Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Pressemelding i forbindelse med Jordbruksoppgjøret 2018:

Påtvungen fornøyd!

"Vi er påtvungen fornøyd", sier leder i Nordland Bonde- & Småbrukarlag Astrid T. Olsen etter at det er oppnådd enighet mellom Norsk Bonde- & Småbrukarlag, Norges Bondelag og staten ved regjeringen i årets jordbruksforhandlinger. 

Les Astrid T. Olsens uttalelse omkring avtalen som er underskrevet i årets Jordbruksforhandlinger; 

 

"Vi er mest fornøyd med gjennomslag for et strukturtilskudd for melkeproduksjonsbruk som starter med 8400 kr fra den 6.kua, økende til 32.200 kr ved den 23.kua for så å avta igjen hvor de som har 50 kyr får 1150 kr og for dyr derover ingenting. Dette er ryggraden i norsk melkeproduksjon. Vi håper tilskuddet kan bidra til fortsatt opprettholdelse av små- og mellomstore melkebruk i hele landet. Innføringen av strukturtilskuddet er et signal om at vi vil ha disse brukene med oss videre. Derfor vil vi fortsette å kjempe for å utvikle dette tilskuddet framover", sier Olsen.

Staten tilbød 670 millioner i økt budsjettstøtte, og mente landbruket kunne ta ut økte inntekter på 350 millioner i markedet. I avtalen har budsjettstøtten økt til 770 millioner og inntektene fra markedet er redusert til 250 millioner. "Vi i næringa har selv ansvaret for å holde markedsbalanse og hindre overproduksjon. Vi var derfor klar på at vi måtte få bruke reguleringer for å få det til", sier Olsen. "Regjeringa slapp alt fritt i 2014, både kvoter- og tilskuddstak ble økt eller fjernet. Dette har gitt en stor overproduksjon spesielt på sau, men også gris, kylling og egg er berørt. Forhandlingene har gitt oss noen flere virkemidler for å prøve å få kontroll med overproduksjonen, men det blir krevende. Vi anser det også som ei bedre løsning at økt andel av budsjettmidlene blir fordelt på areal, beite og kulturlandskapspleie enn at det blir gitt pr produsert kilo kjøtt".

Korn, frukt, bær og grønt over hele landet blir styrket med økt tilskudd. "Vi opplever stor etterspørsel etter norske varer, gjerne fordi de er mindre sprøytet enn importerte grøntprodukter. Her har vi også markedsmuligheter i Nordland", sier Olsen. Det har også vært bred enighet mellom partene om å øke avløsertilskuddet for å bedre velferdsordningene i landbruksnæringa.

"Når jeg sier påtvungen fornøyd, er det fordi vi ikke oppnår inntektsmålet. Det vil si kravet om kronemessig lik økning med sammenlignbare grupper. I årets oppgjør beregnes økningen til 14-14500 kr, mens det er ca 19000 for sammelingbare grupper. Vi blir igjen hengede etter til tross for Stortingets vedtak om utjevning. Samtidig er det stor spredning innad i næringa; noen går ned i inntekt mens andre øker".

"Skal vi oppnå innteksmålet fordrer det at vi oppnår markedsbalanse. Det er tilnærmet umulig med regjeringas fortsatte frislipp av produksjon og tildeling av økende importkvoter til EU og andre land. Vi kan bare spise oss mett, og spørsmålet er om vi skal gjøre det på norsk mat lagd av norske ressurser slik forbrukerne ønsker", avslutter Olsen.

Ta gjerne kontakt: Astrid T. Olsen 95279775


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as