Høring i næringskomiteen vedr Statsbudsjettet

Norsk Bonde- og Småbrukarlag meiner at egen matproduksjon er sjølsagt i et totalforsvar.
Årets tørkesituasjon har vist hvor sårbar matforsyningen er når dyrkingsforholdene slår feil.
Vi ber om at det blir etablert lagre av matkorn, fôrkorn og økte såkornlagre.

Aktivitet i skogen
Norsk Bonde- og Småbrukarlag er positiv til økningen i bevilgningene til skogsveger og tømmerkaier. Dette vil gi muligheter for økt avvirkning i skogen, noe som er viktig både for den enkelte skogeier, for sysselsettingen i skognæringen og som et bidrag til fremme av bioøkonomiske aktiviteter. I tillegg vil et tettere skogvegnett føre til mer miljøvennlige driftsformer i skogbruket. Det er bra at bevilgningen til utbedring av fylkesveger er økt slik at transporten av tømmer fra skogen til sagbruk og treindustrien kan bli mer effektiv.
I arbeidet med Skog 22 ble det foreslått mage ulike tiltak som vi savner en oppfølging av.
Økt aktivitet i skogbruket er avgjørende for det grønne skiftet.


Skogens klimafunksjon
Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enig i at skogen har en viktig rolle gjennom fangst og lagring av karbon og er positiv til bevilgningen på 25 mill. kroner til forsking på skogens rolle i klimasammenheng. Denne bevilgningen vil være et bidrag til å realisere det grønne skiftet som et reelt grønt skifte. Det vil også bidra til å øke forståelsen for at hele landbruket faktisk er en del av klimaløsningen.


Klimaforbedring og skatteordninger
Norsk Bonde- og Småbrukarlag synes det er skuffende at regjeringen nok en gang ikke imøtekommer kravet om innføringen av et investeringsfond som ville satt jordbruket i stand til å gjennomføre nødvendige investeringer for å redusere utslippet av klimagasser. En slik ordning ville ha utløst mange positive og viktige tiltak i jordbruket.
Jordbruket starter i disse dager forhandlinger med regjeringen om en forpliktende avtale om reduksjon av utslippet av klimagasser fra jordbruket. Regjeringen har satt som utgangspunkt for forhandlingene at jordbruket skal redusere sine samlede utslipp i perioden fram til 2030 med 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter totalt. Disse forhandlingene vil dreie seg om å finne ut om måltallet som regjeringen har satt, er realistisk, og om hvilke tiltak som må og kan gjennomføres på enkeltbruksnivå. Nettopp i den sammenheng ville et slikt klimafond kunne satt jordbruket bedre i stand til å gjennomføre nødvendige investeringer og omlegging av drifta for å redusere sitt utslipp av klimagasser.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber næringskomiteen om å bidra til at et slikt klimafond kommer på plass.
Det må for øvrig være en helt klar forutsetning for disse forhandlingene at reduksjonen i utslippet av klimagasser ikke skal tas ut gjennom redusert norsk matproduksjon, noe for øvrig også statsministeren bekreftet i Stortinget tidligere i høst. Karbonlekkasje er ikke løsningen.


Flomsikring og annet forebyggende arbeid
Mye matjord blir vasket vekk pga. flom og dette er noe vi registrerer i økende grad. Det er viktig å styrke arbeidet med å forebygge skader av flom og skred. Økte nedbørsmengder og mer overflatevann truer verdifull matjord langs elver i hele landet.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber næringskomiteen om å bidra til større bevilgninger til flomsikring og annet forebyggende arbeid.


Jordvernstrategi
Regjeringen har lagt fram en oppdatert jordvernstrategi. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er glad for at regjeringen ser viktigheten av å forsterke vernet av dyrka jord. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil framheve at også dyrkbar jord må få et sterkere vern.
De økte utfordringene for mange sektorer i samfunnet med både for lite nedbør og for mye nedbør er helt åpenbare. For jordbruket vil dette i større og større grad handle om tilgang til jordbruksarealer som er mulig å drive til tross for de økte utfordringene. Dette innebærer behov for en omlegging av jordbrukspolitikken som sikrer fortsatt drift over hele landet.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter de to nye tiltakene som regjeringen har foreslått i strategien. Vi mener imidlertid at det ikke trengs lange og tidkrevende utredninger i forkant, her må en komme over i gjennomføringsfasen fortest mulig.


Beredskap
Det er bra og nødvendig at regjeringa har økt fokus og satsing på forsvar. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil framholde at egen matproduksjon er en sjølsagt pilar i et totalforsvarskonsept.
Det betyr at matvareberedskapen må styrkes gjennom økte lagre av matkorn/fôrkorn og såkorn. Årets tørkesituasjon har med all mulig tydelighet vist hvor sårbar matforsyningen kan være når dyrkingsforholdene slår feil. Det å etablere et rullerende lager av matkorn/fôrkorn og såkorn må være en høgt prioritert oppgave for denne regjeringen å bidra til.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber næringskomiteen om å bidra til å styrke matvareberedskapen gjennom slike lagre.


Mattrygghet
Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser positivt på regjeringas satsing på mattrygghet. Dyrevelferd og folkehelse er svært viktige elementer i arbeidet med økt mattrygghet og vi støtter regjeringens arbeid mot antibiotikaresistens gjennom en egen nasjonal strategi.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag er opptatt av at Mattilsynet blir tilført tilstrekkelige ressurser for å gjennomføre alle sine oppgaver på en god måte. En registrerer at bevilgningen til Mattilsynet for 2019 nominelt er mindre enn det regnskapstallene for 2017 viser.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber næringskomiteen nøye vurdere om den foreslåtte bevilgningen til Mattilsynet er stor nok til å kunne finansiere Mattilsynets mange oppgaver.


Overvåkingsprogram for importert fôr
Årets tørkesommer har resultert i en stor og tilnærmet ukontrollert import av grovfôr fra mange land. Importen har til dels skjedd fra land med en plante- og dyrehelsestatus som er langt dårligere enn det vi har i Norge. Risikoen for at det vil komme til å skje utbrudd av dyresjukdommer som en ikke har i Norge pr. i dag og som ikke må få etablert seg i Norge, er stor. Næringen ber om at det bevilges midler til et eget overvåkingsprogram som skal følge med evt. uønskede utbrudd.
Anslått kostnad knyttet til et slikt program vil være mellom 5 og 10 mill. kroner. Det må påregnes at dette programmet vil måtte eksistere i noen år for å være sikker på å fange opp evt. sjukdomsutbrudd som først viser seg etter noen år.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as