Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Twistskål, Noen valg er viktigere enn andre

Foto: Nordland Fylkeskommune

Fylkestingsvalget 2019

Hele 13 partier stiller liste til fylkestingsvalget i Nordland. Tre av dem nevner ikke landbruket med ett eneste ord i programmene sine. 
Hva de øvrige partiene mener, finner du oversikt over her:

Vi har gjort et søk i de forskjellige valgprogrammene, og funnet prioriteringer og uttalelser om landbruk. Partiene er presentert i alfabetisk rekkefølge:

 

Arbeiderpartiet

 • Landbruk er en viktig næring i Nordland, som skaper arbeidsplasser og bosetting, opprettholder vårt unike kulturlandskap og bidrar til lokal mat. Nordland Arbeiderparti vil bidra å gi landbruket gode rammebetingelser som øker muligheten for å satse og utvikle både nye og etablerte landbruk. For å skape økt verdiskaping og økt produksjon i landbruksnæringen skal vi sikre tilgang på areal, trygge arbeidsforhold og god samferdsel. Nordland fylke innehar god kunnskap om arktisk landbruk, og leverer fremragende matprodukter av høy kvalitet. Dette gir oss store muligheter til økt produksjon av en merkevare som kjennetegnes som miljøvennlig og bærekraftig. Nordland Arbeiderparti vil videreutvikle arbeidet med Materklæringen for det arktiske landbruket.

 

Fremskrittspartiet

Ingen landbrukspolitiske standpunkt

 

Høyre

 • Utvikle landbruket i Nordland videre og skape optimisme og fremtidstro. Utviklingen går mot større bruk der det er naturlig.
 • Arbeide målrettet for økt rekrutering til landbruket. Et av virkemidlene vil være å sørge for et godt og attraktivt utdanningstilbud.
 • Utvikle egne merkevarer fra Nordland og sammen med en satsing på bygdeturisme kan dette være et utgangspunkt for å gi landbruket i Nordland et bredere eksistensgrunnlag.
 • Ha et aktivt skogbruk og legge grunnlaget for større verdiskapning.
 • Holde rovdyrbestanden på et nivå som trygger husdyrhold over hele fylket.
 • Legge til rette for økologisk og bærekraftig landbruks- og reindriftsvirksomhet.

 

Kristelig Folkeparti

 • Nordland fylkeskommune skal være en initiativtaker til prosjekter hvor det utvikles og satses på gårdsbasert reiseliv.
 • Fremholde et strengt jordvern for å bevare matjorda.
 • Nordland fylkeskommune skal bidra til utvikle klynger for å utvikle ny teknologi, utvikle primærproduksjon og kombinasjonsnæringer for å sikre et bærekraftig landbruk.
 • Det skal legges til rette for samarbeid mellom landbruket og andre næringer, eksempelvis fiskeri- og havbruksnæringen.

 

 

Liberalistene

Ingen landbrukspolitiske standpunkt

 

Miljøpartiet De Grønne

 • Bidra til arenaer for direkte omsetning av lokalmat
 • Opprette et lokalmatfond
 • Føre en arealpolitikk som bevarer matjord og beiteområder

 

Norges Kommunistiske Parti

Ingen landbrukspolitiske standpunkt

 

Partiet De Kristne

 • Opprettholde tilskuddsordninger som stimulerer til matproduksjon
 • Øke bondens muligheter til å selge produktene sine på det frie markedet
 • Opprette regionale beredskapslagre av korn
 • Ha et tollvern for å sikre inntekts- og avsetningsmuligheter i landbruket
 • Ha et forbedret og styrket jordvern som ivaretar dyrket mark, eksempelvis ved at man flytter matjord ved nedleggelse av produksjon på aktuelle områder
 • Opprette en statlig fondsordning til nyinvesteringer
 • Sette strenge og ufravikelige krav til dyrevelferd til alle som holder dyr i næring
 • Gradvis avvikle alle subsidier til pelsdyrnæringen
 • Gjeninnføre skattefri gevinst ved salg av fast eiendom etter 10 år
 • Fjerne lover som hindrer at tomme driftsbygninger kan utnyttes til andre formål
 • At jord som eksproprieres skal verdsettes likt uansett formål
 • Si nei til genmanipulert mat- og fôrvarer
 • Fjerne merverdiavgiften på frukt og grønt
 • Opprettholde linjer ved landbruksskoler som legger vekt på praktisk opplæring
 • Fjerne unødvendige krav og skjemavelde
 • Sette husdyrhold foran vern av rovdyr

 

Pensjonistpartiet

 • Dyrket jord, som er holdt i hevd skal, så langt det er mulig, vernes mot utbygging.
 • Også finansieringsmuligheter til mindre bruksutbygginger i landbruket.

 

Rødt

 • Rødt Nordland er for et sterkt landbruk der produksjonen er tilpasset en driftsmåte der gårdens ressurser er utgangspunktet, og som drives innenfor forutsigbare, forsvarlige rammer. Derfor har vi både lokalt i Bodø og i fylkestinget kjempet for å utvikle Rønvikjordene i Bodø på en bærekraftig måte som ivaretar jordvernet. Sjølforsyningsgraden må økes gjennom bl.a. å satse på små og mellomstore gårdsbruk. Sentraliseringa av produksjonen må stoppes og vi må snu utviklinga med økende inntektsforskjeller både innad i jordbruket og i forhold til andre grupper.
 • Konsesjonslov og boplikt må opprettholdes. Vi trenger flere, ikke færre hender i landbruket for å produsere mat på en bærekraftig måte i framtida. Det må legges til rette for en mer miljøvennlig og kortreist landbruksproduksjon, der det også fokuseres mer på dyrenes velferd og vegetariansk/vegansk landbruk som en del av dette.
 • Rødt Nordland støtter rovdyrforliket på Stortinget og mener at rovdyr må sikres en plass i naturen der det er naturlig. Rødt mener det er viktig å håndheve rovdyrforliket og at potensielle skadedyr tas ut i tråd med forliket for å ivareta befolkninga i rovdyrutsatte områder. Samtidig mener vi det er viktig at det bevilges mer penger for å nå rovdyrforlikets mål om å dempe konflikter mellom rovdyr, beitedyr og folks frykt. Rødt Nordland vil ha en rovdyrpolitikk som både ivaretar mangfoldet i naturen, og som gjør det mulig å drive beitenæring med sau og rein.

 

Senterpartiet

 • Nordlands matproduksjon må sikres og utvikles. Dette for å bygge opp og ivareta den regionale matsikkerheten, sysselsettingen og ikke minst være en bidragsyter for å nå nasjonale mål om økt matproduksjon i takt med økende befolkning.
 • Matproduksjonens betydning for bosetting, sysselsetting og kulturlandskapsskjøtsel i Nordland må kommuniseres bedre.
 • Landbruksfagutdanninga på så vel Kleiva og Marka må sikres og utvikles.
 • Dyrka og dyrkbare arealer er en svært knapp ressurs som ikke må bygges ned. I konfliktsaker mellom vern og bruk skal matproduksjon gis høy prioritet.
 • Det må settes inn tiltak som sikrer rekruttering av nye matprodusenter og lette generasjonsskifter på gårdene.
 • Det er viktig å sikre en struktur som gir både små og store produsenter betalt for sin arbeids- og kapitalinnsats nedlagt i ren, norsk matproduksjon.
 • Regional plan for landbruk i Nordland, vedtatt av Fylkestinget i 2018, må følges opp.
 • Konsesjonsloven skal bestå.
 • Videre utvikling av arktisk matproduksjon som merkevare.
 • Rovviltpolitikken skal bygge på prinsippene om regional forvaltning. Effektivt uttak av skadedyr er en del av denne forvaltningen.
 • Sikre et sterkt jordvern.
 • Stimulere til økt lokal videreforedling av landbruksprodukter.
 • Arbeide for å hindre forbud mot nydyrking av myr.

 

Sosialistisk Venstreparti

 • Landbruket med sine biologiske prosesser kan aldri bli utslippsfritt, men er pålagt å bidra til reduserte utslipp av klimagasser. SV vil bidra til tiltak som ivaretar jordvern, styrker god agronomi med CO2-fangst og reduserer fossile utslipp. Matjord må driftes i hele fylket, der jorda ligger, for å ivareta biologisk mangfold og matberedskap.
 • Økt inntjening i landbruket, stimulere satsingen på lokal, kortreist og økologisk mat, og stimulere nyrekrutteringen til yrket.


Venstre

 • Støtte aktivt opp om ungdom som ønsker å satse i landbruksnæringa
 • Forenkle kravene til søknadsprosedyrer og rapportering
 • Stimulere til bedre vedlikehold av tidligere dyrka jord
 • Samarbeide med avtalepartene i jordbruket om fylkeskommunale strategier for verdiskaping, miljøoppfølging og rekruttering
 • Gi økt investeringsstøtte til de mest kapitalkrevende husdyrproduksjonene for å sikre et tidsmessig produksjonsapparat i tråd med husdyrforskriftene 
 • Stimulere til sterkere satsing på potet, grønnsaker, bærdyrking og hagebruk
 • Veiledningstjenesten må desentraliseres, både den private og den offentlige

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as