Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

melkeglass

Bærekraftig reduksjon av melkekvotene

Som følge av bortfallet av Jarlsbergeksporten må melkeproduksjonen i Norge reduseres med 100 millioner liter kumelk innen 2021. Dette utgjør 6,25% av tilgjengelig kvote. Fylkesledermøtet i NBS vil blant annet bruke forholdstallet for å redusere melkekvotene.

Melkekvote er den rettigheten enhver melkeprodusent har til å produsere melk.  Størrelsen på kvotene varierer fra gård til gård, og ligger mellom 30.000 og 900.000 liter melk pr år.  Kvotene kan i dag omsettes ganske fritt, i tillegg til at de kan leies ut.  Hvert år vurderes behovet for norsk melk, og det settes et forholdstall som sier hvor stor andel av kvota som kan produseres.  De siste årene har dette tallet ligget mellom 0,98 og 1,04, det vil si at bøndene har fått levere 98-104% av det de har kvote til. 

Når det nå blir nødvendig med store kutt i melkeproduksjonen, mener fylkeslederne i NBS at justering av forholdstallet fortsatt er det beste reguleringsverktøyet.  Dessuten ønsker de å verne de første 100.000 litrene på hvert foretak fra nedskaleringen.  Dette vil styrke økonomien til de minste brukene og bidra til at flere bønder opprettholder produksjonen.
Norge har i underkant av 8000 melkeprodusenter.  Samfunns- og beredskapshensynet tilsier at vi ikke har noen produsenter å miste.

For ytterligere å sikre opprettholdelse av antall melkeprodusenter, vil fylkesledermøtet redusere kvotetaket til 450.000 liter for nyetableringer og kvoteutvidelser.  Reduksjon av kvotetaket skal ikke ha tilbakevirkende kraft.

Fylkesledermøtet vil også avvikle privat omsetning og leie av melkekvoter.

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as