Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret - gjennomslag for 2 millioner mer til verdensarven

Både Vega Bonde- og Småbrukarlag og Nordland Bonde- og Småbrukarlag har i en årrekke krevd økning i midlene til Vegaøyan verdensarv. "Nå er denne innsatsen kronet med hell", uttaler styremedlem i Nordland Bonde- og Småbrukarlag Per-Anton Nesjan.   

I statens tilbud i jordbruksforhandlingene foreslår staten å øke bevilgningene over jordbruksavtalen med 2 millioner til verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap og 2 millioner til utvalgte kulturlandskap.

I tilbudet slås det fast at aktiv landbruksdrift er nødvendig for å ivareta kulturlandskapsverdiene i begge satsingene. «Verdensarvsatsingen skal styrke jordbruket i to verdensarvområder på UNESCOs liste. Midlene går til å sikre fortsatt drift og skjøtsel i områdene. Organisering og ansvarsforhold når det gjelder forvaltningen i hvert enkelt verdensarvområde, bestemmes i stor grad lokalt. Verdensarvmidlene over jordbruksavtalen har vist seg å være viktige for grunneierne for å sikre at arealer holdes i hevd og blir beitet», heter det i tilbudet.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvsatsningen Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan er begge basert på midler fra både jordbruksavtalen og Klima- og miljødepartementets budsjett. Over Klima- og miljødepartementets budsjett ble bevilgningen økt med 12,5 mill. kroner for 2017. Det er god måloppnåelse og erfaring med disse helhetlige områdesatsingene.

"Formuleringene i teksten fra staten er som klippet ut av våre innspill i saken. Det kan ikke poengteres nok hvor viktig tiltakene for å sikre beiting i verdensarvområdet er for å sikre verdensarvverdiene", avslutter Nesjan.

Her følger hele teksten:

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og Verdensarvsatsingen Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvsatsingen Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan er sektorovergripende satsinger, som skal ivareta verdifulle jordbrukslandskap i Norge. Aktiv landbruksdrift er nødvendig for å ivareta kulturlandskapsverdiene i begge satsingene. Ny forskrift for ordningene ble iverksatt i 2017. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket består av 22 områder som er et representativt utvalg av verdifulle norske jordbrukslandskap over hele landet. Satsingen går til tiltak for å ta vare på variasjonen i jordbrukets kulturlandskap med store verdier knyttet til biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer. Landbruksdirektoratet koordinerer arbeidet, i samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren. Fylkesmannen er tilskuddsforvalter. Stortinget har bedt om at ordningen vurderes med sikte på utvidelse av antall områder fram til 2020. Arbeidet er igangsatt, og i 2017 arbeides det for å utvide med 10 nye områder. Verdensarvsatsingen skal styrke jordbruket i to verdensarvområder på UNESCOs liste, Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan. Midlene går til å sikre fortsatt drift og skjøtsel i områdene. Organisering og ansvarsforhold når det gjelder forvaltningen i hvert enkelt verdensarvområde, bestemmes i stor grad lokalt. Verdensarvmidlene over jordbruksavtalen har vist seg å være viktige for grunneierne for å sikre at arealer holdes i hevd og blir beitet. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvsatsningen Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan er begge basert på midler fra både jordbruksavtalen og Klima- og miljødepartementets budsjett. Over Klima- og miljødepartementets budsjett ble bevilgningen økt med 12,5 mill. kroner for 2017. Det er god måloppnåelse og erfaring med disse helhetlige områdesatsingene. Statens forhandlingsutvalg foreslår en økning av midlene med 2,0 mill. kroner til utvalgt kulturlandskap i jordbruket for å følge opp iverksetting av tiltak i de nye områdene, samt en økning i midlene til verdensarvområdene Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan med 2,0 mill. kroner, slik at total avsetning blir 13,5 mill. kroner for 2018. Det understrekes at når det fastsettes bruk av midlene har verdensarvstyrene fleksibilitet til å prioritere tiltak innenfor rammen, slik at det over tid utløses høy jordbruks- og beiteaktivitet i disse områdene. 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as