Markedsbalanseringsutvalget har avgitt innstilling

Det såkalte Markedsbalanseringsutvalget har i dag overlevert sin rapport til landbruks- og matministeren. Utvalget konkluderer med at eksisterende markedsordninger fungerer etter hensikten ved at ordningene både sikrer avsetning for bondens produkter til riktige og forholdsvis stabile priser og samtidig sikrer norske forbrukere tilgang på et mangfold av gode norske matvarer. Markedsordningen bidrar til å dempe produksjonsrisikoen hos bonden slik at matindustrien og forbrukeren får de produktene de etterspør. Rapportens evaluering viser at markedsordningene, og spesielt mottaksplikten er viktig for at vi skal ha et landbruk over hele landet, slik Stortinget har bestemt. Et stort flertall av utvalgets medlemmer slår fast at det også vil være behov for markedsordninger framover.

Jeg er svært glad for at utvalget har kommet til slike konklusjoner sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberg.  Det er variert produksjon i hele landet som sikrer mangfold av varer og lokale spesialiteter. Bønder og småbrukere er avhengig av avsetningssikkerhet og en viss prisstabilitet for å tørre å satse både ved utbygging og ved videreforedling

Utvalget er delt i tre mht. å anbefale forslag til hvordan markedsordningene skal innrettes for framtida. Jordbrukets representanter i utvalget har foreslått et alternativ som innebærer en «modernisert» videreføring av dagens samvirkebaserte markedsordninger. Moderniseringen vil gjøre ordningene enda mer konkurransenøytrale og åpne enn i dag, bl.a. ved at en del beslutninger vil flyttes over fra samvirkene til Landbruksdirektoratet/Omsetningsrådet. Dette alternativet innebærer videreføring av prisforhandlinger i jordbruksavtalen og at mottaks- og forsyningsplikten videreføres som i dag samt at det operative ansvaret for markedsreguleringen fortsatt vil ligge til de produsenteide samvirkeorganisasjonene i jordbruket.

Alternativet beskriver en enkel, billig og ubyråkratisk løsning som er mer åpen enn dagens modell og som imøtekommer bondens behov for sikker avsetning til stabile priser. - Dette vil også forbrukeren tjene på, sier Ann Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Et annet alternativ er det såkalte bransjealternativet som innebærer bransjestyrte markedsordninger, styrt og koordinert av et utvidet Omsetningsråd og der samvirke ikke lenger har rollen som markedsregulator. Alternativet framstår ikke som noen forenkling av dagens ordninger og vil i tillegg redusere bondens innflytelse til fordel for matvareindustrien. Det er også foreslått et tredje alternativ som i praksis vil innebære full avvikling av de markedsordningene en har i dag og der tilbud og etterspørsel i markedet vil bestemme priser og tilgjengelighet på en bestemt vare.

For mer info:

Merete Furuberg                              90163092

Olaf Godli                                        97546142

John Petter Løvstad                          45025212


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as