STORTINGETS MÅL OM ANTALL YNGLINGER MÅ FØLGES OPP

Regjeringen har i dag fattet nytt vedtak om lisensfelling av ulv, og at det totalt kan felles 42 ulver mens rovviltnemndene hadde fattet vedtak om 50. Regjeringa åpner nå for lisensfelling av Julussa- og Osdalsreviret, som begge i hovedsak ligger utenfor ulvesona i Hedmark. Regjeringa åpner ikke for felling av Slettåsflokken, og dette er svært beklagelig sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

STORTINGETS MÅL OM ANTALL YNGLINGER MÅ FØLGES OPP - les hele saken

Stans i lisensjakten på ulv region 4 og 5

Oslo tingrett har i dag gitt WWF medhold i kravet om at lisensjakten på ulv skal stanses inntil det foreligger en endelig dom i søksmålet fra WWF om at vedtaket i Klima- og miljødepartementet fra 25. september skal kjennes ugyldig.

Stans i lisensjakten på ulv region 4 og 5 - les hele saken

Beiteseminar med rovviltfokus

Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag inviterer til beiteseminar med rovviltfokus 30. november og 1. desember.  Seminaret arrangeres på Thon Hotell Opera i Oslo. Meld deg på her innen 26. november.

Beiteseminar med rovviltfokus - les hele saken

Beiteseminar med matproduksjon- og rovviltfokus

Dato: 30. november og 1. desember 2017
Tid: torsdag kl 10-18, fredag kl 8.30-13.00
Sted: Oslo, Thon Hotell Opera

Beiteseminar med matproduksjon- og rovviltfokus - les hele saken

Fagre ord og tomme løfter fra ministerne Dale og Helgesen

Det er lettere å love noe enn å gjennomføre det. Slik oppsummerer en samlet beitenæring svaret de har fått fra regjeringen i spørsmålet om erstatning til beitebrukere etter ulvens herjinger i sommer.

Fagre ord og tomme løfter fra ministerne Dale og Helgesen - les hele saken

Høringssvar – endringer i rovviltforskriften – skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og kongeørnprosjekter

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enige med departementet, når de påpeker at det er det viktig at både småfe og tamrein inkluderes i prosjektene. Departementet viser videre til at det er en forutsetning at beitenæringene selv ønsker å delta i prosjektene, og at havørn inkluderes i studiene. Vi er svært tilfredse med at også havørn skal inkluderes i prosjektene.

Høringssvar – endringer i rovviltforskriften – skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og kongeørnprosjekter - les hele saken

Hva sier partiene om rovvilt?

Her følger et utdrag av de ulike partienes Stortingsvalgprogram for valget 2017 vedrørende rovvilt.

AP / H ønsker ulv i Norge, men vil regulere bestanden. De vil begge opprettholde 0,5 beregning av grense-ulver. Begge partiene forholder seg til regjeringens tolkning av «konvensjoner»
Venstre vil ha mer ulv, også hvis det går på bekostning av landbruk. For Venstre er ulv viktigere enn landbruk. De støtter seg på Bern-konvensjonen og mener at den bør overstyre norsk forvaltning.
Senterpartiet er det partiet som mener mest om rovvilt. De ønsker helt klart en reduksjon i antall rovvilt og vil ha lokal forvaltning. SP ser at rovvilt er en trussel mot beitenæringen, og vil øke lisenskvotene betydelig.
KrF mener ikke mye om rovvilt, men vil ha et miljøvennlig landbruk. Hvordan de skal få til dette, sies det lite om.
Fremskrittspartiet vektlegger lokal forvaltning men sier lite om tall. Også Frp vektlegger lokal forvaltning av rovviltet.
Rødt har ikke noe om rovvilt i sitt program.
SV vil sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge.

Hva sier partiene om rovvilt? - les hele saken

Krever avklaring om erstatninger etter rovdyrtap

En samlet beitenæring krever konkrete svar fra regjeringen om hvilken økonomisk kompensasjon bøndene får etter ulvens herjinger i sommer.
I et brev sendt klima- og miljøminister Vidar Helgesen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale oppsummerer beitenæringen hvilke økonomiske tap næringen har hatt som følge av ulvens tilstedeværelse i sommer. Brevet er signert Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Krever avklaring om erstatninger etter rovdyrtap - les hele saken

Merete Furubergs krav til H & FrP-regjeringa i rovviltpolitikken

- Følge opp Stortingets vedtak om at ulv ikke skal forekomme i beiteprioriterte områder!
- Sette ALLE ressurser inn på å fjerne ulv fra beiteprioriterte områder!
- Kompensere for ALLE økonomiske tap og gi FULL erstatning for urett og lidelser for beitebrukere, familier, lokalsamfunn, kommuner!

Merete Furubergs krav til H & FrP-regjeringa i rovviltpolitikken - les hele saken

KLAGER PÅ LISENSJAKT AV ULV

Norsk Bonde- og Småbrukarlag klager på kvoten og fellingsperiode for lisensjakta på ulv.  Hele klagen kan du lese her:

KLAGER PÅ LISENSJAKT AV ULV - les hele saken

KREVER HANDLING OG KLARE SVAR

I et fellesbrev fra NB, NBS og NBS til ministrene Helgesen og Dale kreves det handling og klare svar i forbindelse med ulveangrepene på Hadeland, Toten og Hurdal. Ministrene må møte berørte beitebrukere i området heter det bl.a. i brevet.

KREVER HANDLING OG KLARE SVAR - les hele saken

Møte om rovviltsituasjonen i Akershus og Oppland

Tirsdag 4. juli ble det, etter invitasjon fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit og Norges Bondelag, avholdt et informasjonsmøte på Lygna i Gran kommune om situasjonen for beitebrukerne i Hurdal og på Hadeland/Toten. Bakgrunnen for møtet var sjølsagt de 15 ulveangrepene som har skjedd siden månedsskiftet mai/juni og som har medført at minst 183 sau og lam er drept eller avlivet som følge av ulveangrepene.

Møte om rovviltsituasjonen i Akershus og Oppland - les hele saken

Positivt at rovviltnemndene vil ta ut flere ulv

- Det er bra at rovviltnemndene vil ta ut tre ulveflokker der den ene er innenfor ulvesona. Det følger opp Stortingets vedtak, og det åpner for forvaltning innenfor ulvesona. Likevel er det langt igjen til vårt mål om ikke å ha ynglende ulv i Norge, sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Positivt at rovviltnemndene vil ta ut flere ulv - les hele saken

NBS STYRKER SITT ROVVILTARBEID

For å styrke rovviltarbeidet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har alle fylkeslag  blitt henstilt til å oppnevne en rovviltkontakt.  Med dette ønsker NBS  å bedre kommunikasjonen mellom fylkeslagene samt bedre mulighetene til å dele erfaringer og gode forslag.   Roviltkontaktene kan også være en førstelinje for medlemmer som får rovviltangrep.  Rovviltkontaktene har oversikt over fylkene sine bedredsapsplaner.  Her  ligger liste over fylkeslagene sine rovviltkontakter.

Rovviltmøte med Dale og Helgesen – åpner for Plotthund

I forbindelse med ulveangrepene i Hurdal, Hadeland og Toten ba Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om et hastemøte med ministrene Dale og Helgesen. Møtet ble gjennomført fredag 23. Juni.

Statsrådene lovet at rutiner skulle forbedres og de opplyste at det nå var til vurdering innkjøp av plotthund til SNO, noe som organisasjonene gav positiv tilbakemelding på.  

Rovviltmøte med Dale og Helgesen – åpner for Plotthund - les hele saken

Statsminister og landbruksminister besøkte de ulverammede

Det positive med at statsminister Erna Solberg og landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøkte de ulverammede, er at det viser at rovvilt er et viktig valgkamptema. Det betyr noe også for statsministeren.

Det er bra at vi endelig har fått gjennomslag for bruk av plotthund. Men det er for lite og for seint! 

Statsminister og landbruksminister besøkte de ulverammede - les hele saken

BER OM HASTEMØTE MED HELGESEN OG DALE

Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber om hastemøte med statsrådene Helgesen og Dale.
Organisasjonene ber om møte bl.a. for at regjeringen skal kunne redegjøre for hvilke tiltak de vil iverksette ved observasjoner/angrep av rovvilt i prioriterte beiteområder og få klargjort forhold omkring "utsatt beiteslipp" både når det gjelder godtgjørelse og erstatning.

BER OM HASTEMØTE MED HELGESEN OG DALE - les hele saken

Ulveangrepene må få en slutt!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever strakstiltak i forbindelse med ulveangrep i beiteprioritert område i Akershus og Oppland. Ett ti-talls beitedyr er drept og skadet i løpet av de siste dagene.

Ulveangrepene må få en slutt! - les hele saken

Brev til Klima- og miljøministeren

I brev til Klima- og miljøministeren ber Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om at streifulv som vandrer inn i beiteområder, blir tatt ut. De ber om at antall jerveynglinger bringes ned på Stortingets vedtatte mål og at bjørn i prioriterte beiteområder tas ut.

Brev til Klima- og miljøministeren - les hele saken

TILLITSKRISE I ROVVILTFORVALTNINGEN

I et fellesbrev fra Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, til Klima- og miljøminister Helgesen, krever de tre organisasjonene at regjeringen fører en rovviltpolitikk i samsvar med Stortingets vedtak. Hele brevet kan du lese her:

TILLITSKRISE I ROVVILTFORVALTNINGEN - les hele saken

NOK ET NEDERLAG FOR REGJERINGEN I ROVVILTPOLITIKKEN

Regjeringens forslag om endring av Naturmangfoldloven led nederlag i Stortinget. Flertallet bestående av Ap, KrF, Sp, H og FrP går mot regjeringens forslag til endring av Naturmangfoldloven. Regjeringen instrueres til å endre rovviltforskriften slik at det kan felles flere ulv.

– Det er svært positivt at Stortinget har pålagt Helgesen å legge inn hensyn til blant annet distriktspolitikken, jakt og sosioøkonomiske forhold i forskriften, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

NOK ET NEDERLAG FOR REGJERINGEN I ROVVILTPOLITIKKEN - les hele saken

Kontaktutvalget for rovviltforvaltningen krever økte FKT-midler

Kontaktutvalget for rovviltforvaltningen ble opprettet i 2005. Utvalget består av 15 organisasjoner med bl.a. Naturvernforbundet, WWF, Skogeierfforbundet, Bondelaget, Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag(NBS). Utvalget skal gi råd til Klima og miljødepartementet i rovviltspørsmål. Her kan du lese uttalelsen fra kontaktutvalget:

Kontaktutvalget for rovviltforvaltningen krever økte FKT-midler - les hele saken

Ulvesituasjonen ute av kontroll

Stortinget får ikke på plass noen lovendring som betyr felling av flere ulver før jaktsesongen er over.

- «Det må felles flere ulver, ellers kommer situasjonen ute av kontroll.» sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Ulvesituasjonen ute av kontroll - les hele saken

Høring på endring av Naturmangfoldloven

NBS har sendt to uttalelser i forbindelse med høringen på endring av Naturmangfoldloven og det juridiske grunnlaget for lisensfelling av ulv.

Høring på endring av Naturmangfoldloven - les hele saken

Evaluering av rovviltregionene

I forbindelse med evalueringen av rovviltregionene har Klima og miljødepartementet ønsket innspill. Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har utformet et felles svarbrev. Organisasjonene går bl.klart mot å svekke rovviltnemdene og en de går mot en felles jervesone i sør-Norge.  Hele brevet kan du lese ved å trykke under.

Evaluering av rovviltregionene - les hele saken

Fakkeltog mot KLD sin håndtering av ulveforliket

Ståle Støen, leder i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, var blant de som sto i bresjen for markeringen mot KLD sin mangel på oppfølging av Stortingets vedtak om bestandsmål på 4-6 ynglinger/år. Markeringen ble støttet av en bred allianse av grunneiere, jegere, beitenæring og en rekke kommuner. Representanter for en rekke organisasjoner og politiske partier holdt appeller foran Stortinget før toget på rundt 4000-5000 deltagere gikk videre til Statsministerens kontor der ei budstikke ble overrakt statssekretær Tom Erlend Skaug.

Regjeringen bidrar til økt konfliktnivå

Helgesens redegjørelse i Stortinget i dag provoserer.
- Når statsråden gjentar at skadepotensialets omfang og alvorlighetsgrad ikke er stort nok for at ulv kan tas ut – og at heller ikke Stortingets vedtak om bestandsmål kan følges opp, setter det sinnene i kok ytterligere, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Regjeringen bidrar til økt konfliktnivå - les hele saken

Søknad om utvidelse av lisenskvote på ulv

Hedmark- Sau og Geit, Bondelag og Bonde- og Småbrukarlag søker om utvidelse av lisenskvoten på ulv. Det er veldig positivt at beiteorganisasjonene i Hedmark er samordnede og raskt ut, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Søknad om utvidelse av lisenskvote på ulv - les hele saken

Ulvedemonstrasjonen i Oslo onsdag 4. januar

Det var satt opp 14 busser fra Hedmark og 3 busser fra Oppland.

Fra Østerdalen deltok ordførerene fra Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal, Alvdal, Engerdal, Åmot, Elverum. Dessuten deltok ordførerene i Stange og i Hamar og Høyrevaraordfører fra Trysil. Fra Hedmark holdt fylkesordføreren appell sammen med ordføreren fra Elverum og Åmot samt varaordfører fra Åmot som nå meldte seg ut av Høyre.

Fra Oppland deltok ordførerne i Fronskommunene og Rune Støstda, Ap-ordfører i Nord-Fron, holdt appell og deltok i møte med Vidar Helgesen.

Ulvedemonstrasjonen i Oslo onsdag 4. januar - les hele saken

Johan C Løken med klar tale i ulvesaken

Les kronikken i Klassekampen til tidligere landbruksminister for Høyre, Johan C Løken, om hans syn i ulvedebatten.

Johan C Løken med klar tale i ulvesaken - les hele saken

Ulvefarsen fortsetter

Flere og flere uttaler seg med forundring til Klima- og miljøminister Vidar Helgesens konklusjon om at ulvefellingene som det var åpnet for ikke er lovlig. Blant dem er jusprofessorene Eivind Smith og Jan Fridhjof Bernt.

Ulvefarsen fortsetter - les hele saken

Brev til Stortinget vedrørende forvaltning av ulv

Våren 2016 inngikk et flertall på Stortinget et forlik om forvaltningen av ulv i Norge, i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 21 (2015–2016) - Ulv i norsk natur. Dette forliket grunnla et nytt bestandsmål for ulv på fire til seks årlige ynglinger (valpekull), hvorav tre skal være i helnorske ulverevir. Valpekull født i revir som har en utstrekning på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige, inkluderes med en faktor på 0,5.
 
Med bakgrunn i at det nye bestandsmålet allerede er oppfylt, fattet rovviltnemndene vedtak om lisensfelling av inntil 47 ulver vinteren 2016/2017 i tråd med stortingsforliket. Utrolig nok reduserte Regjeringen lisenskvoten til 15 dyr, med begrunnelse i manglende juridisk grunnlag for uttak fordi skadepotensialet innenfor sonen er for lavt. Med dette er Stortingets mål for forvaltning av ulv i Norge fullstendig satt til side.

Brev til Stortinget vedrørende forvaltning av ulv - les hele saken

Gapet øker !

Inntektsvekst for jordbruket i 2016 lavere enn den generelle lønnsøkningen

- «Inntektsveksten i jordbruket på 2800 kr per årsverk fra 2015 til 2016 er svakere enn forventet og mindre enn andre grupper i samfunnet som fikk 8.800 kr. Dette er altfor svakt. Dette følger ikke opp Stortingets vedtak om at inntektsforskjellen mellom jordbruket og andre yrkesgrupper skal reduseres», fastslår leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Gapet øker ! - les hele saken

Furuberg vil ta priskrisa for sau opp med landbruksministeren

Regjeringen kan ikke fortsette å bruke offentlige investeringsvirkemidler til nyutbygginger i produksjoner der det er overproduksjon, og der øvrig virkemiddelapparat også er driver for økt produksjon, sier Merete Furuberg

Furuberg vil ta priskrisa for sau opp med landbruksministeren - les hele saken

Ventar full stopp i liberaliseringa av jordbrukspolitikken

Betre jordbruksoppgjer, gjeninnføring av tak på tilskot og full stopp i liberaliseringa. Det er blant forventingane til Småbrukarlaget etter stortingsvalet.

Ventar full stopp i liberaliseringa av jordbrukspolitikken - les hele saken

Framtidsbonden - en leilending?

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at Rema, som eier av Norsk Kylling, nå kommer med et utilslørt forsøk på vertikal integrering i produksjonskjeden for kylling. Saken gjelder anbudet som Norsk Kylling har sendt ut til fôrleverandørene i Trondheimsdistriktet om levering av billigere kraftfôr til kyllingprodusentene som leverer til Norsk Kylling.

Framtidsbonden - en leilending? - les hele saken

Bønder frykter at landet legges øde!

Bare to av ti mener regjeringen ikke sentraliserer Norge. Bønder advarer mot nedbygging. Bønder frykter at landet legges øde. Åse Helene Månsø, bonde og fylkessekretær i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag er en av dem. 59 prosent mener regjeringen fører en politikk som bidrar til økt sentralisering i Norge, viser ny undersøkelse.

Bønder frykter at landet legges øde! - les hele saken

5 spørsmål til Stortingskandidatene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag stiller 5 spørsmål til første-kandidatene til alle partiene i alle landets fylker. Resultatene vil bli publisert i lokale og sentrale medier.

5 spørsmål til Stortingskandidatene - les hele saken

Går i rette med Nationens leder

Nationen skriver i sin leder 7/8 om strukturtiltakene som ble innført ved jordbruksoppgjøret 2014. "Dette er endringer som neppe lar seg reversere. Å tilbakeføre tilskuddstakene vil være svært krevende". Dette er jeg helt uenig i, noe Norsk Bonde- og Småbrukarlag dokumenterte i sitt primærkrav til jordbruksforhandlingene 2017. Jeg vil videre trekke fram Næringskomiteens innstilling til jordbruksmeldinga, behandlet av Stortinget 25.april i år.

Går i rette med Nationens leder - les hele saken

Enighet om fordelingen i Jordbruksoppgjøret

Etter bruddet i de ordinære jordbruksforhandlingene 16. mai fastsatte Stortinget 16. juni en ny totalramme for årets jordbruksoppgjør på 625 mill. kroner. Stortinget vedtok samtidig prisramma på 150 mill. kroner innenfor denne totalramma samt bl.a. nivået for prisnedskriving av korn til kraftfôr.

Det har vært ført fordelingsforhandlinger siden tirsdag 20. juni. Jordbruket og staten har i dag blitt enige om bruken av budsjettmidlene.

Enighet om fordelingen i Jordbruksoppgjøret - les hele saken

Fordelingsforhandlingene i gang

Jordbrukets forhandlingsutvalg møtte staten 21.06.17 om fordeling av rammen for jordbruksoppgjøret.
I behandlingen av jordbruksoppgjøret i Stortinget vedtok Stortinget en ramme på 625 millioner kroner og føringer for fordelingen, og sendte oppgjøret tilbake til partene.

Fordelingsforhandlingene i gang - les hele saken

Venstre svikter igjen

Da Næringskomiteen behandlet Meld.St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling. En fremtidsrettet jordbruksproduksjon heter det bl.a.
"Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, mener at det bør vurderes å innføre et driftsvansketilskudd for å gi grunnlag for drift på de mest tungdrevne arealene i landet. Partene i jordbruksavtaleforhandlingene bør avklare spørsmålet og eventuell innretning".
Når det gjelder geitmelk og oppkjøpsordninger heter det bl.a. i innstillinga fra Næringskomiteen. "Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti vil ha en mer offensiv satsing på geitemelk, osteproduksjon m.m., for å legge til rette for økt konsum i stedet for en oppkjøpsordning".
MEN hva gjør Venstre når disse spørsmålene behandles i Stortinget i forbindelse med jordbruksoppgjøret? De snur og går dessverre i mot!

Venstre svikter igjen - les hele saken

Jordbruksforhandlingene 2017

Venstres svik!

Næringskomiteen sluttførte arbeidet med innstillingen til årets jordbruksoppgjør 12. juni. Innst. 445 S (2016 – 2017) viser at det er tre ulike forslag til avtaleramme for oppgjøret:

H/FRP 410 mill. kroner – herav prisramme 150 mill. kroner
Venstre 625 mill. kroner – herav prisramme 150 mill. kroner
AP, KrF, SP og SV 790 mill. kroner – herav prisramme 195 mill. kroner

Regjeringspartiene har varslet at de subsidiært vil støtte Venstres forslag som med det vil få flertall.

Jordbruksforhandlingene 2017 - les hele saken

Nord norsk matproduksjon ved en skillevei

Av Ole-Anton Teigen
Leder i Lyngen Bonde- og Småbrukarlag
Tirsdag 16. mai ble det brudd i årets jordbruksforhandlinger mellom staten og et felles jordbruk (Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag).
Avstanden mellom partene var på nærmere en milliard kroner.

Nord norsk matproduksjon ved en skillevei - les hele saken

Presisering om NBS og det generelle beitetilskuddet for småfe

Leder i NBS, Merete Furuberg, beklager at teksten til og fremføring i Næringskomitéen i Stortinget 24/5 er uklar slik at den er blitt misforstått. Derfor presiseres følgende:

NBS er for en økt fokus på utmarks- og kulturbeiter - særlig for sau og geit (all småfe), men mot en fullstendig fjerning av det generelle beitetilskuddet - mot også for sau og geit (all småfe).

Presisering om NBS og det generelle beitetilskuddet for småfe - les hele saken

Høring om Jordbruksoppgjøret i Næringskomiteen 24/5

Takk for at vi får komme og legge frem vårt syn!

Jordbrukets krav var bygd opp på 3 hovedpilarer:

1. Dekning av økte produksjonskostnader

2. Samme kronemessige inntektsutvikling som gjennomsnittet av andre grupper i samfunnet

3. Reduksjon av inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper

Høring om Jordbruksoppgjøret i Næringskomiteen 24/5 - les hele saken

Storaksjon tirsdag 23. mai

BLI MED Å DEMONSTRER MOT REGJERINGENS TILBUD I JORDBRUKSFORHANDLINGNE 2017!

OPPMØTE I BAKGÅRDEN I SCHWEIGAARDSGATE 34, TIRSDAG 23.5. KL. 11.00. TOGET GÅR TIL STORTINGET.

TRENGER DU TRANSPORT, TA KONTAKT MED FYLKESLAGET.

Storaksjon tirsdag 23. mai - les hele saken

Regjeringen følger ikke opp Stortinget – brudd i jordbruksforhandlingene

Etter å ha forhandlet i 8 dager måtte partene i jordbruksforhandlingene i dag konstatere at det ikke har vært mulig å bli enige om en ny jordbruksavtale. Det betyr at statens tilbud på 410 millioner kroner går til Stortinget og at Stortinget må ta ansvar for å vedta en jordbruksavtale.

Regjeringen følger ikke opp Stortinget – brudd i jordbruksforhandlingene - les hele saken

Går inn i forhandlinger!

Jordbrukets forhandling har i dag kl. 12.30 overlevert et arbeidsdokument til statens forhandlingsleder hvor det bl.a. heter:

«Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at regjeringen viser betydelig forhandlingsvilje. Med dette som utgangspunkt går jordbrukets forhandlingsutvalg inn i forhandlinger med sikte på å finne konstruktive løsninger.»

Går inn i forhandlinger! - les hele saken

Følger opp Stortinget!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har lagt fram jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger. – Kravet følger opp Stortingets behandling av Meld St. nr. 11 og Innst. 251 S om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper, øke produksjonen med basis i norske arealressurser og en prioritering av små og mellomstore bruk. - Vi er svært fornøyd med at Stortinget har avvist regjeringens mange forslag om å fjerne landbrukssamvirkets markedsreguleringsansvar for korn, egg, geitmjølk, samt markedsordningene for poteter og epler, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberg.

-Kravet følger opp Stortingets inntektsmål om å redusere inntektsgapet til andre grupper, og utgjør 1.450 mill. kroner eller 31.700 kroner pr. årsverk, sier Furuberg.

Følger opp Stortinget! - les hele saken

Krever «Handlingsplan for trygg mat»!

Det bakteriologiske landskapet endrer seg til det verre! Derfor er det viktig å holde skansen! Norge må være best i verden når det gjelder bakterieutfordringene! Det er viktig å produsere mat i Norge, men det er enda viktigere hvordan vi produserer den.

Krever «Handlingsplan for trygg mat»! - les hele saken

Uttalelse fra representantskapet i NBS

Friske dyr skal ikke ha antibiotika
Det skal være et tydelig skille på hvilke preparater som kan anvendes til fôring av friske dyr og hvilke som skal anvendes til sykdomsbehandling. Produksjonsmåtene må ikke å presse fram antibiotika og anvendelse av andre resistensfremmende preparater.

Uttalelse fra representantskapet i NBS - les hele saken

Inntektsforskjellen mellom jordbruket og samfunnet for øvrig øker igjen og inntektsforskjellene internt i jordbruket mellom bruksstørrelser, produksjoner og landsdeler føres videre. Dette viser prognoser for 2017. Tallene viser en liten inntektsvekst i perioden 2015 til 2017 for de fleste av brukene.

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) har i dag lagt fram grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene. Inntektsutviklingen i jordbruket er belyst både gjennom totaltall for hele jordbrukssektoren og på enkeltbruksnivå.

Tallene viser en liten inntektsvekst i perioden 2015 til 2017 for de fleste av brukene.

- les hele saken

Stortinget avviser regjeringens forslag til ny jordbrukspolitikk!

Pressemelding:

Stortingets næringskomite har i dag lagt fram innstillingen til Stortingets behandling av Meld. St. 11 (2016 – 2017). På alle viktige punkter har et flertall på Stortinget avvist regjeringens nye mål og virkemidler, regjeringens forslag til ny jordbrukspolitikk er avvist. Vi er svært glade for at et flertall på Stortinget har avvist de aller fleste av regjeringens mange forslag til ny politikk, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

Stortinget avviser regjeringens forslag til ny jordbrukspolitikk! - les hele saken

Økt lønnsomhet på egne arealer

Marsjordren fra Representantskapsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til årets jordbruksforhandlinger.

Arealressursene er jordbrukets viktigste ressurs!

Økt lønnsomhet på egne arealer - les hele saken

Vi ønsker et mangfoldig landbruk over hele landet

De siste månedene har jeg og mine kollegaer i næringskomiteen brukt mye tid på fremtidens landbrukspolitikk. Jordbruksmeldingen er enda ikke ferdig behandlet. KrF har hele tiden vært tydelig på at vi ønsker at det skapes brede flertall for de viktigste elementene, og jeg håper fortsatt at Stortinget følger opp dette. Det har vært reist mange spørsmål knyttet til meldingen, blant annet i Nationen. La meg gi KrFs svar på noen viktige områder:

Vi ønsker et mangfoldig landbruk over hele landet - les hele saken

Et driftsvansketilskudd løser utfordringer

Norsk Bonde- og Småbrukarlag registrerer at regjeringen i jordbruksmeldingen advarer mot innføring av nye tilskudd som skal virke utjevnende på inntektsmulighetene i jordbruket. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sjølsagt ikke enig i en slik konklusjon.

Med en målsetting om en høgest mulig produksjon av mat i Norge må det føres en jordbrukspolitikk med virkemidler som sikrer at jordbruksarealet drives videre.

Et driftsvansketilskudd løser utfordringer - les hele saken

Norsk Gardsost-møte om upasteurisert melk 7/3

Et annet regelverk for salg av upasteurisert melk med hyppig prøvetaging og kontroll kan være tryggere enn dagens der det kan skje salg direkte fra gården uten å være organisert!

Norsk Gardsost-møte om upasteurisert melk 7/3 - les hele saken

Økt kraftforpris: Riktig prioritering av Sp

Norsk Bonde- og Småbrukarlag berømmer Senterpartiet for utspillet om økt kraftfôrpris.

- «Bruken av norske arealer går ned, samtidig som kraftfôrforbruket øker. Med dagens prisforhold mellom kraftfôr og grovfôr, er det god økonomi for bønder å øke kraftfôrandelen i fôrseddelen til drøvtyggere. Samtidig er denne utviklingen en trussel mot nasjonens matsikkerhet», sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Økt kraftforpris: Riktig prioritering av Sp - les hele saken

Heltids- og/eller deltidsbonden?

Norge er et land med gårdbrukere som i svært varierende grad livnærer seg av gården og de ressursene som er knyttet til eiendommen. Likevel ivaretar alle viktige forvaltningsoppgaver som dyrking av jorda, opprettholdelse av kulturlandskap og bidrag til levende bygder rundt omkring i vårt langstrakte land.

Heltids- og/eller deltidsbonden? - les hele saken

Sats konkret sammen med oss, statsråd Dale!

«Supert, statsråd Dale!» utbryter leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, da hun får servert nyheten om at landbruks- og matminister Jon Georg Dale lanserte strategien «Opplevingar for ein kvar smak – Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar» under Grüne Woche.

Sats konkret sammen med oss, statsråd Dale! - les hele saken

NBS i høyring til Stortingsmelding nr. 11- Endring og Utvikling

Regjeringa si jordbruksmelding bryt med den forrige meldinga sine intensjonar for jordbruket, ved at kostnadseffektiv matproduksjon skal vera hovudmål, medan forrige melding hadde som fundament bærekraftig matproduksjon basert på nasjonale ressursar.

NBS i høyring til Stortingsmelding nr. 11- Endring og Utvikling - les hele saken

Skyttergravskrig på den nye Stortingsmeldinga?

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er ikkje særleg interessert i å gå i skyttargravene omkring den nye meldinga for jordbruket. Ein slik stillingskrig med regjeringa på det som no er kome som framlegg til nasjonal jordbrukspolitikk for dei neste åra, er nærast bortkasta. I meldinga låg som forventa enno meir av den liberalismen som har som resultat meir fokus på volum, konkurranse, effektivitet, produksjon der denne er billegast og angrep på marknadsordningar. I tillegg skal hardt tilkjempa sosiale ordningar for bøndene fjernast.

Skyttergravskrig på den nye Stortingsmeldinga? - les hele saken

Landsmøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag krever ny jordbrukspolitikk, og vil bidra aktivt inn i arbeidet.

Uttalelse fra Landsmøtet i NBS etter forslag fra redaksjonskomiteen.

Norsk jordbruk sitter fast i volumfella. Overproduksjonspress, gjeldsvekst og fallende sjølforsyning løsriver matproduksjonen fra arealgrunnlag og driftsøkonomi.
Utviklingen er ikke tilfeldig. Jordbrukspolitikkens virkemidler styrer matproduksjonen i en retning som hverken er økologisk, økonomisk eller sosialt bærekraftig. Dette kan ikke fortsette.

Landsmøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag krever ny jordbrukspolitikk, og vil bidra aktivt inn i arbeidet. - les hele saken

Geitehaldet må framleis vera ei bygdenæring og ikkje utviklast til industri!

Forslag fra Vest-Telemark BS vedtatt som uttalelse på landsmøtet i NBS

I 2016 var det 294 føretak med mjølkekvote som dreiv geitemjølkproduksjon i landet vårt. Desse gardane disponerte ein kvote på om lag 22,7 mill. liter. Går me ti år tilbake i tid var talet på geitemjølkprodusentar 508, og for tjuge år sidan var talet 888. Samstundes heiter det på www.tine.no -Trenden over hele verden tilsier at geita er i siget.

Geitehaldet må framleis vera ei bygdenæring og ikkje utviklast til industri! - les hele saken

Landsmøtet i NBS krever vesentlige endringer i "Forskrift om rovvilterstatning for husdyr".

Uttalelse vedtatt etter forslag fra Folldal BS

Landsmøtet i NBS krever vesentlige endringer i forskrift om rovvilterstatning for husdyr drept og skada av rovvilt. Målet med forskriften må være å redusere den økonomiske og psykiske belastninga som beitenæringa påføres av miljøforvaltninga ved dagens rovviltforvaltning. Det er for oss ufattelig og uakseptabelt at den søkkrike staten velter regninga for en rovviltpolitkk staten vedtar, over på stadig flere beitebrukere i stadig større områder.

Landsmøtet i NBS krever vesentlige endringer i "Forskrift om rovvilterstatning for husdyr". - les hele saken

Ny matjordpolitikk som integrert del av jordbrukspolitikken

Forslag fra Høyanger BS vedtatt som uttalelse fra Landsmøtet i NBS.

Matjord er grunnlaget for mykje av landlivet og for oss menneske for energiforsyning til livet.

Rett drift av jord og beite kan byggje opp humuslaget og dermed binde meir karbon i jorda. Det er ei av landbruket sine løysingar på drivhusoppvarming av jorda og aukande klimaproblem rundt i verda.

Ny matjordpolitikk som integrert del av jordbrukspolitikken - les hele saken

Kjell Ivar Bergehagen er mentor for Agnete Fauskerud. Han har 35 års erfaring med sau, og deler gjerne sin kunnskap. Begge er veldig fornøyd med opplegget for mentorordningen. Nå kan du søke om å få bli med i 2018. (Foto: Morten Berntsen)

Snart går fristen for å søke mentorordning

13. desember går fristen får å søke om å være med på mentorordningen Bonde hjelper bonde 2018. Prosjektet foregår så langt i Trøndelag, Sogn og Fjordane, Agder, Oppland og Hedmark.

Snart går fristen for å søke mentorordning - les hele saken

Gjennomføring av skadefelling vinterstid

Forslag fra Nord Fron Bonde- og Småbrukarlag vedtatt på landsmøtet 5. nov:

På grunn av svært låg utteljing (eks.: jerv i Oppland siste 4 år: 0%) på skadefelling, ynskjer vi prøve å flytte skadefelling til vintertid saman med vanleg uttak av skadegjerar. Då kan lokalt fellingslag få begrensa SNO-myndighet og få bruke scooter og andre effektive virkemiddel i uttaket.

Gjennomføring av skadefelling vinterstid - les hele saken

Ta vare på den levende matjorda !

Forslag fra Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag vedtatt på Landsmøtet i NBS.

Matjordlaget er grunnlaget for det levende livet på planeten vår og dermed også nøkkelen til ei bærekraftig framtid.

Ta vare på den levende matjorda ! - les hele saken

Nord Fron kåret til "Årets beitekommune"

Nord-Fron kommune ble under middagen på Landsmøtet tildelt tittelen "Årets Beitekommune" kåret av styret i NBS.

Prisen «Årets beitekommune» deles ut til en kommune som over lang tid systematisk og planmessig har hatt åpne kanaler til beitebrukere og beitenæringa.

Nord Fron kåret til "Årets beitekommune" - les hele saken

Overproduksjonen av sau og lam - Vi krever endret politikk - Uttalelse fra landsmøtet i NBS

Regjeringen kan ikke fortsette å bruke offentlige investeringsvirkemidler til nyutbygginger og kapasitetsutbygginger i produksjoner der det er overproduksjon, og der øvrig virkemiddelapparat også er driver for økt produksjon.

Overproduksjonen av sau og lam - Vi krever endret politikk - Uttalelse fra landsmøtet i NBS - les hele saken

Inntektsutjevning i jordbruket styrker norsk matproduksjon! Uttalelse fra landsmøtet i NBS

Norsk Bonde- og Småbrukarlag reagerer på de store interne inntektsforskjellene i jordbruket. Det er gjennomgående store forskjeller mellom mindre og større bruk, regnet pr. årsverk. Det er i tillegg inntektsforskjeller mellom ulike produksjoner, hvor melk, svin og store kornbruk ligger vesentlig høyere enn sau og ammekyr, regnet pr. årsverk.

 

Inntektsutjevning i jordbruket styrker norsk matproduksjon! Uttalelse fra landsmøtet i NBS - les hele saken

Høring i stortingets energi- og miljøkomite 26/10

John Petter Løvstad oppsummerte sitt innlegg i komiteen med:

Mange beitebrukere er fratatt sin beiterett uten noen kompensasjon.

Mange beitebrukere er påført økonomiske tap uten at staten gjør opp, bl.a. Rendalen 2016, og ikke minst knyttet til erstatningsordningen. På individnivå opplever beitebrukere statlige overgrep. Myndighetene neglisjerer både beitebrukere og kommuner sine henvendelser.

Høring i stortingets energi- og miljøkomite 26/10 - les hele saken

FN’s Verdens Bygdekvinnedag 15. oktober

Verdens Bygdekvinnedag markeres 15. oktober - dagen før FN's Verdens Matvaredag 16. oktober - for å gjøre oppmerksom på kvinnenes viktige bidrag til matproduksjonen i verden. Mange gode løsninger til verdens sult-, fattigdoms – og klimaproblemer i verden ligger i hendene til småbrukerkvinner. «World Rural Women Day» ble innført av FN i 2008. Men idéen går tilbake til 4. Verdens Kvinnekongress i 1995.

FN’s Verdens Bygdekvinnedag 15. oktober - les hele saken

Merete i Regjeringens kontaktutvalg

Statsminister!

I det fremlagte statsbudsjettet er det noe som er bra, mens noe er helt uakseptabelt!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er positiv til økningen i bevilgningene til skogsveger og tømmerkaier.

Også positivt at bevilgningen til bioøkonomistrategien er økt med 10 mill. kroner.

NBS savner kompensasjon for fjerningen av eksportstøtte og signal om innføring av investeringsfond som ledd i investeringer for å redusere utslippet av klimagasser.

NBS kan ikke akseptere forslaget om å fjerne støtten til organisasjoner.

Uakseptabelt at midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak har blitt nominelt redusert og ikke inflasjonsjustert siden 2009.

43% reduksjon i bevilgningen til NVE er uforståelig og urimelig i en situasjon der en stadig opplever store ødeleggelser pga flom.

Bra med vektlegging av økt matproduksjon, spesielt korn, frukt og grønt, men ikke bra med stimulans til utbygging i produksjoner der det er overproduksjon.

Matproduksjon må ses på som en del av totalforsvaret ved at mat- og forkornlager må reetableres. Positivt med regjeringens satsing på mattrygghet.

Merete i Regjeringens kontaktutvalg - les hele saken

Statsbudsjettet 2018

Noe bra – noe helt uakseptabelt!

Statsbudsjettet som ble lagt fram i dag inneholder både positive og negative elementer for landbruket.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er positiv til økningen i bevilgningene til skogsveger og tømmerkaier.

Det er videre positivt at bevilgningen til bioøkonomistrategien er økt med 10 mill. kroner.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at regjeringen glatt overser Stortingets instruksjon om å bevilge midler for å kompensere bortfallet av eksportstøtte.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan heller ikke akseptere Landbruks- og Matdepartementets forslag om å fjerne støtten til organisasjoner.

I forhold til behovet for FKT-midler innebærer forslaget en klar underfinansiering og denne posten må øke, sier Merete Furuberg.

Statsbudsjettet 2018 - les hele saken

Solidaritet med småbrukere i Colombia

Vi i NBS viser solidaritet med småbrukere i Colombia. Flere er drept i fredelige demonstrasjoner den siste uken. Vi oppfordrer internasjonale organisasjoner, som arbeider for å gjennomføre fredsavtalen, å fordømme disse handlingene.

Solidaritet med småbrukere i Colombia - les hele saken

Fra Småbrukerkjærring til Traktorpike

En markering av Verdens Bygdekvinnedag

Tid:      Søndag 15. oktober kl. 13 – 18

Sted:   Herredsvang (like ved Romedal kirke) 10 min fra Stange stasjon – transport ordnes

Fra Småbrukerkjærring til Traktorpike - les hele saken

Hjelp, jeg vil inn i landbruket!

På Kulturhuset 28. september arrangerte Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Natur og Ungdom og Oikos en rekrutteringskveld om veier inn i landbruket. Her kan du se opptak fra arrangementet.

Hjelp, jeg vil inn i landbruket! - les hele saken

Besøk fra Colombia og Guatemala

NBS var vertskap for fire ungdommer fra Colombia og Guatemala som er på studietur til Norge for å lære om norsk jordbruk og jordbrukspolitikk.

Besøk fra Colombia og Guatemala - les hele saken

Agrisjå 2017 åpner i dag fredag 25. august

Agrisjå 2017 blir tidenes største. 320 utstillere er påmeldt. Arealet er doblet, men likevel er det fylt helt opp med utstillere klare til å ta imot de mange tusen besøkende med gode messetilbud i dagene 25. til 27. august. Jonas Gahr Støre åpner årets Agrisjå, som er spekket med fagprogram og samtidig full av show, oppvisninger og underholdning.

Agrisjå 2017 åpner i dag fredag 25. august - les hele saken

Møte med Merete Furuberg i Korgen 8/6 kl 19

Fellesmøte Hemnes Bondelag og Hemnes Bonde- og Småbrukarlag 8. juni kl 19 på Menighetshuset i Korgen.

Tema:Presentasjon av landbruket i Hemnes

         Jordbruksforhandlingene v/Merete Furuberg, leder i NBS

Møte med Merete Furuberg i Korgen 8/6 kl 19 - les hele saken

Søk om produksjonstilskudd innan 15. mai

Du kan no søkje om produksjonstilskot i jordbruket. Teljedato er 1. mai. Det er føretak som driv med husdyrproduksjon som kan søkje om tilskot i mai. Om du berre har bikubar, eller berre driv med planteproduksjon, skal du ikkje søkje før i oktober. Følg lenkja under for å kome til søknaden.

Søk om produksjonstilskudd innan 15. mai - les hele saken

Samlet ungdom fra hele landet til seminar på Løten

Ungdomsutvalget samler hvert år til nasjonalt ungdomsseminar. Og årets seminar ble avholdt helga 24.-26. mars ved taigaens bredd i Ånestadkrysset på Myklegard i Løten. Det ble ei helg stappfull av faglig, politisk og sosialt innhold.

Samlet ungdom fra hele landet til seminar på Løten - les hele saken

Bioteknologi som del av det grønne skiftet - muligheter og trusler

Leder Merete Furuberg snakket om Bioteknologi på fellesårsmøtet til Geno, Tyr og Norsvin på Hamar tirsdag 21/3. Hun vektla konsekvenser ved ulik bruk.

Bioteknologi som del av det grønne skiftet - muligheter og trusler - les hele saken

Besøk fra Nei til EU

Generalsekr Olaf Godli og leder Merete Furuberg tok i dag fredag 17/3 i mot besøk av generalsekr Hilde Loftesnes Nylen og leder Katrine Kleveland fra Nei til EU for en samtale om saker av felles interesse.

Nordiske matsystemer i en agroøkologisk retning

Store deler av dagens produksjon, transport, handel og forbruk av mat i den vestlige verden er ikke bærekraftig og utgjør en stor andel av de totale miljøskader og klimaproblemer. Sammenhengene er kompliserte og må i tillegg ses i lys av verdens store utfordringer som sult, fattigdom og migrasjon. FAO (FN´s matvareorganisasjon) peker på agroøkologi som en retning innen matpolitikken som kan være et virkemiddel for å redusere sult og fattigdom.

Nordiske matsystemer i en agroøkologisk retning - les hele saken

70-årsjubilanten Norsk Sau og Geit har landsmøte

Leder Merete Furuberg holder innlegg og deltar i paneldebatt under landsmøtet til Norsk Sau og Geit i Oslo den 15. mars 2017. NBS gratulerer organisasjonen med 70-årsjubileet. Les Meretes foredrag ved å trykke deg videre:

70-årsjubilanten Norsk Sau og Geit har landsmøte - les hele saken

Foran Jordbruksforhandlingene 2017

Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag tar imot innspill til Jordbruksforhandlingene 2017 gjennom ulike representanter for alle produksjoner. Flere dager må til for å få med alt og alle. I dag 14. mars var bl.a. Norsk Gartnerforbund på besøk for å fremme sine forslag.

Foran Jordbruksforhandlingene 2017 - les hele saken

Møte med Arbeiderpartiets Knut Storberget

Leder i NBS, Merete Furuberg, møtte Ap´s landbrukspolitiske talsmann Knut Storberget til samtale på Stortinget torsdag 9. mars

Møte med Arbeiderpartiets Knut Storberget - les hele saken

Kvinner for trygg mat 8 mars kl 18.00

Sted: Finnskogtoppen Velværehotell

Maten og helsa vår - vårt felles ansvar v/ Merete Furuberg, leder NBS

Har kosthold effekt på vår fysiske og mentale helse v/Tony Holm - styreleder Fritt helsevalg

Kvinner for trygg mat 8 mars kl 18.00 - les hele saken

Møte med V og Pål Farstad på Stortinget 23. feb

Merete Furuberg innledet med konflikten det er mellom jordbruksmeldingens overordnede mål om kostnadseffektiv matproduksjon og de 4 hovedmål om matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.

Møte med V og Pål Farstad på Stortinget 23. feb - les hele saken

Fjell-landbrukskonferansen i Valdres 18. feb

«Beiteressursen er en uslipt diamant», sa leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg under landbrukskonferansen i Valdres 18. februar 2017. I følge NIBIO blir bare halvparten av beiteressursen i skog og fjell i Norge brukt.

Fjell-landbrukskonferansen i Valdres 18. feb - les hele saken

Møte med KrF og Line Henriette Hjemdal

Merete Furuberg innledet møtet med å gi Hjemdal honnør for hennes rolle i å jobbe fram jordvernstrategien og fulgte opp med hvilken betydning driftsvansketilskudd kan ha for å holde marginale arealer i drift. Dette vil både gjelde arealer i sentrale jordbruksområder og høyt til fjells og langt mot nord.

Møte med KrF og Line Henriette Hjemdal - les hele saken

Møte med Sp på Stortinget

Leder Merete Furuberg, styremedlem Elin Bergerud, Olaf Godli, John Petter Løvstad og Johan Warlo la fram synspunkter på inntektsfordeling, de regionale partnerskapenes medbestemmelse i investeringssammenheng, driftsvansketilskudd og heltid/deltid-satsing i jordbruket.   

Møte med Sp på Stortinget - les hele saken

Møte med Miljøpartiet De Grønne

Leder Merete Furuberg, styremedlem Elin Bergerud, Olaf Godli og Johan Warlo møtte Rasmus Hansson på Stortinget 15/2.
Vi diskuterte den nylig fremlagte Stortingsmeldingens hovedmålsetting om en kostnadseffektiv matproduksjon og NBS påpekte at dette ikke harmonerer med målene om matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser. 

Møte med Miljøpartiet De Grønne - les hele saken

Møte med Høyre-repr i Næringskomiteen

Norsk Bonde- og Småbrukarlag møtte representanter for Høyres stortingsgruppe i dag tirsdag 14.02 for bl.a. å drøfte den fremlagte jordbruksmeldinga og rovvilt.

Leder Merete Furuberg takket Gunnar Gundersen for innsatsen i rovviltkampen generelt og for arbeidet med å få frem sannheten om teksten i Bern-konvensjonen spesielt. Fordi det er minst 2 andre viktige konvensjoner med hensyn til rovvilt, overrakte Merete Furuberg NBS sitt arbeid med Landskapskonvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold.

NBS uttrykte uro over at hovedmålsettingen med jordbrukspolitikken skal være kostnadseffektiv matproduksjon og at dette vil overstyre uttalte mål om matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.

Les om NBS sitt arbeid med Landskapskonvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold ved å klikke videre under:

 

Møte med Høyre-repr i Næringskomiteen - les hele saken

NBS i Regjeringens kontaktutvalg

Statsminister!
Den nylig fremlagte jordbruksmeldingen har stor betydning for kommende jordbruksoppgjør. Jeg vil derfor benytte anledningen til å kommentere noen av forslagene i meldinga.

NBS i Regjeringens kontaktutvalg - les hele saken

Arktisk landbruk skal ha ei lys framtid

- «Norsk Bonde- og Småbrukarlag satser på arktisk landbruk! Jeg vil i mitt innlegg under Arktisk Landbruksting tirsdag 7. februar i Bodø utfordre spesielt landbruks- og matminister Jon Georg Dale til å satse med konkrete virkemidler som kan løfte arktisk landbruk», opplyser Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)

Arktisk landbruk skal ha ei lys framtid - les hele saken

Norge trenger kombigeita!

NRKs program «FBI redder høna» presenterte i går, onsdag 25. januar, situasjonen for bukkekillinger i de fleste geitmelkproduksjoner i Norge.
– Vi i Norsk Bonde- og Småbrukarlag synes det er flott at NRK har satt fokus på det skjulte matsvinnet i samfunnet. Å destruere bukkekillinger rett etter fødsel har flere uetiske aspekt ved seg, og er et resultat av at kostnadseffektivitet trumfer ressurseffektivitet innen matproduksjon. Dette er vår organisasjon svært opptatt av, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norge trenger kombigeita! - les hele saken

NBS i møte om utmålingsregler for tilskudd til dyr på utmarksbeite i det nye produksjonstilskuddssystemet

I forbindelse med innføring av nytt forvaltningssystem for produksjonstilskudd (eStil PT) nå i 2017 ble partene ved jordbruksoppgjøret i 2016 enige om at Landbruksdirektoratet skulle vurdere muligheten for å ta hensyn til rovdyrtap på utmarksbeite.

På møte i Landbruks- og matdepartementet 24.januar ble det enighet om at utmåling av utmarksbeitetilskudd til sau/lam gjøres gjennom et veid gjennomsnitt av antall dyr sluppet på utmarksbeite og antall dyr sanket fra utmarksbeite etter minimum 5 uker, der dyr sluppet teller 0,7 og dyr sanket teller 0,3. For de øvrige dyreslagene oppgis antall dyr som har oppfylt beitetidskravet.

Departementet orienterte også i møtet om at arbeidet med å utvikle kartbaserte produksjonstilskuddssøknader utsettes.

NBS i møte om utmålingsregler for tilskudd til dyr på utmarksbeite i det nye produksjonstilskuddssystemet - les hele saken

Daglid leder i Oikos

Oikos søker etter ny daglid leder. Regine Andersen slutter til sommeren etter 4 år i stillingen. Daglig leder vil ha som oppgave å styrke økologisk produksjon og forbruk.

Daglid leder i Oikos - les hele saken

Prosjektleder til vårt prosjekt "Matnyttig"

Prosjektet skal gjennomføres i tidsrommet 2017-2019. Stillingen vil være en 100% stilling. Arbeidssted er vårt hovedkontor i Akersgata 41 i Oslo.

Prosjektleder til vårt prosjekt "Matnyttig" - les hele saken

Grune Woche i Berlin

Av Marielle de Roos, NBS, Næringsdelegasjon Grüne Woche

Næringsdelegasjonen landbruks- og matminister Dale har med seg til Berlin, er invitert til å diskutere fremtiden for lokalmatnæringa og det landbruksbaserte reiselivet. Det er mange stikkord for en slik diskusjon: Hva kreves for å nå det samlede målet om 10 milliarder omsetning av lokal mat og drikke i ALLE kanaler innen 2025?

Grune Woche i Berlin - les hele saken

Merete Furuberg tilbake som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Merete Furuberg er fra 1. januar 2017 tilbake som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) etter 6 måneders sjukefravær grunnet kreft.

Merete Furuberg tilbake som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag - les hele saken

Julehilsen 2017

VI  Ø N S K E R  O S S  T I L  J U L :

• Et familieeid og familiedrevet jordbruk der matproduksjonen skjer i et evighetsperspektiv.
• At norske bønder får en anstendig inntekt og gode velferdsordninger.
• God dyrevelferd slik at vi kan produsere sunn og trygg mat uten medisinrester og resistente
bakterier.

• Økt utnyttelse av nasjonale beiteressurser for økt selvforsyning og åpne landskap.
• Styrket matsikkerhet gjennom en matproduksjon basert på lokale ressurser.
• At bønder og småbrukere i hele verden skal ha råderett over egen matproduksjon.


S L I K  K A N  V I  P R O D U S E R E  M A T  I  V E R D E N S K L A S S E !

Individuell pensjonssparing - IPS - Nye regler fra 2017 v/ Svein Løken

 •  Spar opptil 40 000 kroner per år
 •  Få inntil 9 600 kroner i skattefordel – for tiden 24 % av det du sparer
 • Ingen formuesskatt, og utsatt skatt på avkastningen
 •  Du kan få utbetaling fra du er 62 år
 • Kun 24 % skatt ved utbetaling. 
 • IPS reduserer ikke pensjonsopptjening i Folketrygden. 
 • Medlemmer i NBS får redusert forvaltningskostnader i Gjensidige.
 • For å få skattefordel for 2017 må du betale før midnatt torsdag 28. desember (hos Gjensidige)

Individuell pensjonssparing - IPS - Nye regler fra 2017 v/ Svein Løken - les hele saken

BESTILL NBS KALENDER FOR 2018 !

ÅRETS MEST POPULÆRE JULEGAVE 

Vi har igjen en del kalendere for 2018 og oppfordrer alle til å spre det glade buskap med en kalender som skal inspirere og motivere produsenter til å se mulighetene på gården og skape verdier.   

 KJØP FLERE FÅ RABATT

STK  STK/PRIS TOTALT 
1      50    50    kr
5      40    200  kr  
10    35    350  kr  
20    30    600  kr  
50    20   1000 kr 
 

www.smabrukarlaget.no
post@smabrukarlaget.no

 


BESTILL NBS KALENDER FOR 2018 ! - les hele saken

Kvotedrøftinger for kvoteåret 2018

Landbruks- og matdepartementet har gjennomført kvotedrøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av dette har forholdstallet for disponibel kvote for kumelk blitt fastsatt til 0,98 og forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,96 for kvoteåret 2018.

Kvotedrøftinger for kvoteåret 2018 - les hele saken

Inspirasjonsbønder

Fylkesleder i Finnmark Bonde- og Småbrukarlag Ola Johansen og styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Marielle de Roos er inspirasjonsbønder i Landbrukets Økoløft. De deltok begge på et arrangement på gården til Marielle og Hugo Vink de Roos.

Inspirasjonsbønder - les hele saken

Søk om produksjons- og avløysartilskot innan 29. oktober

Søknadsfristen var 15. oktober, med teljedato 1. oktober. Det er tidligare bestemt at søknad ikkje lenger skal kunne leverast etter fristen og få eit trekk. Men ettersom dette er ein ny regel, er det mogleg å levere søknad fram til 29. oktober i 2017. Merk at dette berre vil vere mogleg i 2017. Etter 29. oktober er det ikkje mogleg å sende inn søknad. Landbruksdirektoratet anbefaler at du leverer søknaden i god tid før 29. oktober, slik at du har tid til å kontakte kommunen dersom du har spørsmål.

Søk om produksjons- og avløysartilskot innan 29. oktober - les hele saken

Heidi Midflå har laget Norges beste honning

I sin tredje sesong som birøkter gikk Heidi Midtflå fra Bingen i Øvre Eiker helt til topps i NM i honning med sin økologiske lynghonning.

– Det er stor stas og surrealistisk. Utrolig artig at en bitte liten produsent kan komme på toppen, at det ikke nødvendigvis er sånn at størst er best, sier gullvinneren.

Heidi Midflå har laget Norges beste honning - les hele saken

Stortingskandidatenes svar på spørsmål

Les svarene på spørsmålene som Norsk Bonde- og Småbrukarlag har stilt Stortingskandidatene i alle landets fylker - gjengitt under på veggen til NBS sin stand under Dyrsku'n!

Svarene her er fra Telemark, men det er nesten uten unntak de samme svarene i andre fylker. FrP har ikke svart i Telemark.

Stortingskandidatenes svar på spørsmål - les hele saken

Bruk stemmeretten - valget er viktig

Bonde-og Småbrukarlaget på Dyrskun

Håper å se deg på vår stand på Dyrskun i Seljord helgen!

Bonde-og Småbrukarlaget på Dyrskun - les hele saken

Ragnhild Bergset Elvestad på tur

Som kjent har jeg permisjon nå siden jeg snart skal på langtur.

Turen starter i Øvre Pasvik, og går gjennom Finland til Treriksrøysen i Troms, og derfra til Reisa Nasjonalpark. Ruta er ca 900km lang og jeg har beregnet 90 dager til turen. Ruta går gjennom tre nasjonalparker og 6 "wilderness areas" (finske naturreservat). Jeg skal ha tre matdepoter på turen.

Ragnhild Bergset Elvestad på tur - les hele saken

Lansering av prisen «Årets beitekommune i rovviltområder»

Styret besluttet på møte den 15.06.17 å opprette denne prisen. Utdelingen skal skje under landsmøtet. Landsstyret er jury.

Lansering av prisen «Årets beitekommune i rovviltområder» - les hele saken

Internasjonalt forskningsprosjekt om små gårdsbruk sitt bidrag til ernæring og matsikkerhet

SALSA er et internasjonalt forskningsprosjekt der formålet er å studere hvordan de små brukene bidrar til verdens ernæring og matsikkerhet. Målet er å synliggjøre hvilket bidrag et småskala landbrukssystem har i den totale matsikkerhetssituasjonen. Prosjektet har valgt ut 30 referanseregioner i Europa og Afrika, inkludert Norge, innenfor ulike matsystemer. Norsk senter for Bygdeforskning skal lede den norske delen av prosjektet.

Internasjonalt forskningsprosjekt om små gårdsbruk sitt bidrag til ernæring og matsikkerhet - les hele saken

Avtale om å redusere matsvinn

Regjeringen og den norske matbransjen har undertegnet en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. Avtalen er undertegnet av fem departementer og 12 bransjeorganisasjoner. Norsk Bonde- og Småbrukarlag var representert ved styremedlem Torbjørn Norland

Avtale om å redusere matsvinn - les hele saken

Merete Furuberg i Lantmannen

Les profilintervjuet med vår leder Merete Furuberg i svenske Lantmannen!

Merete Furuberg i Lantmannen - les hele saken

Seier etter langvarig kamp mot godkjenning av genmodifisert raps og mais

Representanter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr møtte fredag 2.juni opp på kontoret til klima- og miljøminister Vidar Helgesen for å takke for det vedtaket som ble i gjort i statsråd. Regjeringen har i statsråd i dag sagt nei til import av fire genmodifiserte planter i Norge; tre rapsplanter og én mais. De tre rapsplantene blir forbudt fordi de kan skade norsk natur. Regjeringen sier nei til maisen, ut fra etiske motforestillinger.

Seier etter langvarig kamp mot godkjenning av genmodifisert raps og mais - les hele saken

Meretes appell ved Stortinget 23. mai

Kjære alle sammen!
Vi vil ha likhet! Vi vil redusere forskjellene! Norge er et av verdens beste land å bo i fordi vi har små forskjeller mellom folk. Likhet er kanskje det viktigste prinsippet vi hegner om. Hvorfor skal da den norske bonden ha dårligere betalt enn andre for det arbeidet vi gjør?

Meretes appell ved Stortinget 23. mai - les hele saken

Program for markeringen i Oslo 23. mai

Kl 10.00 - 11.30: Samling i Landbrukskvartalet, Schweigaardsgt 34, Oslo
Kl. 11.30: Appeller og underholdning i bakgården

Kl. 12.45: Oppstilling av toget, avmarsj til Stortinget

Kl. 13.45: Ankomst Stortinget

Kl. 14.00 – 15.00: Program Eidsvolls plass

Programleder: Aasmund Nordstoga og musikk ved SVER, Sigrid Moldestad, Ravi og Frode Alnæs.

Appeller ved:
•Bonde Tone Rubach, Grytøy Bondelag, Troms
•Landbruks- og matminister Jon Georg Dale
•Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
•Geir Pollestad, leder av Stortingets næringskomite
•Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Program for markeringen i Oslo 23. mai - les hele saken

Åpning av LO-kongressen

Merete Furuberg tok en kort pause i Jordbruksforhandlingene og deltok på åpningen av LO-kongressen på mandag!

Åpning av LO-kongressen - les hele saken

Stopp røveriet fra kystfolket

Eit samla representantskapsmøte 30/3 2017 i Norsk- Bonde og Småbrukarlag støttar opp om lokalsamfunn langs kysten som kjempar for lokal forvaltning og kontroll av fiskeressursane i havet.

Stopp røveriet fra kystfolket - les hele saken

Ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19

Avtalen innebærer en økning av den tollfrie importen av ost med 1200 tonn til 8400 tonn. For kjøtt  økes importkvotene med 2550 tonn. Ny kvote for ribbe er 300 tonn. I tillegg kommer økninger i kvote for blomstrende potteplanter og mais til forindustrien.

Ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19 - les hele saken

Forbrukerne vil ikke ha genmodifisert mat (GMO) i butikkene

Norske forbrukere er delte i synet på genmodifisert mat, men svært få ønsker det i norske matbutikker. Kvinner og folk med høy utdanning er de mest kritiske. Uheldige konsekvenser for natur og økosystemer skaper mest bekymring.

Forbrukerne vil ikke ha genmodifisert mat (GMO) i butikkene - les hele saken

NORDISKE MATSYSTEMER I EN AGROØKOLOGISK RETNING

Internasjonalt Utvalg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag arrangerer et seminar/workshop på
P-hotell i Grensen torsdag 16.mars 2017 Kl 10.00 – 15.00.

PROGRAM:
Åpning og velkommen - Stein Brubæk, leder for IU i NBS.

NORDISKE MATSYSTEMER I EN AGROØKOLOGISK RETNING - les hele saken

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as