylkesmannen advarer mot økte konflikter med beitenæringen når hyttefelt etableres.
 • Fastboende og beitebrukere går også imot planene.
 • Området brukes fortsatt til beite for rein og sau. Bruken er historisk og strekker seg bakover så langt noen kan huske. Beitet er godt opparbeidet med gjerder, ferister og skilt. I forhold til folk som bor og ferdes i området er det lite konflikter.
 • Tapstallene på grunn av rovdyr er små sammenliknet med områder i nærheten, noe som gjør det mer verdifullt.

Nordland Bonde- og Småbrukarlag mener matproduksjon og landskapspleie må prioriteres foran hyttebygging. Hytter kan plasseres der det ikke er beiterettigheter for sau og rein. 

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as