Inntektsutjevning i jordbruket styrker norsk matproduksjon! Uttalelse fra landsmøtet i NBS

Norsk Bonde- og Småbrukarlag reagerer på de store interne inntektsforskjellene i jordbruket. Det er gjennomgående store forskjeller mellom mindre og større bruk, regnet pr. årsverk. Det er i tillegg inntektsforskjeller mellom ulike produksjoner, hvor melk, svin og store kornbruk ligger vesentlig høyere enn sau og ammekyr, regnet pr. årsverk.

 

Et flertall i Næringskomiteen uttalte ved behandling av Meld. St. nr. 11 (2016 – 2017):

«Inntektsnivået i jordbruket varierer betydelig mellom bruk, men er gjennomgående lavt».

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil prioritere å utjevne inntektene mellom bruk og produksjoner. Økning av råvarepris og budsjettmidler vil være helt sentralt.

Under jordbruksforhandlingene i 2014 ble mange tak og intervaller i budsjettvirkemidlene fjernet. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil arbeide for at budsjettmidlene i sterkere grad skal brukes til inntektsutjevning.

Inntektsnivået pr. årsverk i jordbruket ligger om lag 170.000 kroner under andre grupper. Stortinget har vedtatt et inntektsmål for jordbruket som lyder:

«For å sikre rekruttering og for å løfte inntektsmulighetene, mener komiteen at inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet».

For å nå dette målet må jordbruket både ha kronemessige like tillegg som andre grupper, samt tillegg som reduserer inntektsgapet.

Økte priser alene bidrar ikke til å minske inntektsforskjellene mellom mindre og større bruk, tvert imot vil et ensidig fokus på økte priser øke forskjellene i favør av de store. Derimot gir prisøkninger muligheter for omprioritering av budsjettmidler som kan brukes til intern utjevning og andre politiske målsetninger.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as