Statens tiltak for å dempe koronaeffekten

Spørsmål fra NBS til LMD om alle ordninger/tiltak vedrørende korona som vil omfatte jordbruket. Bønder som driver med lokalmatproduksjon, Inn på Tunet, gardsbasert reiseliv osv. er bekymret for å falle mellom to stoler. Hvilke ordninger gjelder for disse? Les svaret fra LMD:

«Er det mulig for LMD å komme med svar på om hvilke av alle de andre ordningene/tiltakene som vil omfatte jordbruket. Dette gjelder alle ordninger som regjeringen har presentert siden 12. mars. Vi får inn mange spørsmål fra bønder som driver med lokalmatproduksjon, Inn på Tunet, gardsbasert reiseliv osv. Hvilke ordninger kan også gjelde for disse? Kan disse tilleggsnæringene på gardsbruk falle mellom to stoler?»

«Nokre vurderingar knytt til tiltakspakkane som er iverksett.

Heilt overordna vurderer vi at det ikkje er noko til hinder for at småskala matprodusentar, IPT-tilbydarar og landbruksbaserte reiselivsaktørar skal kunne nytte seg av dei tiltaka som er iverksett for små- og mellomstore bedrifter. Departementet har tidligere fått spørsmål om denne gruppa av sjølvstendig næringsdrivande kan få rett på inntekter frå NAV frå dag 17. I utgangspunktet kan vi ikkje sjå at lokalmatprodusentar m.m. ikkje skal ha rett på slik stønad. Ettersom desse verksemdene har ulik organisering og ulik storleik antar vi at det er dette som blir avgjerande for spørsmål om rettigheiter her i kvar enkelt sak. Vi ser også at tiltakets relevans også avhenger av i kor stor grad det har blitt tatt ut lønn av særskilt storleik. NAV har signalisert at dei vil vere fleksible i sin handsaming av saker. Det må understrekast at NAV er under sterkt press og at det kan ta noko tid før dei får handsama sakene.

Kontantstøtteordninga som blei lagt fram på fredag vil vi anta vil vere særskilt relevant for dei landbruksbaserte bedriftene som har fått ein vesentleg reduksjon i sine omsetningskanalar. Slik vi forstår det skal denne ordninga forvaltast av bankar og ikkje av Innovasjon Norge og at det blir arbeidd med detaljering av regelverket no.

Vi har elles løpande dialog med Innovasjon Norge no som både har generelle verkemidlar for næringslivet og dei særskilde verkemidla for landbruket og vi oppfattar at dei har stor merksemd på å legge til rette for at landbrukskundane skal få kunne ta del i dei delane av tiltakspakkane som blir/skal forvaltast av Innovasjon Norge. Når det gjeld dei generelle verkemidla som kan avhjelpe den akutte likviditetssituasjonen for mange bedrifter er det særskilt låne- og garantiordningane som er aktuelle. For dei av landbruket sine bedrifter som har lågrisikolån i Innovasjon Norge vil det vere aktuelt å vurdere avdragsutsetjing.

Innovasjon Norge er ellers en lyttepost med sine regionskontor og vi har oppfordra IN til å være særskilt merksam på bedriftene i landbruket og dei utfordringene som måtte oppstå og gje tilbakemelding til LMD om det er behov for å sjå særskilt på verkemiddelbruken på landbruksområde. Dette er bakgrunnen for at vi no kjem til å endre både IBU-forskrifta og legge opp til auka fleksibilitet i regelverket for Utviklingsprogrammet. Vi prøver å følge opp sistnevnte så raskt som råd.

Stortinget har elles stilt svært mange spørsmål knytt til Korona-tiltaka som Finansdepartementet m.fl. har svart ut. Denne nettsida her kan difor vere nyttig:

https://www.statsbudsjettet.no/templates/budsjettsporsmaal.aspx?id=95713&epslanguage=en&parti=&query=&sort=date


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as