Ny regjeringsplattform

Regjeringspartiene og Venstre er enige om plattformen for en ny regjering som inkluderer Venstre. Den generelle ordbruken rundt landbruk og matproduksjon er lett gjenkjennbar fra plattformen fra 2013, men det er likevel noen viktige endringer.

Politisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Elin Bergerud uttaler at: - Den nye plattformen er mer generell og mindre detaljert enn plattformen fra 2013. Plattformen er også mindre ideologisk fundert enn det som var tilfellet i 2013.

Plattformen bærer preg av at Solberg I-regjeringen har erkjent mange av, men ikke alle, de nederlagene som regjeringen påførte seg sjøl i den forrige stortingsperioden og at det også er en erkjennelse av at det politiske flertallet på Stortinget er et annet nå enn i forrige periode.

Noen punkter må likevel kommenteres, sier Elin Bergerud:

- Det er positivt at regjeringen vil videreføre satsingen på lokal mat og drikke, følge opp jordvernstrategien og stimulere til fortsatt satsing på økologisk jordbruk.
- Det framstår som litt underlig at regjeringen viser til det landbrukspolitiske grunnlaget som ble dannet mellom den forrige regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 11 (2016 – 2017). Dette grunnlaget framstår som rimelig ustøtt og vinglete. Det mest konkrete å si om dette er at de tre partiene i den nye regjeringen glatt overser at det var en felles komitemerknad om en inntektsmålsetting for jordbruket. Nå er ikke det noen nyhet i og med at disse tre partiene også hoppet av den merknaden allerede i forbindelse med behandlingen av jordbruksoppgjøret i 2017. Jeg konstaterer at Venstre nå også har hoppet av en flertallsmerknad om å opprettholde konsesjonsloven gjennom sin aksept for et punkt om å liberalisere konsesjonsloven.
- Noen omkamper skal likevel utkjempes; det gjelder forslaget om liberalisering av konsesjonsloven og avvikling av konsesjonsplikten og boplikten på skogeiendommer, det gjelder forslaget om utredning av en avvikling av odelsloven og grunnlovsvernet for odelsretten og det gjelder forslaget om å fjerne muligheten for å bruke omsetningsavgift til generisk markedsføring av jordbruksprodukter. Jeg håper at dagens flertall på Stortinget sørger for å parkere disse forslagene så fort de dukker opp til behandling.
- Norsk Bonde- og Småbrukarlag har et landsmøtevedtak om videreføring av pelsdyrhold i Norge og vil gå imot forslaget om utfasing slik det er foreslått i regjeringsplattformen.

- Når det gjelder et annet forvaltningsområde med mye støy og uenighet, nemlig rovviltpolitikken, kan det virke som om regjeringen har tatt lærdom av sine erfaringer. Forslagene fra regjeringen om å innføre en uavhengig rovviltklagenemnd, styrking og bedring av samspillet mellom lokale fellingslag og en vurdering av nye og mer effektive jaktmetoder for uttak er positivt mottatt i jordbruket, uttaler Elin Bergerud.

- Det registreres med stor bekymring at det foreslås å innføre en flat CO2-avgift for alle sektorer, landbruk inkludert. Dette forslaget står i sterk kontrast til det en samlet komite uttalte ved behandlingen av stortingsmeldingen våren 2017, nemlig at biologiske prosesser ikke skulle avgiftsbelegges, sier Bergerud.

- Oppsummert; det som likevel slår meg aller mest når jeg leser plattformen er det klare fraværet av ambisjoner for det norske landbruket, sier Elin Bergerud. – Det plager meg virkelig!

For mer info:
Elin Bergerud 91121962
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as