Glyfosat

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i styremøte 16. juni 2016 behandlet saken om evt utfasing av glyfosat. Styret støtter en utfasing, og kommer med følgende bemerkninger:

Styret støtter at det utarbeides en plan for utfasing, men dersom planen skal være gjennomførbar og vinne innpass hos bønder som ser store problemer med utfasing, må planen inneholde en stor del med alternative arbeidsmetoder, mottiltak som kostnadsmessig stiller likt med glyfosat. Til dette arbeidet trengs det forskning og praktisk rettet utviklingsarbeid som næringen finner gjennomførbar

I tillegg mener Styret at dersom glyfosat blir fjernet som plantevernmiddel i jordbruket, må viktige problemstillinger drøftes:

- Konsekvensene for avrenning av næringsstoffer og jorderosjon ved en mer omfattende jordarbeiding. Dette vil spesielt gjelde åpenåker arealene.

- Mulig reduksjon i avling som følge av problematikk med grasugras i korn, eng mv. I tillegg er mekanisk arbeid med ugras svært vanskelig i vår steinrike jord og i vårt ofte svært vanskelige terreng.

- Stubb-behandling av kulturplanter/hageplanter som er vertsplanter for svært skadelige sykdommer i fruktproduksjon vil bli vanskeliggjort. Eks Bulkmispel og andre hageplanter er vertskap/smitteplante for pærebrann. Pærebrann i eple og pæreplantinger er regnet for å være katastrofe i næringen. Glyfosat er effektivt som stubb-behandling av planter som er fjernet uten at en må grave opp røtter. Det må kunne diskuteres å bruke glyfosat i denne bekjempingen mot spredning av pærebrann.

- Brakking av ugras i konvensjonell frukthage blir svært krevende uten glyfosat. Stripebrakking under frukttrærne i moderne plantinger er i realiteten det viktigste tiltaket mot ugras i fruktplantinger i Norge og ellers i Europa.

Bonde- og Småbrukarlaget går inn for utfasing av Glyfosat (Nationen)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as