Innspill til tiltakspakkene fra Stortinget

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag sendt brev til alle partiene på Stortinget samt næringskomiteen og i tillegg flere av departementene vedr. jordbrukets behov for å komme inn under de ulike tiltakene som Stortinget har vedtatt for å avdempe effektene av koronakrisen. NBS har også tatt opp behovet for å gjøre endringer i gjeldene regelverk for avkorting av dagpenger/arbeidsledighetstrygd for dem som driver jord- og skogbruk ved siden av å ha lønnet arbeid.

Vi er glade for at det jobbes godt nå for å sikre matproduksjon og andre tjenester fra norsk jordbruk. Det gjelder trygghet for arbeidskraft og det gjelder risikoavlastning for bonden. Denne situasjonen har vist oss hvor utfordrende det er med en matproduksjon som over tid har blitt så avhengig av importert arbeidskraft. Skal vi få opp sjølforsyninga må også lønnsomhet og lønninger i jordbruket opp og vi må ha et bedre importvern.

Vi ønsker å gi et ekstra påtrykk for det mangesysleriet mange norske gardsbruk har; tilleggsnæringer som Inn på tunet, foredling og salg av lokalmat, småskala reiseliv mm. Disse brukene har fått et inntektsbortfall på lik linje med annet næringsliv pga. koronatiltakene. Dette er kjempeutfordrende da ikke alle kostnader kan stoppes og egen inntekt dermed blir salderingsposten.

Utfordringen for mange av disse brukene er at landbruksproduksjon og tilleggsnæringen ofte faller imellom to stoler når ulike ordninger innføres. Derfor ber vi om at disse næringene også faller inn under kontantstøtteordningen og krisepakkene uten avkorting. Nyetablerere må få kontantstøtte etter forventa budsjett.

Bønder som har annet inntektsgivende arbeid ved siden av gardsdrifta opplever, med dagens regler, en helt urimelig avkorting av arbeidsledighetstrygd/dagpenger ved permittering. Denne avkortningen må opphøre.

Konkrete innspill:

 1. Tilleggsnæringer som Inn på tunet, gardsturisme og foredling og salg av lokalmat må være en del av krisepakken.
 2. Kontantstøtteordning for tilleggsnæringer må bygge på tidligere inntekt/forventet inntekt.
 3. Nyetablerere må få del i samme ordning, med grunnlag i budsjetterte inntekter
 4. Det offentlige må opprettholde inngåtte avtaler om kjøp av varer og tjenester og også inngå nye avtaler der det er mulig.
 5. Det må ikke foretas avkorting mellom ulike produksjoner og næringer, men se en og en næring for seg.
 6. Dagpenger/arbeidsledighetstrygd fra lønnsinntekt og næringsvirksomhet utenom må ikke avkortes mot arbeidsinnsats på egen gard. I dag får bonden en avkortning beregnet ut fra normert arbeidsinnsats i jord- og skogbruk på egen gard.
 7. Vi registrerer at det ikke vil bli ilagt tvangsmulkt ved for sein innlevering av merverdiavgiftsoppgave, a-melding og skattemelding for næringsdrivende. NBS foreslår at det i tillegg ikke må beregnes renter på for seine innbetalinger.
 8. Det må etableres ordninger for risikoavlastning for bonden både mht. høsting og salg. Dette gjelder spesielt innenfor produksjonen av grønnsaker, frukt og bær.

Med vennlig hilsen

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kjersti Hoff, leder                                                                                     

Olaf Godli, generalsekretær                                                                                                                                               

 

 


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as