NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG TAR GLOBALE UTFORDRINGER PÅ ALVOR.

Uttalelsen ble vedtatt på Landsmøtet i NBS 8. november 2015

Globale utfordringer er også våre. Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser med stor uro på klodens utfordringer som sult og fattigdom, klima og ufred og som resulterer i den flyktningsituasjonen vi ser i dag. Norge må ta sin del av ansvaret og hjelpe mennesker på flukt. Dette gjelder både ved å å ta imot vår andel av flyktninger og å arbeide for fattigdomsbekjempelse i u-land og en mer rettferdig fordelingspolitikk globalt.

Norske bønder kjemper den samme kampen som bønder i andre deler av verden for en politikk som sikrer alle retten til et verdig liv, sunn og nok mat og drikke og å kunne leve trygt sammen med sine familier. Ingen forlater sine hjem og risikerer sitt og familiens liv på en farefull fluktvei for å komme til norske trygdeytelser.

Vestlige økonomiske interesser er sterkt medvirkende til mange av de konfliktene vi ser rundt om i verden. Det er de samme interessene som står bak WTO-avtalen og andre handels- og investeringsavtaler som er en trussel mot at hvert land skal fullt ut disponere over sine egne land- og vannressurser og gjennom det sikre mattilgang til egen befolkning.

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag hilser FNs bærekraftmål for perioden fram til 2030 velkommen. Om målene om å utrydde sult og fattigdom og om bedre utdanning, helse og levekår for alle skal oppnås, krever det innsats i alle land, det krever prioritering av de fattigste og mest utsatte, og det krever internasjonale spilleregler som fremmer og ikke står i veien for arbeidet.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as