Hjemmel for felling av ulv i revir innenfor ulvesonen – LMDs vurdering

Landbruks- og matdepartementet (LMD) slår fast at vilkårene i Naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen tillater felling av ulv i revir innenfor ulvesonen. LMD anfører videre at de senere års tap innenfor ulvesonen viser at det her er potensiale for skade av et alvor og omfang som kan tilfredsstille lovens krav.

Lovavdelingen i Justisdept synes ikke det foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensiale på husdyr og tamrein. At juristene i lovavdelingen har større kunnskap om skadepotensialet enn fagfolkene i LMD er ikke troverdig uttaler Arne Lofthus, fung. leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Hjemmel for felling av ulv i revir innenfor ulvesonen – LMDs vurdering - les hele saken

Ikke hjemmel for lisensfelling av ulv

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir. Klima- og miljødepartementet sier derfor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling. Tre av revirene ligger i ulvesonen og ett ligger utenfor.

Bakgrunnen for beslutningen er at det etter Lovavdelingens syn ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein. Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen krever dessuten at det ikke må finnes andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade. Heller ikke dette vilkåret er oppfylt. Lisensfellingskvoten for ulv i 2017 reduseres dermed fra inntil 47 til 15 ulver.

Med dette går regjeringen til krig mot beitenæringen. Det er med forundring en registrerer at Frp nå også har blitt et rovviltparti. Det å påstå at ulv ikke representerer et skadepotensiale er kunnskapsløst og historieløst sier fungerende leder Arne Lofthus i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Ikke hjemmel for lisensfelling av ulv - les hele saken

Omgjøringssakene etter Krokanndommen

1. oktober 2015 var frist for klaging på vedtak fra Miljødirektoratet for omgjøringssakene etter Krokanndommen. 1 år og 2 måneder senere har klagerne fortsatt ikke fått svar. Les brev til Klima og miljødepartementet.

Omgjøringssakene etter Krokanndommen - les hele saken

Uttalelse fra landsmøtet - Rullering av regionale forvaltningsplaner for rovdyr

Landsmøtet i NBS oppfordrer bygdefolk, jegere, beitebrukere, rettighetshavere, reineiere, friluftsfolk og andre til å engasjere seg når de regionale forvaltningsplaner nå kommer til rullering. Den første prøvestein på hvor dramatisk retning rovviltforvaltninga nå kan ta, ser vi konturene av i region 7, Nordland. Målet er å legge til rette for store sammenhengende leve/ yngleområder for rovvilt.

Uttalelse fra landsmøtet - Rullering av regionale forvaltningsplaner for rovdyr - les hele saken

Høring i Stortingets energi- og miljøkomité 25/10

Norsk Bonde og Småbrukarlag tok i høringen opp flg forhold:

 • Tilskot til rovvilttiltak
 • Beiting og biologisk mangfold
 • Ynglinger av jerv

Høring i Stortingets energi- og miljøkomité 25/10 - les hele saken

Vedtak om ulvefellinger til vinteren

Fredag gikk rovviltnemdene i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold inn for at 24 ulver innenfor ulvesonen og at 13 ulver utenfor ulvesonen kan avlives i vinter. Totalt er det dermed tillatt 47 ulvefellinger i Norge under kvotejakta i vinter.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag registrerer vedtakene i nemdene og forventer at vedtakene er fattet på et faglig grunnlag. NBS tror ikke at ulvebestanden nå vil bli utryddet slik mange på miljøsiden frykter. NBS håper at vedtakene vil gi reduserte tap i beiteprioriterte områder i årene som kommer.

Svar fra statssekr Lunde på spørsmål til statsminister Erna Solberg

Henvendelse fra NBS til statsministeren om rovviltforvaltning

Det ble sendt brev til statsminister Erna Solberg 19. juni 2016. Brevet ble 24. juni 2016 oversendt Klima og Miljødepartementet med anmodning om svar på henvendelsen. Nå foreligger svaret fra statssekretær Lars A Lunde.

Svar fra statssekr Lunde på spørsmål til statsminister Erna Solberg - les hele saken

Påminning om ope brev til statsminister Erna Solberg

Påminning om ope brev. dato: 07.07.2016

Gode Statsminister Erna Solberg.

Det er no gått ei relativt lang tid sidan du mottok dette opne brevet under. Situasjonen i ulike beiteområde i landet er høgst uakseptabel i høve beitedyr og skade/angrep frå rovvilt. Politikarane på Stortinget har vedteke bestandsmål for dei ulike rovviltartane, og prioriterte beiteområde er godkjent av dei same politikarane.

Påminning om ope brev til statsminister Erna Solberg - les hele saken

Ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Følgende saker bør drøftes på møtet:

 • Oppfølging av Stortingets ulveforlik av 6. juni 2016
 • Endring av regelverket for skadefelling av kongeørn 
 • NINA rapport 1268 – Evaluering av regional rovviltforvaltning

Ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen - les hele saken

Rovviltbestandenes betydning for landbruk og matproduksjon

NIBIO har nå levert sin «vitenskapelige gjennomgang av rovviltbestandenes betydning for landbruks og matproduksjon basert på norske ressurser», til Landbruksdepartementet. Rapporten innhold mye nyttig kunnskap og bekrefter mange av påstandene som jordbruket har fremmet over lang tid. . De rovdyrprioriterte områdene utgjør om lag 55 prosent av Norges landareal, og 53% av de aktive bøndene bor innenfor rovdyrprioriterte områder. Hele rapporten kan du lese i filvedlegget som du får fram ved å trykke under.

Rovviltbestandenes betydning for landbruk og matproduksjon - les hele saken

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone

Innst. 330 S (2015–2016). Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen.Meld. St. 21 (2015–2016)

Sammendrag: Regjeringen foreslår i meldingen at bestandsmålet for ulv enten videreføres som i dag, eller at det fastsettes et nytt bestandsmål for ulv, som også omfatter ulv i grenserevir med Sverige. Videre foreslår regjeringen å videreføre en nasjonalt fastsatt ulvesone og justere avgrensningen av den nasjonale ulvesonen.

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone - les hele saken

Ulv i norsk natur

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har følgende henstilling til Stortingets energi- og miljøkomite i forbindelse med behandlingen av Meld.St.21 (20015-2016).

 • VEDTA AT DET IKKE SKAL LEGGES OPP TIL YNGLENDE ULV I NORGE

Ulv i norsk natur - les hele saken

Om Ulveforliket: Fra vondt til verre

Torsdag ettermiddag ble det kjent at stortingsflertallet (Ap, FrP, KrF, H) er enig om et forlik i ulvepolitikken.

Bestandsmål:
Det årlige bestandsmålet for ulv vil være på 4-6 årlige ynglinger, mot dagens tre ynglinger. Ynglinger utenfor ulvesonen teller med. Ynglinger i grenserevir skal telle med på en faktor på 0,5. Erfaringer tilsier at forvaltningen vil praktisere det høyeste tallet i et bestandsintervall som et minimumsmål.

- Dette går fra vondt til verre, sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Om Ulveforliket: Fra vondt til verre - les hele saken

NEI TIL REVIRHEVDENDE ULV I NORGE

Merete Furuberg hadde et klart budskap til Stortingets energi- og miljøkomite på dagens høring om «Ulv i norsk natur».
- Nei til ynglende ulv i Norge
- Bernkonvensjonen må tolkes objektivt
- Det genetiske opphavet til ulven i Norge må klargjøres
- Tapte beite og jaktretter må erstattes

NEI TIL REVIRHEVDENDE ULV I NORGE - les hele saken

Møte om forebygging av jerveskader

Siden 2010 har Statens Naturoppsyn (SNO) påvist over 11 000 skader på sau og lam forårsaket av de fire store rovdyrene samt kongeørn. Jerven står for 33% av alle rovviltskader på sau, og mer enn åtte av ti skader forårsaket av jerv blir påvist fra 1. august og ut året. Med bakgrunn i dette hadde statssekretær Lars Andreas Lunde i KLD invitert Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å diskutere mulighetene for tidlig nedsanking i jerveprioriterte områder onsdag 20.april.

Pressemelding - Ulv i norsk natur

HELT HÅPLØST !

Regjeringen har i dag lagt fram en melding for Stortinget om "ulv i norsk natur". Det er to forhold som spesielt tas opp.
• Bestandsmål for ulv
• Spørsmålet om ulvesone og ulvesonas utbredelse

Pressemelding - Ulv i norsk natur - les hele saken

Presentasjoner fra årets beiteseminar med rovviltfokus 23. og 24. februar

Årets beiteseminar har bestått av to intensive dager med mye faglig og interessant innhold. Presentasjonene er nå tilgjengelig på NSGs nettsider og kan ses her.

Presentasjoner fra årets beiteseminar med rovviltfokus 23. og 24. februar - les hele saken

Opprør mot rovdyr

«Vi krever handling NÅ! Beitesesongen starter om noen måneder. Mennesker og dyr lider!»

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter vardeaksjonen. Så oppfordringen blir: Gjør likeså!
Og har du ikke mulighet til å tenne en stor varde, tenn bål eller tenn lys for en bedre rovviltpolitikk!

Opprør mot rovdyr - les hele saken

"Kom med hele sannheten, Statsråd!"

Dette er oppfordringen til klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Statsråden fremhever at det er historisk få antall sau som ble erstattet pga rovvilt-tap i 2015, og at antallet er nesten halvert den siste 10-årsperioden. Men hva ligger bak disse tallene, Statsråd?

"Kom med hele sannheten, Statsråd!" - les hele saken

NASJONAL KONFERANSE OM ROVVILT, BEITEDYR OG SAMFUNN

Konferansen som foregår 18-19 januar på Hamar samler over 100 deltagere fra Rogaland/Telemark/Østfold i sør til Troms og Finnmark i nord.

NASJONAL KONFERANSE OM ROVVILT, BEITEDYR OG SAMFUNN - les hele saken

Beiteseminar med rovviltfokus

For tredje år på rad avholdes beiteseminar med rovviltfokus som et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Dato for seminaret er 23.-24. februar 2016. Det er forlenget påmeldingsfrist fram til og med 11. februar.

Beiteseminar med rovviltfokus - les hele saken

Rovdyrdebattmøte i Lesja 15. okt

Merete Furuberg slo i møtet med statsråd Tine Sundtoft fast at jerveynglinger må ned på Stortingets vedtatte mål. Etter lisensjaktas slutt må myndighetene ta ut restkvote både for bjørn og jerv. I tillegg må det åpnes for uttak av bjørn og ulv på vårsnø utenfor yngleområdene. Bestandsmål ulv må ned, og det må gis fellingstillatelse på ulv utenfor ynglesona, selv om den ikke har gjort skade.
På det meget godt besøkte møtet deltok også Marit Arnstad (Stortingsrepr Sp), Reidun Gravdahl (fylkestingsrepr Ap), Øystein Folden,(Naturvernforbundet leder Møre og Romsdal), Einar Frogner (rovviltansvarlig Norges Bondelag), Arnfinn Beito (leder Oppland Sau og geit) og Øyvind Gaden (Mattilsynet, region øst)

Ulv fra ulovlig utsatte dyr?

Via DNA-analyser har forskere blitt i tvil om den skandinaviske ulvestemmen består av ekte ulv. Les artikkel i Glåmdalen her:

Rovdyrforliket - sonepolitikk og forvaltning

Det har i sommer vært store problemer for sauenæringa med skader fra ulv i prioriterte beiteområder (grønn sone). 28 ordførere og fungerende ordførere i Hedmark, Akershus og Oppland har i en uttalelse påpekt det faktum at det i henhold til det enstemminge stortingsvedtaket om Rovdyrforliket fra 2011 ikke skal være rovdyr som representerer et skadepotensiale i disse prioriterte beiteområder. Ytterligere kommuner, særlig i Oppland, hører til i grønn sone, og ordførere i aktuelle kommuner oppfordres til å slutte seg til uttalelsen som i sin helhet kan leses under.

Rovdyrforliket - sonepolitikk og forvaltning - les hele saken

Brev til miljøvernminister Sundtoft med oppfordring til evaluering av rovviltforliket

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit mener en evaluering av rovviltforvaltningen må omfatte en helhetlig vurdering av rovviltpolitikken og konsekvenser for potensialet for norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Det må også utredes hvordan gjennomføringen av rovviltforliket påvirker berørte lokalsamfunn. Både nasjonale bestandsmål og regional fordeling av disse må vurderes. Under kan du lese brev som har blitt sendt til statsråden.

Brev til miljøvernminister Sundtoft med oppfordring til evaluering av rovviltforliket - les hele saken

STØTTER SØKNAD OM BRUK AV «PLOTTHUND»

Nord-Fron kommune har søkt om dispensasjon fra § 23 i Viltloven til å bruke laus, på drevet halsende hund i forbindelse med skadefellingsforsøk i Oppland.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har støttet søknaden. Hele støttebrevet kan du lese under:
Hele søknaden fra Nord-Fron kommune, kan du også lese under:

STØTTER SØKNAD OM BRUK AV «PLOTTHUND» - les hele saken

BER OM FORVALTNINGSREVISJON AV ROVVILTFORLIKET FRA 2011

I brev til Riksrevisjonen ber Norsk Bonde- og Småbrukarlag  om at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon av gjennomføringen av rovviltforliket vedtatt av Stortinget 16.6. 2011.

Det er nå gått 4 år siden rovviltforliket ble vedtatt av Stortinget, det er nå på tide med en forvaltningsrevisjon, sier Merete Furuberg. Hun mener flere punkter i forliket ikke blir fulgt opp.

Beiteveileder

FKT-prosjektet (forebyggende og konfliktdempende tiltak) er et fellesproskjekt medllom Norsk Sau, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.  Prosjektet jobber med «forebyggende og konfliktdempende tiltak»  mellom beitenæringa og rovviltforvaltningen.  Beiteveilederen går  råd om tiltak for å forebygge rovviltskader på sau samt gir råd  om organisering av beitebrukere og beredskap ved rovviltangrep.

Ønsker ikke ynglende ulv

I forbindelse med høringen om regjeringens ulvepolitikk står Norsk Bonde- og Småbrukarlag fast på at organisasjonen skal arbeide for at det ikke skal være ynglende ulv i Norge.

Ønsker ikke ynglende ulv - les hele saken

Liberalisering – fordekt forenkling

Regjeringen har i dag lagt fram sin melding om behovet for endringer i jordbrukspolitikken. Meldingen kjennetegnes ved mange forslag til såkalte forenklinger i virkemidlene over jordbruksavtalen, som f. eks. liberalisering av markedsordningene, fjerning av målet om 15 prosent forbruk og produksjon av økologisk mat innen 2020.

Liberalisering – fordekt forenkling - les hele saken

DE STØRSTE BRUKENE - DE BESTE OMRÅDENE ØKER INNTEKTENE MEST

Driftsgranskingene for 2015 ble offentliggjort i dag og viser at de største gårdsbrukene og de beste områdene øker sine inntekter mest. Bruk over 500 daa har en gjennomsnittlig inntektsøkning på 16 %. Bruk under 50 daa har en gjennomsnittlig inntektsnedgang fra 2014 til 2015 på 2 %.

DE STØRSTE BRUKENE - DE BESTE OMRÅDENE ØKER INNTEKTENE MEST - les hele saken

Uttalelse fra landsmøtet - Ny landbrukspolitikk

Regjeringen har varslet fremleggelse av en ny Stortingsmelding om Landbrukspolitikken høsten 2016 som vil bli behandlet i Stortinget våren 2017.

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag setter matvaresikkerhet som overskrift for en framtidig mat- og jordbrukspolitikk. Dette handler om retten til og muligheten for en egen nasjonal matproduksjon i Norge. Det må være et mål å kunne forsyne landets befolkning med egenproduserte varer i så stor grad som mulig.

Uttalelse fra landsmøtet - Ny landbrukspolitikk - les hele saken

Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

Forslagene innebærer at:
• Arealgrensene for konsesjon, boplikt og odel heves fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar.
• Det innføres en hjemmel for forskrift om beløpsgrense ved priskontroll.
• Priskontrollen oppheves på rene skogeiendommer.
Les mer om forslagene som har høringsfrist 26. september 2016

Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven - les hele saken

Glyfosat

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i styremøte 16. juni 2016 behandlet saken om evt utfasing av glyfosat. Styret støtter en utfasing, og kommer med følgende bemerkninger:

Styret støtter at det utarbeides en plan for utfasing, men dersom planen skal være gjennomførbar og vinne innpass hos bønder som ser store problemer med utfasing, må planen inneholde en stor del med alternative arbeidsmetoder, mottiltak som kostnadsmessig stiller likt med glyfosat. Til dette arbeidet trengs det forskning og praktisk rettet utviklingsarbeid som næringen finner gjennomførbar

Glyfosat - les hele saken

Høring om forslag til endringer i jordbruksfradraget

Avgrensing av muligheten for å komme inn under jordbruksfradraget

Norsk Bonde- og Småbrukarlag går inn for at tilleggsnæringer som tar utgangspunkt i gardens ressurser, arbeidskraft og utstyr fortsatt skal gi grunnlag for jordbruksfradrag.

Høring om forslag til endringer i jordbruksfradraget - les hele saken

Appell TTIP TISA

Gode venner og demokratiforkjempere!
Kjære alle dere som eter mat!
Vi må sammen slåss for folkestyre og demokrati!
Demokratiet er åpenbart et stort problem for de interessene som ønsker å rive ned alt vi og våre formødre og -fedre har skapt i dette landet og i denne verden. Vi må sammen slåss for demokrati. Vi må slåss for retten for barn, unge og de ufødte til å velge en annen vei enn det kommersialiserte system! Et kynisk kommersialisert system som bare bekrefter sin makt, og avskaffer vårt folkestyre.
Hastebehandling i Stortinget av overføring av Finanstilsynet til ESA, er bare siste skudd på stammen. Hva er det som haster?

Appell TTIP TISA - les hele saken

Leder i Aftenposten 19/5: Målene for landbruket må vektlegges tyngre

Jordbruksoppgjøret viderefører landbrukspolitikken - men når ikke målene Stortinget har satt.

Da Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag leverte inn sitt felles krav til jordbruksforhandlingene for tre uker siden, ba de om en ramme på 860 millioner kroner, det laveste kravet på mer enn ti år. Bøndene ville jevne ut lønnsgapet som har oppstått de siste årene og sikre et mangfold av gårder, ikke bare store enheter.

Leder i Aftenposten 19/5: Målene for landbruket må vektlegges tyngre - les hele saken

Brudd i jordbruksforhandlingene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i kveld gitt tilbakemelding til statens forhandlingsleder om at Norsk Bonde- og Småbrukarlag bryter årets jordbruksforhandlinger. Bruddet kom etter intense forhandlinger en ukes tid, uten at partene kom så nær hverandre at det var mulig for NBS å kunne inngå en avtale.

Brudd i jordbruksforhandlingene - les hele saken

Jordbruket starter forhandlinger

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vurdert statens tilbud og blitt enige om å gå i forhandlinger med staten. Forhandlingene starter med en gjennomgang av posisjoner.

Jordbruket starter forhandlinger - les hele saken

Staten tilbyr 90 millioner - Svært krevende forhandlinger

Staten har i dag lagt fram tilbudet til jordbruket i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet har en ramme på 90 millioner kroner, mens jordbrukets krav hadde en ramme på 860 millioner kroner.

Staten tilbyr 90 millioner - Svært krevende forhandlinger - les hele saken

Jordbruksforhandlingene 2016

Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med Norges Bondelag om felles krav til jordbruksavtale som skal leveres Landbruks- og Matdepartementet mandag 25. april kl 12.  Partene går igjennom kravet sammen. Deretter blir det lagt fram for media og kommentert i en pressekonferanse klokka 13.

Staten kommer med sitt tilbud tirsdag 3. mai. Bondeorganisasjonene går igjennom tilbudet og bestemmer seg for å gå videre med forhandlinger eller ikke. Bondelagets leder Lars Petter Bartnes leder forhandlingane på vegne av landbruket mens  departementsråd Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet leder forhandlingane på vegne av staten. I år vil det antageligvis bli en avklaring før pinse, dvs fredag 13. mai. Jordbruksavtalen blir formelt vedtatt av Stortinget i juni.

Jordbruksforhandlingene 2016 - les hele saken

Så frø for trygg mat

Stortingspresident Olemic Thommessen mottar frøpose av leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

- Det er flott at Stortinget i år har bedt om en nasjonal strategi for å sikre mangfold av pollinerende insekter. Vår såfrøaksjon følger også opp Stortingets arbeid, sa Merete Furuberg.

«Vær med og så frø for trygg mat for framtida!» er appellen til alle

Så frø for trygg mat - les hele saken

17. april - Verdens Småbrukardag

Den 17. april markeres internasjonalt som verdens småbrukardag. Dagen er valgt for å minnes de 19 småbrukerne som i 1996 ble skutt og drept av brasiliansk paramilitære, innleid av myndigheter for å rydde plass for store internasjonale selskaper som ønsket å ta over jorda som lokale bønder har brukt til egen matproduksjon i Eldorado dos Carajas i Brasil. Dette er baksiden av «det norske landbrukseventyret» enten det gjelder den raskt-voksende kyllingen eller NRF-kua som produserer 10.000 l melk i året. Slike driftsmåter er ikke mulige uten høyt forbruk av kraftfôr med importert soya som protein-tilsetning. Ikke bare bidrar denne politikken til å redusere vår egen selvforsyning, som i 2015 var 42%, men vi bidrar samtidig til at fattige bønder og urfolk mister livsgrunnlaget, at det drives rovdrift på matjord og at vi påfører verden et klimaproblem gjennom avskoging av Brasils regnskoger.

17. april - Verdens Småbrukardag - les hele saken

32- dobler tilskudd til enkeltprodusenter

Fjorårets jordbruksavtale endte med en uendret budsjettramme for jordbruket totalt sett. Likevel får enkeltprodusenter økning på over 1 million kroner.

32- dobler tilskudd til enkeltprodusenter - les hele saken

Inntektsforskjellene øker

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) har i dag lagt fram grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene. Tallene viser store inntektsforskjeller mellom ulike produksjoner og at inntektsforskjellene mellom store og små bruk øker mye.
- Dette er en svært negativ og uheldig utvikling, men den er styrt og ønsket av Regjeringen, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

Inntektsforskjellene øker - les hele saken

Landbrukets utfordringer i møte med klimaendringene

Landbruket er en større del av løsningen enn problemet for klimaet! Dette var budskapet til Erik Eid Hohle, lederen i utvalget som har vurdert landbrukets klimautfordringer, da han innledet for styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Landbrukets utfordringer i møte med klimaendringene - les hele saken

Uttalelse fra fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 31.03.2016

Tydelig marsjordre!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag meiner det må etableres en landbrukspolitikk som har matvaresikkerhet som overordnet mål.

Det norske jordbruket preges av noen sentrale utviklingstrekk. Jordbruksarealet går ned og utviklingen i avlingsnivå stagnerer eller er fallende. Importen av fôr øker. Mer og mer av husdyrproduksjonen som foregår i Norge er basert på arealer i utlandet fordi spesialisering og økte krav til avdrått stiller krav om en annen fôrseddel. Samtidig registrer vi at arbeidsforbruket i jordbruket går ytterligere ned.

Uttalelse fra fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 31.03.2016 - les hele saken

I år må vi stå sammen

Jordbruksforhandlingene nærmer seg med stormskritt. Hvis vi vil skape en ny og bærekraftig kurs for det norske landbruket, må alle gode krefter stå sammen og kreve endring.

I år må vi stå sammen - les hele saken

Møter med organisasjoner før Jordbr forhandlingene 2016

8. og 9 mars tar forhandlingsutvalget i NBS og politisk ansatte i sekretæriatet i mot en rekke organisasjoner for å få innspill forut for Jordbruksforhandlingene. Blant organisasjonene er Norsvin, Geno, Tyr, Norsk Landbruksrådgivning, Norsk Sau og Geit, Oikos, Kornbøndenes Interesseorganisasjon m.fl.

Bildet er fra møtet med delegasjonen fra Norsk Landbruksrådgivning.

Møter med organisasjoner før Jordbr forhandlingene 2016 - les hele saken

Avvis forslaget til endringer i jordbruksfradraget!

Regjeringens forslag om å gjøre endringer i skattefradraget som vil redusere beskatningen for de største brukene og øke skatten for de minste og mellomstore bruka som driver tilleggsnæringer med utgangspunkt i gardens ressurser er helt uakseptabelt, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg. Dette forslaget må Stortinget avvise!

Avvis forslaget til endringer i jordbruksfradraget! - les hele saken

Ja til import, nei til dyrking

Miljødirektoratet sa igår ja til import av den insektresistente genmodifiserte maisen MON810. Paradoksalt nok anbefaler Miljødirektoratet at den ikke tillates dyrket i Norge fordi de mener dyrking kan skade naturen.

Ja til import, nei til dyrking - les hele saken

Produktivitetskommisjonen

Fredag møtte Norsk Bonde- og Småbrukarlag og en rekke andre organisasjoner, finansminister Siv Jensen for å diskutere produktivitetskommisjonens rapport.

Produktivitetskommisjonen - les hele saken

Ønsker ikke import

I en høringsuttalelse går Norsk Bonde- og Småbrukarlag imot import av planter og formeringsmateriale av eple og pære.

Ønsker ikke import - les hele saken

Vil ikke fjerne konsesjonsloven

Norsk Bonde- og Småbrukarlag går mot regjeringens forslag om å oppheve konsesjonsloven.

Vil ikke fjerne konsesjonsloven - les hele saken

Amnesti for ulovlig driftsfellesskap

Amnestiet innebærer at foretak som er i driftsfellesskap, men som ikke har søkt samlet før, nå kan melde fra til kommunenom forholdet. Foretakene vil da få beregnet tilskudd samlet for inneværende søknadsomgang, og det vil ikke bli kontrollert hvor lenge driftsfellesskapet har eksistert.

Amnesti for ulovlig driftsfellesskap - les hele saken

Melkekvotene uendret i 2015

Etter kvotedrøftingene i dag har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,03 og forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,97 for kvoteåret 2015.

Melkekvotene uendret i 2015 - les hele saken

MVA- grensen beholdes

Regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti ble i dag enige om statsbudsjett for 2015. Her ble det klart at beløpsgrensen for MVA- registrering beholdes på dagens nivå, 50.000 kroner.

MVA- grensen beholdes - les hele saken

Ønsker ikke økt konsesjonsgrense for kylling

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er mot å øke grensen for konsesjonsfri produksjon av kylling fra 140.000 til 280.000. Av 17 svar på høringen om å øke konsesjonsgrensen, er kun ett positivt i forhold til økt grense.

Ønsker ikke økt konsesjonsgrense for kylling - les hele saken

Høring i Energi- og miljøkomiteen om statsbudsjettet

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag deltatt på høring i Energi- og miljøkomiteen om statsbudsjettet 2015. NBS tok særlig opp tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak og antall ynglinger av rovvilt.

Høring i Energi- og miljøkomiteen om statsbudsjettet - les hele saken

Ny vurdering av erstatningssaker på rovvilt

77 sauebønder som i sommer fikk sakene sine avvist, skal likevel få kravene om rovvilterstatning vurdert av Miljødirektoratet.

Ny vurdering av erstatningssaker på rovvilt - les hele saken

Høring i Næringskomiteen om statsbudsjettet

Leder Merete Furuberg og generalsekretær Olaf Godli deltok i går på høring i næringskomiteen om statsbudsjettet 2014.

Høring i Næringskomiteen om statsbudsjettet - les hele saken

Krf sitt alternative statsbudsjett

I likhet med Venstre, går Krf mot flere av regjeringens forslag som rammer landbrukssektoren negativt.

Krf sitt alternative statsbudsjett - les hele saken

Venstre sitt alternative statsbudsjett

I sitt alternative statsbudsjett foreslår Venstre flere endringer som vil være positive for norsk jordbruk. Blant annet går Venstre imot å heve beløpsgrensen for registrering i momsregisteret fra 50.000 til 150.000 kroner.

Venstre sitt alternative statsbudsjett - les hele saken

Statsbudsjettet – manglende satsing på økt matproduksjon

Kombinert med jordbruksoppgjøret 2014 vil statsbudsjettet bidra til å forsterke de negative trendene i jordbruket, sier Merete Furuberg Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Statsbudsjettet – manglende satsing på økt matproduksjon - les hele saken

Mattilsynet har ikke varslet beitenekt i Gudbrandsdalen

I et møte med Bondelaget, Norsk Sau og geit og Bonde- og Småbrukarlaget 13. oktober 2014 presiserte Mattilsynet at de 20 beitebrukere i jervesonen i Gudbrandsdalen fikk pålegg om å iverksette ytterligere tiltak for å redusere tap av småfe på beite i årets beitesesong.

Mattilsynet har ikke varslet beitenekt i Gudbrandsdalen - les hele saken

FAMILIEN LIES FOND TIL FREMJE AV SMÅBRUK

Fondet sitt føremål er å hjelpe gardbrukarer i ein viktig og vanskeleg livssituasjon og fremje arbeidet med eit landbruk som er tilpassa eit livssyn knytt til "pleie av liv og forvalting av livsgrunnlag".

FAMILIEN LIES FOND TIL FREMJE AV SMÅBRUK - les hele saken

Regionalt miljøtilskudd - frist i 9 fylker

Frist: 20.08.15
Den 20. august er det søknadsfrist for regionalt miljøtilskudd i disse fylkene:

Oppland / Aust-Agder / Vest-Agder / Rogaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal / Sør-Trøndelag / Nord-Trøndelag / Nordland

Regionalt miljøtilskudd - frist i 9 fylker - les hele saken

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 20/8

Søknaden må leveres innen 20. august for å unngå avkorting i tilskuddet

Deltidsstudium i HMS (Helse, miljø, sikkerhet)

Universitetet i Nordland i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving HMS og Troms landbruksfaglige senter inviterer til studiet Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket. Det er et deltidstudium som gir 15 studiepoeng. Studiet legger opp til tre samlinger à to dager i oktober-desember 2015 og februar 2016. Elektronisk søknad til Universitetet i Nordland med søknadsfrist 1. september.

Deltidsstudium i HMS (Helse, miljø, sikkerhet) - les hele saken

ROVVILTINFORMASJON

Sauene er sluppet på beite. Samtidig kommer meldingene om de første funnene av både skadd sau og kadaver. Nedenfor følger en artikkelen fra 2014 som gir deg nyttig informasjon om hva du skal gjøre når du mistenker at rovdyr er på ferde i beiteområdet.  Dersom du ønsker kontakt  med personer i Norsk Bonde- og Småbrukarlag knyttet til rovviltspørsmål kan du ringe:

Ole Petter Berget , Oppland:452 51 529

Marius Andresen, Akershus:  970 84 134

Kaj Teppen, Hedmark :   472 56 594

Terje Nystadbakk, Nordland: 481 50 078

Ola Krokan, Sør-Trøndelag: 974 01 459

ROVVILTINFORMASJON - les hele saken

SVAR PÅ LISTHAUGS REFS AV NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug kritiserte Norsk Bonde- og Småbrukarlag for ikke å ta ansvar ved å bryte jordbruksforhandlingene. Dette hevdet hun på pressekonferansen der den nye jordbruksavtalen ble presentert.

SVAR PÅ LISTHAUGS REFS AV NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG - les hele saken

Avtaleinstituttet i jordbruket v/John Petter Løvstad

Hovedavtalen for jordbruket ble vedtatt 1. September 1950. Formålet med avtalen var å slå fast at det skal føres forhandlinger om prisene på jordbruksproduksjonene og driftsmidler, samt tiltak ellers som påvirker økonomiske forhold i jordbruket. Partene er staten på den ene side og Norges Bondelag(NB) og Norsk Bonde- og småbrukarlag (NBS) Faglagene er likeverdige parter med 3 medlemmer hver i sine forhandlingsutvalg.

Avtaleinstituttet i jordbruket v/John Petter Løvstad - les hele saken

Meretes julehilsen

Se Meretes julehilsen her:

Kommer ikke til å savne Listhaug

Sylvi Listhaug (FrP) har gått av som statsråd i Landbruks- og Matdepartementet.
- Jeg kommer ikke til å savne Listhaug, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Kommer ikke til å savne Listhaug - les hele saken

Ny kurs i landbrukspolitikken for å løse klimakrisen

Etter flere år med forhandlinger ble det lørdag 12.12.15 enighet om en ny global klimaavtale i Paris.

De store utfordringene med å produsere mat i flere områder pga klimaendringene må løses.
- Det vil kreve en politisk omstilling, og vi har løsningen for hvordan dette kan gjøres, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Ny kurs i landbrukspolitikken for å løse klimakrisen - les hele saken

Løsdriftskravet

Vedtak i styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 10.12.15

Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter kravet om løsdrift ved nybygg.
Det gis varig unntak for løsdriftskravet for alle eksisterende båsfjøs.
Krav om lufting for kyr i båsfjøs innføres innen 2024.
Verneverdige kuraser gis varig unntak fra løsdriftskravet der minst halvparten av besetningen består av slike dyr.
Ombygginger, ominnredning og restaurering av båsfjøs, uansett størrelse, skal være tillatt.
Det er en forutsetning at investeringsvirkemidler skal prioriteres til små og mellomstore bruk opp til 25 kyr. Dersom det ikke skjer vil mjølkeproduksjonen, som er bærebjelken i det norske jordbruket, få en utvikling som ikke gagner samfunnet mht. mattrygghet, videreføring av distriktsjordbruket, biomangfold og hensynet til et klimavennlig jordbruk.

Løsdriftskravet - les hele saken

Å feie for egen dør

Innlegg i Dagsavisen

Av Hallvard Surlien, medlem av ungdomsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Regjeringen bør heller fokusere på å kutte utslippene fra olje, gass og veitrafikk enn å gjøre norske drøvtyggere til et miljøproblem. For det er de virkelig ikke.

Å feie for egen dør - les hele saken

MATJORDA, AGRØOKOLOGI OG NORSK LANDBRUKSPOLITIKK.

Kronikk av Arne Lofthus gjengitt i Nationen

Enno ein gong treffer Kari Gåsvatn meg midt i hjarta med sine landbrukstilknytte kommentarar.
I nationen måndag 16. november skriv ho innlevande om matjorda. Til opplysing, i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) diskuterer me matjord, dyrevelferd, bondevelferd , landbruksøkonomi og framtidsretta matproduksjon mest heile tida. Matjorda er etterkvart heldigvis vorte eit av dei store,
grunnleggjande diskusjonstema, og erkjenninga av at kvaliteten på matjorda i framtida er avgjerande for å oppretthalda matproduksjon på kloden , sig sakte inn hjå mange.

MATJORDA, AGRØOKOLOGI OG NORSK LANDBRUKSPOLITIKK. - les hele saken

Norskprodusert storfekjøtt gir under halvparten så store klimautslipp som importert storfekjøtt

Ein rapport frå FN-organisasjonen FAO viser at klimautsleppa frå storfekjøtt produsert i Norge og andre europeiske land er på godt under halvdelen av utsleppa frå kjøtt frå andre delar av verda.

Norskprodusert storfekjøtt gir under halvparten så store klimautslipp som importert storfekjøtt - les hele saken

Boka "Kvinnebønder" som julegave?

I boka forteller 21 kvinnebønder fra Finnmark til Agder om sitt arbeid, sin levemåte og sine oppfatninger. Deres fortellinger viser at landbruk er et krevende, spennende og variert yrke og at det kan være et godt yrke for kvinner. Kvinnene opplever glede ved å jobbe på lag med naturen. De lever meningsfulle liv. De er kanskje mer enn mannlige kolleger, opptatt av omsorg, for dyr, matjord, planter og miljø.

Boka består også av fagartikler av Marit S Haugen, Ingeborg Tangeraas og Merete Furuberg.

BOKA SELGES FOR KUN 100 KR + 60 KR i PORTO.

Send bestilling til post@smabrukarlaget.no

Boka "Kvinnebønder" som julegave? - les hele saken

Mats Hegg Jacobsen kåret til Årets Unge bonde

Mats Hegg Jacobsen driver gården Jacobsen på Berg utafor Tromsø og er styremedlem i Troms Bonde- og Småbrukarlag. Lørdag 28. november ble han kåret til Årets unge bonde. Vi gratulerer!

Mats Hegg Jacobsen kåret til Årets Unge bonde - les hele saken

Erna Solbergs politikk forurenser mer enn norske kyr

Statsministerens prompe-utspill begynner i helt feil ende, både på kua og i klimapolitikken. Det er en illeluktende avsporing.
I onsdagens VG kan vi lese statsministeren si at norske kyr promper for mye. Det er uklart hvordan regjeringen planlegger å ta tak i problemet, men det fremgår tydelig at norske bønder – og dyrene – må få unngjelde.

Erna Solbergs politikk forurenser mer enn norske kyr - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har flyttet

Sekretæriatet befinner seg nå i de ny lokalene.

Adressen er: Akersgata 41, 0158 OSLO

Nytt telefonnummer:     22 00 59 10


Norsk Bonde- og Småbrukarlag har flyttet - les hele saken

Forholdstallene for melkekvoter er fastsatt

Landbruks- og matdepartementet har gjennomført kvotedrøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av dette har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,00 og forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,97 for kvoteåret 2016.

 

Forholdstallene for melkekvoter er fastsatt - les hele saken

Merete Furubergs landsmøtetale

I sin åpningstale til et rekordstort landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag poengterte leder Ann Merete Furuberg at organisasjonen for tredje år på rad har hatt en økning i medlemstallet, noe som inspirerer til økt innsats og spissing av egen politikk i det neste arbeidsåret. Norsk og Bonde- og Småbrukarlag skal være en garantist for en tydelig opposisjonspolitikk imot det liberalistiske eksperimentet som denne regjeringen ønsker å gjennomføre, sa Furuberg.

SE HELE TALEN PÅ VIDEO HER:

Mulige konsekvenser av ulike framtidige handelsavtaler

Innlegg på Landsmøtet 7. November

v/ Helene Bank, rådgiver i Aksjon for velferdsstaten

Mulige konsekvenser av ulike framtidige handelsavtaler - les hele saken

Fagskoleutdanninger og tilbud innen landbruk

Landbruket i Norge står overfor store utfordringer i de kommende årene der økt etterspørsel etter lokalt produserte matvarer, usikker klimatisk utvikling og økte krav til effektivisering innen bærekraftige rammer, vil være sentrale områder i tiden framover. Det blir derfor avgjørende viktig å rekruttere, utdanne og beholde dyktige fagfolk som ser de gode løsningene basert på et bærekraftig og landbruksfaglig fundament. Kunnskap i agronomi og driftsledelse er avgjørende både for rådgivere innen næringen og for bonden.

Fagskoleutdanninger og tilbud innen landbruk - les hele saken

Merete Furuberg gjenvalgt som leder

Merete Furuberg ble gjenvalgt som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag under valget på Landsmøtet.

Merete Furuberg gjenvalgt som leder - les hele saken

Kari Bay Haugen utnevnt til æresmedlem i NBS

Kari Bay Haugen mottok prisen for sin enestående måte å skildre den norske bonden og småbrukerens hverdag og virke i Landbrukshalvtimen og Naturens verden på NRK radio. I tillegg har hun stilt seg til disposisjon for organisasjonen med hjelp på ulike måter.

Norsk Mat- og kulturpris 2015

Årets prisvinnarar er Kjersti og Per Idar Vingebakken, Skreia Østre-Toten. Prisen er på kr. 100.000,-.

Med utgangspunkt i eit nedlagt bureisingsbruk har prisvinnarane bygd opp ei omfangsrik og mangfaldig drift der både maten- og kulturen har sin plass idag.
Steg for steg har dei utvikla garden med eit allsidig husdyrhald, i dag med mjølkekyr, ammekyr, sau og lama.

Norsk Mat- og kulturpris 2015 - les hele saken

Merete Furubergs landsmøtetale

I sin åpningstale til et rekordstort landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag poengterte leder Ann Merete Furuberg at organisasjonen for tredje år på rad har hatt en økning i medlemstallet, noe som inspirerer til økt innsats og spissing av egen politikk i det neste arbeidsåret. Norsk og Bonde- og Småbrukarlag skal være en garantist for en tydelig opposisjonspolitikk imot det liberalistiske eksperimentet som denne regjeringen ønsker å gjennomføre, sa Furuberg.

Merete Furubergs landsmøtetale - les hele saken

Oppheving av priskontrollen i Konsesjonsloven

Høring i Stortingets Næringskomite vedr prop.124 L (2013-14) om å oppheve § 9 første ledd nr. 1 i konsesjonsloven.

Landbruks- og matdepartementet skriver at hovedformålet med lovendringen er at det ved konsesjonsvurderingen knyttet til erverv av landbrukseiendommer ikke lenger skal legges vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.

Regjeringens begrunnelse for lovendringsforslaget er at det i dag legges alt for få landbrukseiendommer ut for salg på det frie markedet og at dette hemmer utviklingen av et såkalt «livskraftig og dynamisk landbruk» og at en fjerning av kravet om å vurdere prisen ved behandling av konsesjonssøknader vil endre på dette.

NBS sin grunnholdning til forslaget

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uenig i regjeringens tilnærming til dette forholdet og mener at forslaget fra regjeringen ikke bør gjennomføres.

Oppheving av priskontrollen i Konsesjonsloven - les hele saken

Garden som ressurs - marknaden som mål

Høring i Stortingets Næringskomite vedr Stortingsmelding 31 (2014-15)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag fokuserer særlig på tre områder; Lokal mat og drikke, landbruk –og utmarkbasert reiseliv og Inn på Tunet. Småskala bioenergi er også interessant og må kombineres med solenergi.

Årsaken til at Norsk Bonde- og Småbrukarlag i februar 2000 foreslo et Verdiskapingsprogram for mat var følgende ekjennelse. "Utfordringene landbruket står ovenfor kan ikke løses gjennom ensidig fokus på større volum og høyere pris på produktene. Økte overføringer over statsbudsjettet alene kan heller ikke løse de utfordringer jordbruket står ovenfor. Verdiskaping og inntekt må komme gjennom nye måter å vitalisere gårdens ressurser."

Garden som ressurs - marknaden som mål - les hele saken

KLARE KRAV TIL FRAMTIDIG ROVDYRPOLITIKK

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Norsk Sau og Geit møtte statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og Miljødepartementet mandag 2. November. Tema for møtet var ulvemeldinga som trolig vil bli lagt fram for Stortinget før nyttår. I ulvemeldinga vil bestandsmål og utforming av ulvesona være sentrale elementer.

KLARE KRAV TIL FRAMTIDIG ROVDYRPOLITIKK - les hele saken

GÅR I MOT KUTT I BISTANDSBUDSJETTET

Førstkommende onsdag (4.11.) kl 12.00 planlegger mange organisasjoner å markere sin motstand mot måten regjeringen foreslår å dekke inn utgiftene for å håndtere den humanitære katastrofen vi er oppe i med flyktninger som kommer til Norge. Bistandskuttene vil ha dramatiske konsekvenser for arbeidet som drives langsiktig gjennom sivilt samfunns organisasjoner både fra Norge og internasjonalt. FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål) vil organisere så mange medlemsorganisasjoner som mulig for å delta.

GÅR I MOT KUTT I BISTANDSBUDSJETTET - les hele saken

MERETE FURUBERG INNSTILT SOM LEDER FOR EN NY PERIODE

Valgkomiteen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har innstilt Merete Furuberg som leder for en ny periode. Valget finner sted på landsmøtet 7. og 8. november på Clarion hotel, Gardermoen.

Hele innstillingen fra valgkomiteen følger:

MERETE FURUBERG INNSTILT SOM LEDER FOR EN NY PERIODE - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png EØS, TTIP foredrag av Merete Furuberg 23 okt
(eos-ttip-foredrag-merete-furuberg-231015.pdf, 773kB)

/share/mime/48/msword.png Program landsmøtet 6-8 Nov
(program-landsmote.docx, 25kB)

FK-kurs i korn og kraftfôrpolitikk den 25 november i Oslo.

Felleskjøpet inviterer tillitsvalgte og ansatte i NBS til kurs i korn og kraftforpolitikk den 25. november i Oslo.

Se program:

Markedsbalanseringsutvalget - høringsuttalelse fra NBS

Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) avgir med dette sitt høringssvar i forbindelse med rapporten «Evaluering av markedsbalansering i jordbruket» som ble lagt ut på høring 1.juli 2015.

Markedsbalanseringsutvalget - høringsuttalelse fra NBS - les hele saken

Forslag til endringer i beskatning av landbruk

v/Svein Løken

1) Det innføres kapitalbeskatning av gevinst ved realisasjon av alminnelig jord og skogbruk

2) Skattefritak ved salg innen familien oppheves

3) Utvidelse av muligheten til betinget skattefritak

4) Fjerning av særregel om tomtesalg fra jord og skogbruk under kr 150 000 pr år

5) Veldig mange skogbruk blir ikke næringsvirksomhet skattemessig.

 

Forslag til endringer i beskatning av landbruk - les hele saken

Statsbudsjettet - pressemelding

Statsbudsjettet – Hvor blir det av det grønne skiftet?

Heller ikke i statsbudsjettet for 2016, som ble lagt fram i dag, er det mulig å finne noe mer om hva regjeringen mener med bioøkonomi og omlegging til en grønn økonomi.

- Dette er svært skuffende, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Ann Merete Furuberg. Det kan virke som disse ordene bare er til for å kunne brukes i festtaler. Så langt har regjeringen ikke omgjort utsagn om grønn økonomi til praktisk politikk.

Statsbudsjettet - pressemelding - les hele saken

Verdens Bygdekvinnedag - 15. oktober 2015

Urbant landbruk og kreative kvinner
Kvinneutvalget i Norsk Bonde og Småbrukarlag inviterer til konferanse på Bygdø Kongsgård. 

Verdens Bygdekvinnedag - 15. oktober 2015 - les hele saken

MatBeat 16 oktober kl 19

FIAN, Norsk bonde- og småbrukarlag, Spire og Utviklingsfondet ønsker deg velkommen til årets MatBeat, på Blå i Oslo, 16. oktober kl 19:00! Arrangementet er gratis.

MatBeat 16 oktober kl 19 - les hele saken

Program Ikke en bonde å miste

Konferanse 15. oktober 9.00-16.00, Quality Airport Hotel Værnes (Stjørdal sentrum)
Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket.

Se program:

Meistring som ballast

Korleis kan landbruket og kontakt med dyr og natur gje meistring og helsegevinst?
Clarion Hotel Energy, Stavanger 2. – 3. november 2015

Meistring som ballast - les hele saken

Kvinnekonferanse 15-16 okt 2015

Dette er en samling som kan gi kvinner kunnskap, motivasjon og inspirasjon til å bli tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner, samt bygge nettverk og gi ny glød. 

Kvinnekonferanse 15-16 okt 2015 - les hele saken

Forsvinnende fosfor? - Matproduksjon i en framtid uten kunstgjødsel?

Tid: 8 Sept 18:30-19:45
Sted: Miljøhuset, Mariboesgt 8, Oslo

Hva vil skje når verdens tilgjengelige fosfatreserver går tomme? 

Forsvinnende fosfor? - Matproduksjon i en framtid uten kunstgjødsel? - les hele saken

Prosjektmidler klima og miljø

Jordbrukets klima- og miljøprogram har om lag 12 millioner kroner til disposisjon for nye prosjekter i 2016.
Søknadsfrist: 15. oktober 2015

Prosjektmidler klima og miljø - les hele saken

HJELP - Praktiske og psykiske utfordringer når rovvilt rammer

Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag arrangerte 27 august et miniseminar med mål om å utvikle modell for hjelpeapparat.

HJELP - Praktiske og psykiske utfordringer når rovvilt rammer - les hele saken

Kystskogbruks-repr på besøk hos NBS

Representanter for Skognæringen Kyst SA besøkte sekretæriatet til NBS 26. august for å diskutere og framlegge synspunkter for situasjonen i Kystskogbruket.

Kystskogbruks-repr på besøk hos NBS - les hele saken

HJELP Praktiske og psykiske utfordringer når rovvilt rammer

Et miniseminar med mål om å utvikle modell for hjelpeapparat
Tid: 27. august kl 10 - 16 Sted: P-hotell, Grensen, Oslo

HJELP Praktiske og psykiske utfordringer når rovvilt rammer - les hele saken

Støylsdag

Familiedag på Håvardsrud Seterliv i Tinn

Laurdag 15.august kl 13

Ein tradisjonsrik og mangfoldig støyl er ramme for dagen. På Håvardsrud er det dyr av alle slag, tradisjonell støylskost å få kjøpt og ein usedvanleg triveleg stad å vera for både store og små.

Lokale musikkinnslag                              

Leiar i Norsk Bonde og Småbrukarlag, Merete Furuberg, kjem

Sjå www.seterliv.no        

Støylen ligg i Skirvedalen, mellom Tinn Austbygd og Veggli

Alle vel møtt!

Arr.: Telemark Bonde- og Småbrukarlag    Rauland/Vinje Bonde- og Småbrukarlag

Støylsdag - les hele saken

SEMINAR OM KLIMA, LANDBRUK OG INTERESSEKONFLIKTER

AURSJØHYTTA, NESSET KOMMUNE,  MANDAG 17. og TIRSDAG 18. AUGUST 2015

Hva er bærekraftig matproduksjon i beiteland?

NBS deltar i et nordisk klimaprosjekt, finanisert av Nordisk Råd, med tittel: "Pathways to a Nordic food system that contributes to reduced emissions of greenhouse gases and air pollutants".
Gjennom prosjektet har man i økende grad satt fokus på å se det nordiske landbruket i lys av ulike globale utfordringer. Klimautfordringene er globale og en av verdens øvrige store utfordringer er sult og fattigdom. Det nordiske landbruket og forbruket kan ikke løsrives fra disse globale utfordringer siden vi i stor grad importerer mat og innsatsfaktorer til matproduksjonen vår.
Siden det er knyttet betydelige klimautfordringer til forbruk og produksjon av kjøtt oppstår mange interessekonflikter spesielt i et land som Norge hvor de naturgitte ressurser i stor grad er knyttet til produksjon av gress og beiter.
Vi ønsker gjennom dette seminaret å fokusere på ulike interessekonflikter knyttet til matproduksjon i
et beiteland:

SEMINAR OM KLIMA, LANDBRUK OG INTERESSEKONFLIKTER - les hele saken

Info ang testing for MRSA

Etter siste møte ang MRSA mellom næringa, Mattilsynet og Folkehelsa er det blitt utarbeidet et skriv som produsenter/røktere på svinebesetninger kan ta med seg til legen for å lette prosedyren rundt testing.

Info ang testing for MRSA - les hele saken

Utsatt beiteslipp gir sterkt redusert tilgang på vinterfôr

Den kalde våren og forsommeren har gitt sein smelting av stedvis store snømengder i fjellet. Det gjelder spesielt indre strøk på Vestlandet. NBS har innhentet en situasjonsbeskrivelse fra rundt omkring i landet som utgangspunkt for å se på muligheter for tiltak for å avhjelpe situasjonen for beitebrukere som er rammet.

Utsatt beiteslipp gir sterkt redusert tilgang på vinterfôr - les hele saken

Beiteveileder

FKT-prosjektet er et fellesprosjekt mellom Norsk Sau, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Prosjektet jobber med «forebyggende og konfliktdempende tiltak» mellom beitenæringa og rovviltforvaltningen. Beiteveilederen går råd om tiltak for å forebygge rovviltskader på sau samt gir råd om organisering av beitebrukere og beredskap ved rovviltangrep. Hele veilederen finner du på denne adressen

Markedsbalanseringsutvalget har avgitt innstilling

Det såkalte Markedsbalanseringsutvalget har i dag overlevert sin rapport til landbruks- og matministeren. Utvalget konkluderer med at eksisterende markedsordninger fungerer etter hensikten ved at ordningene både sikrer avsetning for bondens produkter til riktige og forholdsvis stabile priser og samtidig sikrer norske forbrukere tilgang på et mangfold av gode norske matvarer. Markedsordningen bidrar til å dempe produksjonsrisikoen hos bonden slik at matindustrien og forbrukeren får de produktene de etterspør. Rapportens evaluering viser at markedsordningene, og spesielt mottaksplikten er viktig for at vi skal ha et landbruk over hele landet, slik Stortinget har bestemt. Et stort flertall av utvalgets medlemmer slår fast at det også vil være behov for markedsordninger framover.

Markedsbalanseringsutvalget har avgitt innstilling - les hele saken

Avtale om redusert matsvinn

Myndighetene og matbransjen har undertegnet en intensjonsavtale om reduksjon av matsvinn. Hele bransjen er med på samarbeidet, fra primærnæring til forbrukerleddet.

Avtale om redusert matsvinn - les hele saken

Utstilling på Bygdø Kongsgård

Visste du at planterøtter "snakker" med hverandre i jorda, og har du noen gang sett et meitemarkteater? 3. mai er det kuslipp på Bygdø Kongsgård og i den anledning slipper vi også løs kunnskapen om matjorda.

Utstilling på Bygdø Kongsgård - les hele saken

Vellykket 100- årsmarkering

På tross av surt vær var det mange folk i gågata i Lillehammer 11.april. 20 stands og boder med lokale og regionale matspesialiteter kunne tilbys byens befolkning denne dagen i forbindelse med Oppland Bonde- og Småbrukarlag sin 100- årsmarkering.

Vellykket 100- årsmarkering - les hele saken

Verdens småbrukerdag

17. april er Verdens Småbrukerdag. Norsk Bonde- og Småbrukarlag markerer dagen med å dele ut frø i alle landets fylker, på Stortinget og i by og bygd.

Verdens småbrukerdag - les hele saken

Hva skal vi med landbruket?

Vil Regjeringas landbrukspolitikk skape optimisme og rekruttering til landbruket, eller gjør den det vanskeligere for unge som vil produsere mat? Dette og flere andre spørsmål vi forhåpentligvis bli besvart når Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, SABIMA, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Oikos og Alliansen Ny Landbrukspolitikk arrangerer seminar 21. april på Kulturhuset på Youngstorget i Oslo.

Hva skal vi med landbruket? - les hele saken

Utreder landbrukets klimautfordringer

Politisk nestleder i NBS, Arne Lofthus er oppnevnt som representant i en arbeidsgruppe som skal se på landbrukets klimautfordringer.

Utreder landbrukets klimautfordringer - les hele saken

Starte andelslandbruk?

Oikos – Økologisk Norge har skrevet en håndbok med gode råd og de viktigste fallgruvene man bør unngå når man skal starte andelslandbruk.

Starte andelslandbruk? - les hele saken

Et kunnskapsløft for norsk natur

Organisasjonene bak dette oppropet mener det er et alvorlig miljøproblem at Norge i dag mangler et solid kunnskapsgrunnlag om norsk natur. Les hele oppropet her.

Et kunnskapsløft for norsk natur - les hele saken

Ny nettside om matjord

Fylkesmannen i Buskerud har nå lansert nettsida matjorda.no, som er en del av den norske markeringen av FNs internasjonale år for matjord.

Ny nettside om matjord - les hele saken

Broen til framtiden 2015

«Brems norsk klimautvinning, og la oss skape 100 000 nye klimajobber». Det er budskapet fra fagbevegelse, kirke og miljøbevegelse når disse i dag samles på Folkets hus i Oslo.

Broen til framtiden 2015 - les hele saken

Nye tiltak mot antibiotikaresistens

Representanter fra landbruket møtte i går ståtsråd Sylvi Listhaug for å drøfte nye tiltak mot antibiotikaresistente bakterier i svineholdet.

Nye tiltak mot antibiotikaresistens - les hele saken

15 besetninger testet positivt

Veterinærinstituttet fikk fredag bekreftet at ytterligere 6 besetninger har testet positivt for LA-MRSA. Totalt har 15 besetninger testet positivt.

15 besetninger testet positivt - les hele saken

Fylkesårsmøte og landbrukskonferanse 2015

Fylkesårsmøte og landbrukskonferanse i Møre og Romsdal 6- og 7. mars.

Fylkesårsmøte og landbrukskonferanse 2015 - les hele saken

Bonderøven til Nord-Norge

Frank Erichsen kommer til ARKTISK LOKALMAT 2015 i Tromsø 20.- 21. mars. Han har med seg ideologiske tanker om hvorfor ærlig og bærekraftig mat er viktig.

Bonderøven til Nord-Norge - les hele saken

Bekreftet LA- MRSA i Nord- Trøndelag.

Mattilsynet har i dag fått bekreftet LA-MRSA i en svinebesetning i Nord Trøndelag.

Bekreftet LA- MRSA i Nord- Trøndelag. - les hele saken

Møte i regjeringens kontaktutvalg

Nestleder Arne Lofthus og generalsekretær Olaf Godli møtte i dag i regjeringens kontaktutvalg.

Møte i regjeringens kontaktutvalg - les hele saken

Jakten på kvinnebonden

Nærmere 80 personer møtte opp da prosjektet «Kvinner, demokrati og deltakelse» arrangerte konferansen «Jakten på kvinnebonden» fredag 30.1. Presentasjonene fra konferansen er nå lagt ut.

Jakten på kvinnebonden - les hele saken

Alle skal med!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i styremøte diskutert norsk matproduksjon i lys av fleire mediaoppslag som går på dyrehelse, folkehelse og produksjonsmåtar.

Alle skal med! - les hele saken

Støtter den politiske streiken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter den politiske streiken mot liberaliseringen i arbeidsmiljøloven.

Støtter den politiske streiken - les hele saken

Jakten på kvinnebonden

Fredag er det klart for konferansen "jakten på kvinnebonden" på Bondeheimen i Oslo.Her finner du programmet!

Jakten på kvinnebonden - les hele saken

Bekreftet atypisk BSE hos norsk ku

Påvisningen av BSE har ingen betydning for mattryggheten og det er like trygt å spise kjøtt og drikke melk som før. Den aktuelle kua er avlivet og destruert.

Bekreftet atypisk BSE hos norsk ku - les hele saken

NBS på Grüne Woche

Foruten Merete Furuberg og styremedlem Marielle Vink de Roos, er flere av utstillerne fra den norske delegasjonen i Berlin, medlemmer i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

NBS på Grüne Woche - les hele saken

Er intensiveringen i melkeproduksjonen bærekraftig?

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU, NILF, TINE, NFK og Nortura inviterer til fagmøte med politisk paneldebatt på Litteraturhuset.

Er intensiveringen i melkeproduksjonen bærekraftig? - les hele saken

Merete ble årets bygdeprofil

Merete Furuberg fikk 2800 stemmer, og har med det blitt kåret til årets bygdeprofil av Nationens lesere.

Merete ble årets bygdeprofil - les hele saken

FKT-prosjektet videreføres

FKT- prosjektet har fått tilskudd til drift for tre nye år og vil dermed fortsette. Per Fossheim er ansatt som prosjektleder etter Øivind Løken.

FKT-prosjektet videreføres - les hele saken

Pelsdyrutvalget vil beholde næringen

Et flertall på fem i utvalget går inn for en fortsatt produksjon av pels, mens tre medlemmer går inn for en styrt avvikling. Ett medlem ønsket ikke å ta stilling.

Pelsdyrutvalget vil beholde næringen - les hele saken

Vil fjerne narasin fra kyllingfôr

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er glad for at Nortura nå vil fase ut bruken av narasin i kyllingfôr.

Vil fjerne narasin fra kyllingfôr - les hele saken

Møte om klimagassreduksjoner i jordbruket på Statsministerens kontor

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag mottok i forrige uke en invitasjon for å diskutere mulige utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor som jordbruket er en del av. På møtet onsdag deltok statsminister Erna Solberg, klimaminister Vidar Helgesen og landbruks- og matmininister Jon Georg Dale sammen med sekretærer.
Bakgrunnen er at Norge deltar i samtaler med EU om 40% utslippsreduksjon innen 2030. Statsministeren spurte jordbruket om det var grunnlag for å starte samtaler om en etablere avtalebasert styring av utslippsreduksjoner i jordbrukssektoren. Samtidig ble det bebudet at klimagassreduksjoner blir en viktig del av jordbruksforhandlingene til våren.
Arne Lofthus sitt svar var at NBS ikke er negative til samtaler, men klimagassreduksjoner vil medføre at sentrale elementer og utviklingstrekk i jordbrukspolitikken må bli diskutert.

Møte om klimagassreduksjoner i jordbruket på Statsministerens kontor - les hele saken

Største europeiske matsuverenitetssamling noensinne starter i Romania

Cluj-Napoca, 25. oktober

Den største europeiske samling noensinne om matsuverenitet starter i dag. Over 500 mennesker fra over 40 land samles for å diskutere hvordan vi kan gjenvinne vårt mat- og jordbrukssystem som blir stadig mer industrialisert og kapitalstyrt

Største europeiske matsuverenitetssamling noensinne starter i Romania - les hele saken

Engrospris for storfe, lam og egg i 1. halvår 2017

Konsernstyret i Nortura har i dag fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2017 innenfor volummodellen.

Engrospris for storfe, lam og egg i 1. halvår 2017 - les hele saken

Bransjeenighet om markedsordningen for korn

Det har den siste tiden gått en debatt omkring markedsordningen på korn. På et møte i dag ble sentrale aktører enig om behovet for markedsordningen og at Norske Felleskjøp fortsetter som markedsregulator. Hele uttalelsen kan du lese her:

Bransjeenighet om markedsordningen for korn - les hele saken

Høring i Stortingets næringskomite

Norsk Bonde- og Småbrukarlag takkar for høvet til å leggja fram vårt syn på viktige saker knytt til landbruksnæringa i statsbudsjettet for 2017.

Generelt saknar me meir konkret kva regjeringa meiner med bioøkonomien og omleggjinga til ein grøn økonomi. Mediabiletet den seinare tida viser at andre også etterspør det same. Det er prisverdig med auka midlar til forsking på desse områda, men me etterspør ein overordna plan for regjeringa sine mål med omlegginga, og eit meir konkret innhald i omlegginga. Det bør, ut frå internasjonale forpliktingar på klimautfordringane/klimatrugsmålet, vera mogeleg å kunna lesa at me ser ei begynnande omlegging bort frå oljeøkonomien.

Høring i Stortingets næringskomite - les hele saken

Høring i Stortingets finanskomite

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil innledningsvis takke for muligheten til å legge fram vårt syn på viktige saker som berører landbruksnæringen i statsbudsjettet for 2017.

Generelt savner vi mer konkret om hva regjeringen mener med bioøkonomi og omlegging til en grønn økonomi. Det er prisverdig med økte bevilgninger til forskning på dette området, men vi savner en overordnet plan for hva som er regjeringens målsettinger med omleggingen og hva som er det konkrete innholdet i omleggingen.

Høring i Stortingets finanskomite - les hele saken

MERETE FURUBERG INNSTILT SOM LEDER FOR EN NY PERIODE

Valgkomiteen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har innstilt Merete Furuberg som leder for en ny periode. Valget finner sted på landsmøtet 5. og 6. november på Clarion hotel, Gardermoen.

Hele innstillingen fra valgkomiteen følger:

MERETE FURUBERG INNSTILT SOM LEDER FOR EN NY PERIODE - les hele saken

NBS i kontaktutvalet til regjeringa

Gode statsminister og regjeringsmedlemmer !

Norsk Bonde- og Småbrukarlag nyttar høvet til å takka for at me er inviterte til denne hendinga.

Klimautfordringane er universelle, og Noreg har underskrive forpliktande avtalar om reduksjonar i klimagassutslepp. Sidan 1999 har norsk landbruk, jord og skog, allerede redusert sine klimagassutslepp med 13 prosent. Prosentdelen som landbruket representerer av dei totale norske utsleppa er no på 8 prosent. Diverre har dei totale norske utsleppa gått opp i den same perioden.

NBS i kontaktutvalet til regjeringa - les hele saken

Statsbudsjettet – Hva er innholdet i det grønne skiftet?

Heller ikke i statsbudsjettet for 2017, som ble lagt fram i dag, er det mulig å finne noe mer om hva regjeringen mener med bioøkonomi og omlegging til en grønn økonomi. Dette er svært underlig sier fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Arne Lofthus. Det er prisverdig med økte bevilgninger til forskning, men det er sterkt kritikkverdig at regjeringen ikke stiller opp med risikovillig kapital. Prinsippet om nøytral næringspolitikk vil ikke bidra til å gi den omstillingen som vil bringe Norge ut av oljealderen.

Statsbudsjettet – Hva er innholdet i det grønne skiftet? - les hele saken

Møte med medlemmer i Næringskomiteen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe

Representantene Ingrid Heggø fra Sogn og Fjordane, Odd Omland fra Vest Agder, Knut Storberget fra Hedmark samt rådgiver Elin Kobro deltok da Norsk Bonde- og Småbrukarlag representert med Arne Lofthus, Olaf Godli og Johan Warlo fikk 1 times møte på Stortinget 5 oktober.

Diskusjonene kom inn på investeringer, virkemidlene og utslagene disse har hatt. Markedsordningene for melk, kjøtt og korn ble dekket opp. Likedan bioøkonomi, det «grønne skiftet» og innholdet i dette. Vi var bl.a. innom NBS sitt høringssvar i forbindelse med høringsutkastet til lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten.

Møte med medlemmer i Næringskomiteen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe - les hele saken

Landbruksminister Dale på gårdsbesøk

Mandag 4 juli var landbruksminister Jon Georg Dale på gårdsbesøk hos Hugo Vink og styremedlem i NBS Marielle de Roos i Nordland. Diskusjonene gikk på lokal mat, samvirke - mottaksplikt og viktigheten av dette for lokal mat næringen. I tillegg økologisk landbruk, småskala landbruk og effektiv bruk av beiteområder.

Landbruksminister Dale på gårdsbesøk - les hele saken

Stortinget godkjente jordbruksavtalen

Stortinget gjorde ingen endringer i jordbruksavtalen tirsdag, men et flertall av partiene understreket viktigheten av en variert bruksstruktur. SV og MdG fikk kun med seg Lundteigen på forslag om å sende avtalen tilbake.

Stortinget godkjente jordbruksavtalen - les hele saken

Høring i Næringskomiteen om jordbruksoppgjøret

Merete Furuberg:

Takk for at Norsk Bonde- og Småbrukarlag får komme og legge frem synet vårt.

Stortinget har uttrykt et klart mål om å øke matproduksjonen. Vi vil spesielt peke på behandling av fjorårets jordbruksoppgjør der en samlet Næringskomité la klare føringer for framtidas landbruk:

Høring i Næringskomiteen om jordbruksoppgjøret - les hele saken

Norsk Spekematfestival på Tynset 26.05.16

LOKALMAT AV LOKALE SUNNE RÅVARER

Innlegg av Merete Furuberg
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Spekematfestival på Tynset 26.05.16

Norsk Spekematfestival på Tynset 26.05.16 - les hele saken

Krav om bedre fordeling

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag lagt fram jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger. – Kravet følger opp Stortingets mål om økt matproduksjon og landbruk over hele landet, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

-  Vi har basert kravet vårt på følgende forutsetninger: Kompensasjon for økte kostnader, lik kronemessig inntektsutvikling som andre grupper, og en reduksjon i inntektsforskjellen til andre grupper. Kravet er moderat og utgjør 860 millioner kroner, eller 20.800 kroner per årsverk, sier Furuberg.

Krav om bedre fordeling - les hele saken

Ost fra Lofoten selges i Paris

Vi gratulerer vårt styremedlem Marielle de Roos med ostesensasjon! Sammen med ektemann Hugo Vink driver de Lofoten Gårdsysteri, og osten Steinfjording er nå til salgs i Paris

Norsk seterkultur og Norsk Gardsost

Norsk seterkultur og Norsk Gardsost arrangerer i år ei felles fagseminar på Dombås fredag 8. april i samband med årsmøta 9. april. Dei to organisasjonane vil i år sette søkelyset på «det kvite gull» og konkurransekraft. På fagseminaret kjem mellom anna forfattar og kjendiskokk Andreas Viestad som har engasjert seg spesielt i norsk matkultur i det nye nordiske kjøkken. I denne samanheng spelar mjølk og mjølkestell ei sentral rolle.

Se omtale seminar med Andreas Viestad:

Se omtale av årsmøte og seminar:

Se omtale av utstilling:

Norsk seterkultur og Norsk Gardsost - les hele saken

Meretes betraktninger om klimaspørsmålet

Tar initiativ til en handlingsplan for sunn produksjonsmåte

Regjeringen har i dag startet arbeidet med å lage en ny nasjonal handlingsplan for kosthold. Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak for å fremme et sunt og variert kosthold i befolkningen. Barn, unge og eldre er de viktigste målgruppene. Norsk Bonde- og Småbrukarlag roser Regjeringen for et meget bra og riktig initiativ.

Tar initiativ til en handlingsplan for sunn produksjonsmåte - les hele saken

Mat for framtida med kvinnebønder

Foredrag av Merete Furuberg på 8. mars arrangement i regi av NORAD.

I afrikanske land spiller kvinner en avgjørende rolle i landbruket. Kvinnelige småbrukere produserer 60-80 prosent av maten fortært lokalt. Men kvinner har fortsatt dårlig tilgang til og kontroll over midlene til landbruksproduksjon, forbedret teknologi, kreditt og arealer.

FAO hevder at hvis kvinner hadde samme tilgang til produktive ressurser som menn kunne de øke avlingene med 20-30 prosent. Hva er utfordringene og hva er løsningene? Hvordan styrke kvinnelige småbønder?

Mat for framtida med kvinnebønder - les hele saken

KVINNEDAGEN 8 .mars: TTIP OG TISA - Hva kan disse avtalene bety for deg og meg?

Hundorp
Dale-Gudbrands Gard
19.00–22.00
Foredrag ved Kathrine Kleveland (nei til EU) og Rigmor Tollan

Salg av mat og kaffe, utlodning og inspirerende prat.
ARR. NORGES BONDELAG OG NORSK BONDE- OG
SMÅBRUKARLAGS KVINNEUTVALG

KVINNEDAGEN 8 .mars: TTIP OG TISA - Hva kan disse avtalene bety for deg og meg? - les hele saken

Innspill til ny melding om jordbrukspolitikken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har oversendt sitt innspill til ny melding om jordbrukspolitikken til Landbruks- og Matdepartementet.

Innspill til ny melding om jordbrukspolitikken - les hele saken

Felleskonferansen Oppland, Hedmark og Buskerud BS, 5.mars 2016. På Klækken Hotell, Ringerike.

I forbindelse med årsmøtene i Oppland, Hedmark og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag arrangeres det lørdag 5. mars en felleskonferanse på Klækken hotell, Ringerike. Temaet er kombinasjonsjordbruk.

Felleskonferansen Oppland, Hedmark og Buskerud BS, 5.mars 2016. På Klækken Hotell, Ringerike. - les hele saken

Bonden må ta tilbake makten over førsteutbudet av mat

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Bondesolidaritet samarbeider for bl.a. at bonden må ta tilbake makten over førsteutbudet på mat. Vi arbeider for felles mål. Bildet er tatt på møte i Røros 26.02.16. Even Erlien og leder i NBS Merete Furuberg

Pressemelding - Ny kurs i klimapolitikken er nødvendig

Norsk Bonde- og Småbrukarlag meiner at småskala norsk jordbruk er et viktig norsk bidrag til løysing av klimautfordringane.

I dag, 19. februar, overleveres rapporten omkring norsk landbruk sine klimaavtrykk, og korleis det same landbruket kan bidra til reduksjon i utsleppa av skadelege klimagassar til oppdragsgjevar landbruks- og matminister Dale.

Pressemelding - Ny kurs i klimapolitikken er nødvendig - les hele saken

Ungdomsseminar 26-28 feb

Seminaret er lagt til verdensarvområdet Vega i Nordland og er et samarbeid mellom Ungdomsutvalget i NBS, Nordland BS og Vega BS.

Ungdomsseminar 26-28 feb - les hele saken

Landbrukspolitikk tema på Stud samf i Trondheim

Vegard Vigdenes snakket for ca 250 interesserte ungdommer på Studentersamfunnet i Trondheim om ny landbrukspolitikk søndag 14. feb. Da det ble åpnet for spørsmål var det mange reflekterte innlegg.

Landbrukspolitikk tema på Stud samf i Trondheim - les hele saken

Forskning for politikk: Landbrukspolitisk seminar 2016

Mat-Bønder-Klima. En ny landbrukspolitikk i støpeskjea?
Norsk senter for bygdeforskning inviterer til landbrukspolitisk seminar.
17. mars 2016 i Landbruksdirektoratets lokaler, Stortingsgt. 28, Oslo

Forskning for politikk: Landbrukspolitisk seminar 2016 - les hele saken

NBS i Regjeringens Kontaktutvalg – 8. februar

STATSMINISTER!

Bonden, fiskeren og andre utøvere i primærnæringene står klare til å videreutvikle fornybarhetssamfunnet. Bonden og skogeieren har en langsiktig tidshorisont for investering og kan være av de viktigste i etableringen av en sterk bioøkonomi. De bondeeide bedriftene i mat- og skogindustrien har industrielle og teknologiske forutsetninger for å være sterke bidragsytere for norsk økonomi i omstilling.

NBS i Regjeringens Kontaktutvalg – 8. februar - les hele saken

Forespørsel om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit ber om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen angående erstatningsoppgjøret for husdyr drept eller skadet av rovvilt, forvaltning av kongeørn og uttak av rovvilt i forkant av beitesesongen 2016. Når det gjelder erstatningsoppgjøret, er det spesielt praktiseringen av regelverket m.h.t. avkortninger, normaltap og vilkår for å kunne få erstatning som vi ønsker å drøfte.

Forespørsel om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen - les hele saken

Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll)

Prop. 124 L (2013-2014)

Departementet foreslår i denne proposisjonen å oppheve § 9 første ledd nr. 1 i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. Forslaget innebærer at det ved konsesjonsvurderingen ikke skal legges vekt på om den avtalte pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling ved erverv av landbrukseiendommer. Bestemmelsen omtales til vanlig som «priskontrollen». Forslaget vil kreve endringer i tvangsfullbyrdelsesloven. Proposisjonen inneholder derfor forslag om endringer i denne loven.

Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll) - les hele saken

Milepæl innen HMS i landbruket

Landbruket har for første gang gjennomført deltidsstudiet Helse, miljø og sikkerhet i landbruket ved Nord Universitet, Bodø. Det deltok 18 studenter fra hele landet med bakgrunn fra landbruket, Inn på Tunet, rådgivere og andre med tilknytning til næringen.

Milepæl innen HMS i landbruket - les hele saken

Fortsatt medlemsøkning i 2016

Den positive trenden i medlemstilstrømning fortsetter. Hittil i 2016 har det blitt 2,5 nye medlemmer i gjennomsnitt pr dag. Ansettelse av verveansvarlig forklarer omtrent halvparten av økningen, mens den andre halvparten av de nye medlemmene tar kontakt med organisasjonen på eget initiativ.

Stormøte - Ny landbrukspolitikk

Per Olaf Lundteigen og Svenn Arne Lie er blant innlederne når landbruket i Troms samles til debatt i Tromsø fredag 4. mars. Velkommen til stormøte med tema ny landbrukspolitikk!

Stormøte - Ny landbrukspolitikk - les hele saken

Uenig med landbruksministeren!

Både små og store bruk er viktig for rekruttering til jordbruket. Dette sier dagens framlagte rapport. - Det er ikke slik som landbruksministeren framholder i Nationen seinest i dag at det bare er de store volumproduserende bruka med store maskiner – og stor gjeld – som trekker til seg ungdom, sier Therese Rudi.

Uenig med landbruksministeren! - les hele saken

Matsikkerhet, kortreist, bærekraftig og sunn matproduksjon

Merete Furuberg

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Cafèteatret, Oslo,  23.1.2016

Grow UP city, Majobo, Nabolagshager, Losæter og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker å bidra på Klimafestivalen § 112, som går av stabelen 16. – 24. januar 2016, med å sette fokus på bærekraftig kortreist mat /selvforsyning / matsikkerhet.

Matsikkerhet, kortreist, bærekraftig og sunn matproduksjon - les hele saken

Sammen står vi bak Vendepunkt – demonstrasjon for en ny klimapolitikk.

Appell av Merete Furuberg for NBS på Eidsvoll plass sammen med Naturvernforbundet, Fagforbundet, Korsvei-bevegelsen, Islamsk Råd Norge, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender, Union of Concerned Scientists Norway m.fl.

Sammen står vi bak Vendepunkt – demonstrasjon for en ny klimapolitikk. - les hele saken

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG TAR GLOBALE UTFORDRINGER PÅ ALVOR.

Uttalelsen ble vedtatt på Landsmøtet i NBS 8. november 2015

Globale utfordringer er også våre. Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser med stor uro på klodens utfordringer som sult og fattigdom, klima og ufred og som resulterer i den flyktningsituasjonen vi ser i dag. Norge må ta sin del av ansvaret og hjelpe mennesker på flukt. Dette gjelder både ved å å ta imot vår andel av flyktninger og å arbeide for fattigdomsbekjempelse i u-land og en mer rettferdig fordelingspolitikk globalt.

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG TAR GLOBALE UTFORDRINGER PÅ ALVOR. - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter ORGANISASJONSKONSULENT

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter

ORGANISASJONSKONSULENT

i 50 prosent stilling ved vårt hovedkontor i Oslo fra 01.04.2016. Vi søker etter en person med gode organisasjonskunnskaper og med erfaring fra drift av organisasjoner med flere nivåer.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter ORGANISASJONSKONSULENT - les hele saken

Studieheftet "Foran jordbruksforhandlingene 2016"

Studieheftet "Foran jordbruksforhandlingene 2016" blir nå sendt ut i 5 eksemplarer til hvert enkelt lokallag. Bli med på å diskutere og påvirke viktige saker og problemstillinger. Last ned dokumentet med et par tastetrykk!

Studieheftet "Foran jordbruksforhandlingene 2016" - les hele saken

Til minne om Berge Furre

Berge Furre er død, og alle som har stått i nærleiken av denne politiske og intellektuelle kjempa og stridsmannen frå Ryfylke er no gripne av sorg, vemod og takksemd.

Til minne om Berge Furre - les hele saken

Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler

Forenklingsgruppa la mandag frem sin rapport med forslag til en endring i virkemiddel­system. Gruppa har blitt ledet av fylkesmann Lars Sponheim.

Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler - les hele saken

Møte med landbruksminister Jon Georg Dale

Merete Furuberg, Therese Rudi, Torbjørn Norland, Olaf Godli, John Petter Løvstad og Johan Warlo var torsdag med på samtale med den nye statsråden i Landbruksdepartementet, Jon Georg Dale. Vi fikk anledning til å presentere organisasjonen og ta opp sentrale landbrukspolitiske saker.

Møte med landbruksminister Jon Georg Dale - les hele saken

Beredskap koster!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter forslaget om en utredning av beredskapsevnen for produksjon av mat, slik Stortinget har vedtatt. Det betyr at det må føres en landbrukspolitikk som gjør det mulig å utnytte tilgjengelige arealressurser, sikre rekruttering til jordbruket gjennom bl.a. akseptable inntektsmuligheter og en tilstrekkelig lagring av viktige matvarer som Norge ikke produserer nok av.

Beredskap koster! - les hele saken

Norsk Ull er gull for Uldvarefabrikk

LILLEHAMMER (NRK): 60 prosent av ulla til bunadsstoff fra Gudbrandsdalens Uldvarefabrik kommer nå fra norske sauer. For to år siden ble all ull importert fra utlandet.

Les hele saken:

Selvforsyningsgraden ytterligere redusert

– Matberedskap er kolossalt viktig

Merete Furuberg gir regjeringa skulda for svekka sjølvforsyning.

– Det er politikken som er årsaka. Begge dei siste jordbruksoppgjera såg vi at vi blei ført i feil retning. Desse tala viser dessverre at vi fekk rett. Listhaug mislukkast. Den nye statsråden har sjansen til å rette det opp. Vi må produsere meir mat på norsk jord, seier ho.

Ho tek til orde for å vri pengane mot meir bruk av norsk jord i staden for å byggje hus til dyr utan fôrgrunnlag og ho seier Forsvarsdepartementet må på banen.

– Matberedskap er kolossalt viktig. Vi har eit ustabilt klima og det er meir uro i verda med flyktningstraumar og ekstremvêr. Vi må ta tak i det, seier Furuberg.

Les Nationens reportasje:

Nytt styre i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Merete Furuberg ble i dag gjenvalgt som styreleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Med seg på laget får hun blant andre Arne Lofthus som ny politisk nestleder etter Modulf Aukan, Marielle Vink De Roos og Berit Bergset, som avløser Mari Amundsen og Therese Rudi som styremedlemmer.

Nytt styre i Norsk Bonde- og Småbrukarlag - les hele saken


Ny Stortingsmelding: bærekraftig landbruk eller billigst mulig mat?

I sin åpningstale under landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag, viet Merete Furuberg mye tid til den landbrukspolitiske situasjonen og den varslede Stortingsmeldingen om landbruk. - Det store spørsmålet blir om den nye stortingsmeldinga vektlegger langsiktig og bærekraftig utvikling for norsk landbruk tyngre enn målet enkelte har om billigst mulig mat, sier Furuberg.

Ny Stortingsmelding: bærekraftig landbruk eller billigst mulig mat? - les hele saken

God landsmøtedebatt på lørdag

Etter leders tale til landsmøtet lørdag, var det klart for landsmøtedebatt. Hanne Maren Blåfjelldal (Frp), Knut Storberget (AP), Andre Skjelstad (V) og Marit Arnstad (SP) innledet, før delegatene fikk ordet. Politikerne fra opposisjonen var tydelige på at regjeringen ikke leverer i landbrukspolitikken.

God landsmøtedebatt på lørdag - les hele saken


Mer mat, mindre stat

I sitt innlegg til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, gikk statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i rette med det hun mener er en svartmaling av regjeringens landbrukspolitikk.

Mer mat, mindre stat - les hele saken

Fausko skysstasjon vant Norsk Mat- og kulturpris!

Norsk Mat – og Kulturpris skal bidra til auka bevissthet om og fokus på det nære tilhøvet mellom lokal mat og kultur. Prisen er på kr. 100.000. Fausko Skysstasjon i Hemsedal er vinner av Norsk Mat- og Kulturpris 2014.

Fausko skysstasjon vant Norsk Mat- og kulturpris! - les hele saken


Klimaseminar på NBS landsmøte 2014

Fredag ettermiddag ble det holdt klimaseminar i forbindelse med landsmøtet til NBS for 2014. Det ble god stemning en god spørsmålsrunde når 70 tillitsvalgte var samlet kvelden før landsmøtet for å få med seg et tredelt seminar. Klimaprosjektet «fra kunnskap til handling» har holdt møter på lokalt, fylkes og nasjonalt plan i snart tre år, og er nå i en avsluttende fase.

Klimaseminar på NBS landsmøte 2014 - les hele saken

Uttalelse fra Landsmøtet: Blå- blå regjering sier ja til genmanipulert mais

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) har ifølge Bergens Tidende godkjent to genmanipulerte maistyper T225 og NK603 til mat og for. Maisen er godkjent for import, men ikke for dyrking i Norge. Med dette vedtaket avgjøres en langvarig strid, og en prinsipiell grense i Norge er brutt ved at GMO-mais tillates importert og solgt i Norge.

Uttalelse fra Landsmøtet: Blå- blå regjering sier ja til genmanipulert mais - les hele saken


Uttalelse fra Landsmøtet: Frihandelsavtalen TTIP kan rasere europeisk jordbruk

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser kraftige utfordringer i at en mulig TTIP- avtale mellom EU og USA kan implementeres i Norge gjennom EØS- avtalen, og viser til at ved en harmonisering på tollspørsmål og andre handelshindringer vil norsk matproduksjon bli sterkt berørt. 

Uttalelse fra Landsmøtet: Frihandelsavtalen TTIP kan rasere europeisk jordbruk - les hele saken

Landsmøte 2014

Her finner du programmet for landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som avholdes i helga på Rica Hell Hotell. Foruten politiske innledninger om visjoner for ei ny stortingsmelding fra Hanne Maren Blåfjelldal (statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Frp), Knut Storberget (Ap), Marit Arnstad (Sp) og Andre Skjelstad (V), vil det i løpet av helga bli avholdt flere seminarer med ulike tema, samt utdeling av Norsk mat- og kulturpris 2014! 

Landsmøte 2014 - les hele saken


Open høyring om pelsdyrnæringa i Stortinget sin næringskomite

Gode medlemer av Næringskomiteen!

Det er eit stort  fokus på krav til dyrevelferd i pelsdyrnæringa. Det er samstundes sett store krav til næringa gjennom sertifiseringssystem som regulerer kven som kan produsera skinn  for sal. Ingen andre dyrehald i Noreg har dei same rutinane for kontroll der KSL- revisorar, 3 årlege veterinærbesøk, mattilsynskontrollar og  fleire uanmeldte vitjingar er del av det næringa må leva etter. Etter slike kontrollar  no sist oktober vart det observert at over 99,9% av kontrollerte dyr var friske og  utan skadar. Samanlikna med nokre andre næringar i matproduksjonen på land og i vatn er dette særdeles høgt.

Open høyring om pelsdyrnæringa i Stortinget sin næringskomite - les hele saken

Landbruksministeren fulgte jordbrukets råd

Jordbruket har møtt staten for å drøfte mjølkekvoter for ku og geit for 2017.

Basert på innspillene fra TINE SA og diskusjonen i etterkant ble partene enige om å sette forholdstallet for disponible kumjølkkvoter for 2017 til 0,98 og forholdstallet for disponible geitmjølkkvoter for 2017 til 0,96.

Landbruksministeren fulgte jordbrukets råd - les hele saken


Uttalelse fra landsmøtet om kommune– og regionreformen

Kommune- og regionreformen har vært lite debattert fra landbrukets ståsted. Dette bekymrer Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Demokratiske prosesser er ulikt håndtert i de forskjellige fylkene, men dette er i prinsippet en sentraliseringsreform som bør uroe landbruket.

Uttalelse fra landsmøtet om kommune– og regionreformen - les hele saken

Les avisa Bonde og Småbruker nr 8

Les Bonde og Småbruker nummer 8 som er Landsmøteutgave og sendes ut til alle registrerte gårdsbruk i Norge. I avisa presenteres Stein Brubæk som vant Kulturlandskapsprisen for 2016 i Møre og Romsdal. Les Marielle de Roos sin artikkel om agroøkologi. Tidlig vår og varm høst har gitt et godt avlingsår for mange vekster og det gis råd for viltkjøtt. I tillegg presenteres en av økobøndene i Landbrukets Økoløft.

Les avisa Bonde og Småbruker nr 8 - les hele saken


TØR REGJERINGEN SI JA TIL GMO I MATEN VÅR?

Vi ber med dette Klima- og miljøminister Vidar Helgesen si nei til import av genmodifisert mais som tåler sprøytemiddel som er forbudt i Norge. Maten vår skal være trygg for mennesker og miljø.

Geir Inge Stokke, Konsernsjef COOP Norge SA

Ole Robert Reitan, Administrerende direktør REMA 1000

Inge Erlend Næsset, Kvalitetsdirektør NorgesGruppen ASA

Aina Bartmann, Daglig leder Nettverk for GMO-fri mat og for

TØR REGJERINGEN SI JA TIL GMO I MATEN VÅR? - les hele saken

Nye søknadsfrister og nytt søknadsskjema for søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Fra mai 2017 vil det nye produksjonstilskuddssystemet tre i kraft. I det nye produksjonstilskuddssystemet er det to søknadsfrister og to telledatoer per år. Søknadsfristene blir 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. oktober), med unntak av i 2017. I 2017 vil første søknadsfrist være 15.mai, med telledato 1. mai. Andre søknadsfrist blir 15. oktober, med telledato 1. oktober. Det er bare én utbetaling i året, og tilskuddene blir utbetalt i februar året etter at du har søkt. Men i 2017 vil det også være søknad etter gammelt system innen 20 . januar. Dermed blir det innlevering av 3 søknader i 2017.

Nye søknadsfrister og nytt søknadsskjema for søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - les hele saken


Klimamarkeringen "Vendepunkt"

Arne Lofthus, fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, avbildet i forbindelse med klimamarkeringen "Vendepunkt" foran Stortinget i dag.

Klimamarkeringen "Vendepunkt" - les hele saken

NBS medlemsfordeler bank og forsikring

Hva får du som medlem?

Avtalen mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Gjensidige Forsikring er justert. Det innebærer nye og bedre medlemsfordeler for deg.

NBS medlemsfordeler bank og forsikring - les hele saken


NM i Gardsost 2016 - handverksforedla mjølkeprodukt

Sted: Rådhusplassen i Oslo Dato: 2. september klokka 12.30  

Offentliggjøring av gullmedaljevinnere med diplom, heder og ære skjer rett etter den offisielle åpningen av matfestivalen Matstreif. Statsråd Jon Georg Dale skal dele ut pris til Årets produkt

NM i Gardsost 2016 - handverksforedla mjølkeprodukt - les hele saken

Ikke en bonde å miste - lansering av rapport

Landbruket er den næringen i fastlands-Norge som har mest ulykker. Vi kan anslå at nær 2 900 bønder hadde en ulykke med personskade i 2015. Det tilsvarer nesten åtte bønder hver dag. Et funn i forskningsprosjektet «Ulykker i landbruket» er at oppmerksomhet om ulykker i seg selv er forebyggende.

Ikke en bonde å miste - lansering av rapport - les hele saken


Les avisa Bonde og Småbruker nr 7

Les Bonde og Småbruker nummer 7. I avisa har vi en artikkel fra et frokostmøte under Arendalsuka der gmo-mais var tema. Uttalelser fra Krfs Line Henriette Hjemdal og FrPs Oskar Grimstad gir håp om at GMO-maisen 1507 ikke uten videre vil bli godkjent av Regjeringa.

Les avisa Bonde og Småbruker nr 7 - les hele saken

“Vista Bella”epler

"Vista Bella"epler er en av hovedproduksjonene til Jon Korff Lofthus, på Lofthus i Hardanger. Kontinuerlig stell av frukthagen, og årlig fornying med nyplanting gir som resultat flotte, syrlig/søte epler av høy kvalitet. 3,5 år etter overtaking av gårdsbruket er Jon blitt svært dyktig som eple- og plommebonde. Alt på eget areal- og med norskproduserte trær.

“Vista Bella”epler - les hele saken


1 øre/kg i omsetningsavgift på korn for 2016/17

Omsetningsrådet har i møte 23. august fastsatt omsetningsavgiften på korn og oljefrø til 1 øre/kg for perioden 1/7-16 til 30/6-16. Dette er i tråd med Norske Felleskjøp sitt forslag. Maksimalsatsen for kornåret 2016/17 er tidligere fastsatt til 5 øre/kg.

1 øre/kg i omsetningsavgift på korn for 2016/17 - les hele saken

LANDBRUKET MED NYE MOGELEGHEITER, LANDBRUKS- OG MATMINISTER?

I kronikken din datert 28. juli fyrste gong på regjeringa sine nettsider, og omatt 8.august på Aktuelt frå Landbruks- og matdepartementet, gjer du eit poeng av at ansvarlegheit hjå Norges Bondelag gjer viktige grep for å møta nokre av dei største utfordringane i norsk landbrukspolitikk. Utfordringane i den norske landbrukspolitikken blir vel nokså ulikt oppfatta alt etter kven som uttalar seg. Nokre, som du og dine meiningsfeller, meiner landbruket skal omstrukturerast enno meir og fortare, medan mange av oss andre meiner denne utviklinga skadar framtidig norsk landbruk.

LANDBRUKET MED NYE MOGELEGHEITER, LANDBRUKS- OG MATMINISTER? - les hele saken


BEITENEKT I PRIORITERT BEITEOMRÅDE – UHØRT!

PRESSEMELDING FRA NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
Dato 11.08.2016

For andre gang i år er 11 beitebrukere i Rendalen i Hedmark pålagt nedsanking av 2000 sau på grunn av ulveskader.

Det er Mattilsynet som har pålagt beitebrukerne akutt sanking av all sauen i området.

BEITENEKT I PRIORITERT BEITEOMRÅDE – UHØRT! - les hele saken

Jordbærsesongen i Sør-Noreg, eit oftare og vanlegare scenario?

Ope brev til jordbærdyrkarar, faglag, Landbruks- og Matdepartement og landbrukspolitiske talspersonar frå alle parti.

Jordbær og sommar heng nøye saman i mange folk si positive oppleving av ein god og etterlengta sommar. Dei fyrste jordbæra er  teiknet på at nye og friske produkt.

Jordbærsesongen i Sør-Noreg, eit oftare og vanlegare scenario? - les hele saken


Bli med på studietur til Romania!

Nordland BS organiserer tur til Nyéléni - European Food Sovereignty Movement. Dette er en unik mulighet til å få oppleve landbruket i Romania, treffe andre småbrukerorganisasjoner og lære mer om matsuverenitet.

Det er begrensede plasser og det blir egenandel for reisen og oppholdet.

Kontakt oss for mer informasjon eller for å melde deg som interessert :)
lofoten-gardsysteri@online.no
nordbs@online.no

JORDBÆRSESONGEN I SØR NOREG, OG KAMPEN MOT GRÅSKIMMEL

Diverre er det slik at mange jordbærdyrkarar i sørlege deler av landet ser ein i utgangspunktet flott jordbærsesong gå dukken. Dette er fyrst og fremst trasig og økonomisk vanskeleg for dei bøndene som opplever dette. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil gjerne vera med å diskutera tiltak for å hindra at slikt skjer i framtida, men og diskutera økonomiske støtteordningar over jordbruksavtalen.

JORDBÆRSESONGEN I SØR NOREG, OG KAMPEN MOT GRÅSKIMMEL - les hele saken


Afrika for agribusiness

Norsk bistand har i økende grad blitt dreid mot agribusiness i kampen mot sult og fattigdom. Småbønder er under sterkt press til å gi fra seg jordområder til fordel for større, og det som anses som mer effektive produsenter.

Afrika for agribusiness - les hele saken

Prionsjukdommen chronic wasting disease (CWD) påvist hos hjortedyr i Norge

I april meldte Veterinærinstituttet om det første tilfellet av CWD i Norge. Det var samtidig første gang i verden sjukdommen ble påvist på reinsdyr. Siden er sjukdommen påvist hos to elger. CWD er en smittsom prionsjukdom som rammer hjortedyr, og det er den mest smittsomme varianten av prionsjukdommer vi kjenner. Prionsjukdommer forårsakes av infeksiøse proteiner som opphopes i sentralnervesystemet.

Prionsjukdommen chronic wasting disease (CWD) påvist hos hjortedyr i Norge - les hele saken


Merete Furuberg rammet av kreft igjen

Merete Furuberg er på nytt rammet av kreft og er sjukmeldt fra vervet som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Merete Furuberg rammet av kreft igjen - les hele saken

Arne Lofthus fungerer som leder

Politisk nestleder Arne Lofthus vil være fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag fra i dag 21. juni og inntil videre. Arne kan kontaktes på telefon 993 55 590.Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as