Merete i Regjeringens kontaktutvalg

Statsminister!

I det fremlagte statsbudsjettet er det noe som er bra, mens noe er helt uakseptabelt!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er positiv til økningen i bevilgningene til skogsveger og tømmerkaier.

Også positivt at bevilgningen til bioøkonomistrategien er økt med 10 mill. kroner.

NBS savner kompensasjon for fjerningen av eksportstøtte og signal om innføring av investeringsfond som ledd i investeringer for å redusere utslippet av klimagasser.

NBS kan ikke akseptere forslaget om å fjerne støtten til organisasjoner.

Uakseptabelt at midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak har blitt nominelt redusert og ikke inflasjonsjustert siden 2009.

43% reduksjon i bevilgningen til NVE er uforståelig og urimelig i en situasjon der en stadig opplever store ødeleggelser pga flom.

Bra med vektlegging av økt matproduksjon, spesielt korn, frukt og grønt, men ikke bra med stimulans til utbygging i produksjoner der det er overproduksjon.

Matproduksjon må ses på som en del av totalforsvaret ved at mat- og forkornlager må reetableres. Positivt med regjeringens satsing på mattrygghet.

Statsminister!

I det fremlagte statsbudsjettet er det noe som er bra, mens noe er helt uakseptabelt!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er positiv til økningen i bevilgningene til skogsveger og tømmerkaier. Dette vil gi muligheter for økt avvirkning i skogen, noe som er viktig både for den enkelte skogeier, for sysselsettingen i skognæringen og som et bidrag til fremme av bioøkonomiske aktiviteter. I tillegg vil et tettere skogvegnett føre til mer miljøvennlige driftsformer i skogbruket.

Økt aktivitet i landbruket er avgjørende for det «Grønne Skiftet».

Det er videre positivt at bevilgningen til bioøkonomistrategien er økt med 10 mill. kroner. Men det trengs mer midler til forskning, innovasjon og utviklingsarbeid for å realisere omleggingen til en grønn økonomi. Det trengs økning i forskningsmidlene for å utvikle ny og modifisere allerede teknologiske løsninger til bruk i et jordbruk og en matproduksjon som må møte klimaendringene, og for at landbruket skal bli en større del av klimaløsningen.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at regjeringen glatt overser Stortingets instruksjon om å bevilge midler for å kompensere for fjerningen av eksportstøtte. Nedskaleringen av jordbruksproduksjonen vil bety et vesentlig bortfall av sysselsetting og inntekter i hele verdikjeden i jordbruket.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener at det må være flaut for næringspartiet Høyre å avlyse innføringen av et investeringsfond som ville satt jordbruket i stand til å gjennomføre nødvendige investeringer for å redusere utslippet av klimagasser.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan heller ikke akseptere Landbruks- og Matdepartementets forslag om å fjerne støtten til organisasjoner. Disse organisasjonene er viktige bidragsytere inn i den store debatten om utviklingen av jord- og skogbruk i Norge.

I saldert budsjett for 2009 ble det avsatt 80,5 mill. kroner til forebyggende og konfliktdempende tiltak rovvilt (såkalte FKT-midler.) Bare en inflasjonsjustering av midlene utgjør 15 mill. kroner. I budsjettet for 2018 er det satt av 70 mill. kroner som er samme beløp som i 2016 og 2017. Fra og med 2010 skal FKT-midlene også dekke kostnader til kommunale jaktlag, kompetanseoppbygging og midler til omstilling, i alt 20 mill. kroner. Dette betyr at midler til de tradisjonelle FKT-tiltakene nå i realiteten kun utgjør 50 mill. kroner.
Forvaltningsområdene for gaupe, jerv, bjørn og ulv dekker om lag 55 % av Norges landareal. Dette viser at det er svært mange som blir rammet av den rovviltpolitikken som føres. I forhold til behovet for FKT-midler innebærer forslaget en klar underfinansiering og denne posten må øke.
I budsjettet for 2018 er det for første gang avsatt midler til konfliktdemping i kommuner innenfor ulverevir. Det er satt av 20 mill. kroner. Det er kommunene som selv avgjør hvilke tiltak de vil sette inn.

Vi har positivt merket oss at de mest graverende formuleringene i Klima- og Miljødepartementets tekstdel fra tidligere år nå er fjernet. Statsminister, dette er en god begynnelse.

Matjord ble vasket vekk da flommen raste tidligere i oktober. Flere år tidligere har vi opplevd store ødeleggelser pga flom. Likevel reduserer regjeringa bevilgningene til Norsk vassdrags- og energidirektorat. Det er viktig å forebygge skader av flom og skred. Derfor er reduksjonen i bevilgningen på hele 43 % uforståelig.

For jordbruket er det positivt at regjeringen reduserer noe på skattegrunnlaget for arbeidende kapital. Fritak for eiendomsskatt på produksjonsutstyr er bra.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter regjeringa i prioritering av økt matproduksjon i Norge, og økt satsing på korn, frukt og grønt. Imidlertid kan ikke regjeringen fortsette å bruke offentlige investeringsvirkemidler til utbygginger i produksjoner der det er overproduksjon, og der øvrig virkemiddelapparat også er driver for økt produksjon. Tilskuddene må i slike tilfelle flyttes fra økt volumproduksjon til å løse andre samfunnsoppgaver med jordbruksdrift.

Det er svært bra og nødvendig at regjeringa har økt fokus og satsing på forsvar. Norsk Bonde- og Småbrukarlag appellerer til at regjeringa skal ta med matproduksjon som en nødvendig og viktig del av totalforsvaret. Mat- og fôrkornlager må reetableres!

Vi ser svært positivt på regjeringas satsing på mattrygghet. Dyrevelferd og folkehelse er viktige elementer i arbeidet med mattrygghet. Det er viktig å produsere mat i Norge, men det er enda viktigere hvordan vi produserer den!

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as