Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Landsmøte 2018

Nordlandsdelegasjonen til landsmøtet på Gardermoen 9.-11. november var stor og engasjert.  Her får du glimt fra møtehelga:

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag hadde som vanlig et tettpakket program.  Fra fredagens seminarer om lokalmat, rovvilt, og matproduksjon og beredskap, via lørdagens debatt om ny politisk plattform for NBS og fram til valg av nytt landsstyre på søndagen gikk det slag i slag. 

I debatten lørdag var det stor aktivitet blant Nordlands-representantene:


Ingeborg Tangeraas fra Beiarn/Skjerstad Bonde- og Småbrukarlag snakket om viktigheten av å knytte barn og unge tettere til mat og matproduksjon.  Vi har allerede fått én generasjon som mangler denne forbindelsen, og vi har ikke råd til å la denne trenden fortsette.  Derfor må NBS vise mangfoldet i norsk landbruk til våre fremtidige produsenter og konsumenter.  Her er både andelslandbruk, seterdrift, skogbruk, fiske, skolehager, barnehagemat og besøksgårder viktige møtepunkter.

Etter hvert har flere og flere blitt interessert i å dyrke sine egne grønnsaker, og her er det et stort potensiale for både samarbeid, læring og mer lokal matproduksjon.  I dag dyrker vi bare 10% av frukten og grønnsakene vi spiser.  Mattrendene endrer seg raskt, det blir stadig større etterspørsel etter frukt og grønt, og vi kan uansett ikke fortsette med å spise så mye kjøtt som vi gjør i dag.  Derfor må også naturbruksskolene rustes opp, slik at de i mye større grad kan sette morgendagens bønder i stand til å produsere mer av denne maten.

Uten tilgjengelig matjord, nytter det likevel lite med kunnskap om dyrking.  "Det trengs en formidabel innsats for at de som bygger ned jord skal finne reelle alternativ," sa Ingeborg, før hun avsluttet med en oppfordring om å støtte Natur og Ungdom sin nullvisjon om nedbygging av matjord.  
 Brynjar Dalen
fra Hattfjelldal Bonde- og Småbrukarlag gikk på talerstolen og snakket varmt om skogen:

Småbrukarlaget sine medlemmar har tusenvis av skogteigar rundt om i landet. Dette er ein stor ressurs for landet vårt. Men kvifor er skogen sjeldan eller aldri tema på møtene våre? Verdien av desse ressursane overgår mykje av det andre vi driv med.

Eg påstår følgjande: Virkeskjøparane og industrien styrer skogbruket. Skog i hogstklasse 4, som altså ikkje er hogstmoden, blir i stadig større grad avvirka. Dette er forkasteleg, og dårleg ressursutnytting. Ein del av virket blir eksportert. Hogstmoden skog gir betre virke, og betre økonomi for skogeigarane og samfunnet! Store arealar med ungskog, som vi har etter den store plantinga for nokre tiår sidan, blir ikkje tynna og stelt. Dette er håplaust ut frå eit fagleg synspunkt. Det gjeld både Statskog og andre, små og store skogeigarar. 

Bør ikkje Småbrukarlaget engasjera seg her? Vi er heilt stille! Tør vi lite på at Allskog og andre styrer utviklinga inn på eit meir fornuftig spor? Eg berre spør.

 
 
Fylkesleder Astrid Olsen åpnet sitt innlegg med å etterlyse en forvaltningsplan for rovvilt i Nordland.  Situasjonen i fylket er uholdbar, og det er på tide å få på plass en plan som tar inn over seg de enorme utfordringene beitebrukerne møter.

Astrid snakket videre om verdien av matjorda.  Den levende jorda er noe som også bør engasjere alle som er opptatt av livet og av dyrevelferd.  Sammen kan vi få til et sterkere vern av matjorda vår, både den som allerede er dyrka og den som er dyrkbar.  Et eksempel er kommuneplanen for Bodø.  Som en slags kompensasjon for omdisponering av 100 dekar dyrkamark på Rønvikjordene, tilbakeføres nå mange små jordlapper til landbruksformål rundt i kommunen.  Dette er imidlertid arealer som ikke har vært i drift på lang tid, og som det ikke finnes noen bruks- eller dyrkingsplan for.  "Hvordan skal vi få denne jorda i drift?" spurte Astrid.  "NBS må ta ansvar for å utvikle en politikk for bruk av slike små arealer, og politikerne våre må utfordres på en nullvisjon for nedbygging av matjord," avsluttet hun.


Valget ble gjennomført søndag formiddag, og Nordland er nå godt representert i sentrale posisjoner.
Gerbrand Vink (bildet) fra Lofoten ble valgt inn i Ungdomsutvalget for to år.
Marielle de Roos, også fra Lofoten, ble gjenvalgt som landsstyremedlem for to år.
Per-Anton Nesjan fra Vega fikk fornyet tilit som ordfører.
Vi gratulerer!


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as