Prosjektmidler klima og miljø

Jordbrukets klima- og miljøprogram har om lag 12 millioner kroner til disposisjon for nye prosjekter i 2016.
Søknadsfrist: 15. oktober 2015

Det vil være bare én utlysning av prosjektmidler for 2016.

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor klima og miljø.

Målene for klima- og miljøprogrammet er å bidra til:
• At produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig forurensning, klimagassutslipp og tap av biomangfold
• Å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, kulturbetinget biologisk mangfold, binding av karbon og produksjon av biogass.
• Å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold, med sikte på å opprettholde eller øke matproduksjonen og ivareta produksjonsressursene
Programmet gir prosjektstøtte til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til at målene for programmet nås.
Målgrupper for prosjektene kan være næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.
Prosjektene skal imøtekomme ett eller flere av følgende kriterier:
• Bidra til at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere.
• Bidra til oppdatert kunnskap for rådgivning og forvaltning.
• Bidra til å informere om jordbrukets miljøinnsats til samfunnet for øvrig.
Prosjekter skal primært rettes mot utfordringer som har interesse ut over rene lokale eller regionale problemstillinger. Regionale prosjekter kan få støtte dersom problemstilling eller resultater vil ha stor overføringsverdi.
I tillegg til sentrale prosjektmidler som er utlyst her, forvalter fylkesmannen regionale midler med egne søknadsfrister.
I 2016 vil prosjekter innenfor klimagassutslipp og klimatilpasning bli prioritert.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as