NBS i Regjeringens kontaktutvalg

Statsminister!
Den nylig fremlagte jordbruksmeldingen har stor betydning for kommende jordbruksoppgjør. Jeg vil derfor benytte anledningen til å kommentere noen av forslagene i meldinga.

Inntekt og fordeling
Et inntektsmål for jordbruket må videreføres. Norsk Bonde- og Småbrukarlag tar sterk avstand fra regjeringens forslag om i større grad å avveie inntektsmålet mot andre målsettinger. I realiteten dreier det seg om en «inntektsmulighet», som enkelte utøvere i jordbruket er i stand til å nå, mens andre av forskjellige årsaker, bl.a. klimatiske og topografiske, ikke er i stand til.
Regjeringens manglende fordelingspolitikk vil føre til det motsatte av det som Stortinget har satt som mål med jordbruket, nemlig produksjon av nok og trygg mat for den norske befolkningen.
Det er svært viktig for å oppnå disse målene at inntektsforskjellen mellom jordbruket og sammenligningsgruppen reduseres. Dette kan bare gjennomføres dersom det foretas en reell sammenligning av inntektsnivå og at inntektsveksten for jordbruket måles i kroner og ikke i prosenter.
I en situasjon der andre deler av norsk næringsliv sliter i motbakke er det viktig at rammevilkårene tilrettelegges for nyskaping med basis i lokale ressurser over hele landet. Dette er et viktig bidrag i klimautfordringen og «Det Grønne Skiftet»!
Markedsordninger
Regjeringen forslår i jordbruksmeldingen omfattende endringer i markedsordningene for ulike jordbruksprodukter. Endringene vil føre til økt risiko for den enkelte bonde mht. sikker avsetning av sine produkter. Usikkerheten vil særlig øke for kornprodusentene, men også geitemjølksprodusenter og eggprodusenter vil oppleve større usikkerhet om forslagene blir vedtatt. Det er grunn for å minne om at markedsordningene i sin tid ble utformet for å sikre avsetning for den enkelte bonde til framforhandlet pris. Jordbruket kan ikke akseptere at regjeringen med disse forslagene velger bort et jordbruk over hele landet, noe som står i klar motsetning til regjeringens egne uttalte målsettinger.
Investeringsvirkemidlene
Investeringsvirkemidlene til jordbruket som er framforhandlet i jordbruksforhandlingene har svært stor innvirkning på hvordan strukturen i jordbruket utvikler seg. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil hevde at innretningen på investeringsvirkemidlene har stor betydning for Stortingets mål om et jordbruk over hele landet, matvareforsyning og matvareberedskap til en økende befolkning i framtida.
Jordbruket framforhandler investeringsmidler som skal gå til fornying og vedlikehold av jordbrukets driftsapparat. I den framlagte jordbruksmeldinga har regjeringa foreslått å fjerne muligheten for det regionale partnerskapet (faglaga, fylkeskommunen og fylkesmannen) til å utøve reell medbestemmelse i prioriteringen av hvordan investeringsmidlene skal brukes.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringa frafalle forslaget.

Rovvilt
Vi hadde forventninger om at rovviltsituasjonen skulle bli bedre med Høyre og FrP i regjering. Vi vil innstendig be regjeringen om ikke å legge opp til en omkamp om rovvilt som forverrer situasjonen.
Stortinget har ratifisert Bernkonvensjonen, Landskapskonvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold. Alle tre ivaretar lokalbefolkningens interesser og beskytter næringsliv i utmarka.
Det er ille nok at Regjeringen ikke gir den korrekte fremstillingen av konvensjonene, men enda verre og hjerteskjærende for oss som bor i ulveområdene, er at Høyre/FrP – regjeringen påstår at «Skadepotensialet er ikke stort nok» da dere overkjører Stortingsvedtak og forhindrer ansvarlig forvaltning av ulv i Norge.
Statsminister: Regjeringen tar feil når dere måler skadepotensialet for ulv ut fra antall drepte sau i ulveområdene. I ulveområdene er sauen i utmarka borte for lengst, og da blir det jo ingen drepte sau eller lam der. Regjeringen må legge andre målparametre til grunn for ulveforvaltningen i ulveområdene.
Kjære Statsminister: Skal vi lykkes med «Det Grønne Skiftet» må fornybare ressurser i skog og fjell brukes og forvaltes aktivt! Og særlig Høyre må respektere eiendomsretten!
Bakterietrussel
Det er viktig å produsere mat i Norge, men det er enda viktigere hvordan vi produserer den.
Hvert år dør 700 000 mennesker i verden på grunn av antibiotikaresistens. Produksjonsmåten av mat og jaget etter billigere matvarer er en av mange årsaker til denne faretruende utviklingen. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil rette oppmerksomheten mot dette forholdet.
Det er viktig at Norge skal være best i verden når det gjelder antibiotikabruk i jordbruket. Men, Statsminister, bakterietrusselen i framtida vil bli uhåndterlig dersom vi ikke retter større fokus på produksjonsmåte, smitteforebygging og dyre- og folkehelse i matproduksjonen.
Med bakgrunn i den kunnskapen som allerede er kjent, vil Norsk Bonde- og Småbrukarlag sterkt oppfordre regjeringen til å føre en jordbruks- og matpolitikk som sikrer trygg mat og god folkehelse. Dette innebærer bl. a. bedre kontroll med foreskriving av antibiotika, mindre besetninger, lavere produksjonspress og bedre kontroll av matvarer. Vi må få en handlingsplan for trygg mat!

Avslutning
Regjeringen slår beina under matsikkerhet, mattrygghet og hele det multifunksjonelle jordbruket, gjennom å slå fast regjeringens hovedformål med jordbrukspolitikken. Sitat side 72 i den nylig fremlagte jordbruksmeldinga: «Hovedformålet med jordbrukspolitikken skal være en kostnadseffektiv matproduksjon» og videre «effektiv matproduksjon skal veie tungt i forhold til andre hensyn».
Statsminister, dette er helt feil i biologiske produksjoner! Det går ut over dyre- og folkehelse, og det fører til økte kostnader på lengre sikt.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil utvikle – ikke avvikle – trygg matproduksjon, og bruke fornybare ressurser over hele landet. Vi vil satse på økt verdiskaping, et bærekraftig og klimavennlig jordbruk som ivaretar biologisk mangfold og matsikkerhet!


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as