Ny matjordpolitikk som integrert del av jordbrukspolitikken

Forslag fra Høyanger BS vedtatt som uttalelse fra Landsmøtet i NBS.

Matjord er grunnlaget for mykje av landlivet og for oss menneske for energiforsyning til livet.

Rett drift av jord og beite kan byggje opp humuslaget og dermed binde meir karbon i jorda. Det er ei av landbruket sine løysingar på drivhusoppvarming av jorda og aukande klimaproblem rundt i verda.

Matjord er grunnlaget for mykje av landlivet og for oss menneske for energiforsyning til livet. Matjorda vert bygd ned, pakka av tunge maskiner, erodert av nedbør og vassdrag og gift vert tilført gjennom bruk av sprøytemiddel i åker, eng og frukthagar. Det er ei gryande ny interesse for jord og god agronomi. Rett drift av jord og beite kan byggje opp humuslaget og dermed binde meir karbon i jorda. Det er ei av landbruket sine løysingar på drivhusoppvarming av jorda og aukande klimaproblem rundt i verda.

God grøfting og drenering reduserar utslepp av lystgass (N20) frå jorda. Lystgass er ein mykje kraftigare drivhussgass enn C02. Det bør førast ein jordbrukspolitikk som krev mindre bruk av tunge maskiner og maskinfabrikantane må utvikle lettare traktorar og reiskapar til bruk i vått klima. Det må tilførast mindre sprøytemiddel til jorda for å ungå påverknad av mikrolivet i jorda og menneska si helse. Det må oppmuntrast til dyrking av nitrogenfikserande plantar for å skape ei meir næringsrik jord og lågare kostnader for bonden til kunstgjødsel og kunstgjødselspreiarar.

Vekstskifte og samplanting (agroøkologisk metode) bør utviklast i staden for monokulturar som over tid kan utarme jorda. Nokre av desse vekstane vil også kunne forbetre jord skada av tunge maskiner som traktor og skurtreskar. Det er svært viktig for karbonbindinga at husdyrgjødsla vert utnytta optimalt. Sist men ikkje minst må jorda vernast strengare mot nedbyggjing. Noreg har berre 1,56 dekar dyrka jord pr. innbyggjar.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as