Statsbudsjettet 2018

Noe bra – noe helt uakseptabelt!

Statsbudsjettet som ble lagt fram i dag inneholder både positive og negative elementer for landbruket.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er positiv til økningen i bevilgningene til skogsveger og tømmerkaier.

Det er videre positivt at bevilgningen til bioøkonomistrategien er økt med 10 mill. kroner.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at regjeringen glatt overser Stortingets instruksjon om å bevilge midler for å kompensere bortfallet av eksportstøtte.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan heller ikke akseptere Landbruks- og Matdepartementets forslag om å fjerne støtten til organisasjoner.

I forhold til behovet for FKT-midler innebærer forslaget en klar underfinansiering og denne posten må øke, sier Merete Furuberg.

Noe bra – noe helt uakseptabelt!

Statsbudsjettet som ble lagt fram i dag inneholder både positive og negative elementer for landbruket.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er positiv til økningen i bevilgningene til skogsveger og tømmerkaier.  - Dette vil gi muligheter for økt avvirkning i skogen, noe som er viktig både for den enkelte skogeier og som et bidrag til fremme av bioøkonomiske aktiviteter, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Det er videre positivt at bevilgningen til bioøkonomistrategien er økt med 10 mill. kroner. Det trengs mer midler til forskning og utviklingen for å realisere omleggingen til en grønn økonomi.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at regjeringen glatt overser Stortingets instruksjon om å bevilge midler for å kompensere bortfallet av eksportstøtte. Nedskaleringen av jordbruksproduksjonen vil bety et vesentlig bortfall av inntekter for norske bønder. I tillegg mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag at det må være flaut for næringspartiet Høyre å avlyse innføringen av et investeringsfond som ville satt jordbruket i stand til å gjennomføre nødvendige investeringer for å redusere utslippet av klimagasser.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan heller ikke akseptere Landbruks- og Matdepartementets forslag om å fjerne støtten til organisasjoner. - Disse organisasjonene er viktige bidragsytere inn i den store debatten om utviklingen av jord- og skogbruk i Norge, sier Merete Furuberg.

I saldert budsjett for 2009 ble det avsatt 80,5 mill. kroner til forebyggende og konfliktdempende tiltak rovvilt (FKT-midler.) Bare en inflasjonsjustering av midlene utgjør 15 mill. kroner. I budsjettet for 2018 er det satt av 70 mill. kroner som er samme beløp som i 2016 og 2017.  Fra og med 2010 skal FKT-midlene også dekke kostnader til kommunale jaktlag, kompetanseoppbygging og midler til omstilling, i alt 20 mill. kroner. Dette betyr at midler til de tradisjonelle FKT-tiltakene nå i realiteten kun utgjør 50 mill. kroner. Forvaltningsområdene for gaupe, jerv, bjørn og ulv dekker om lag 55 % av Norges landareal. Innenfor disse rovviltprioriterte områdene finner man 53 % av de som driver aktivt landbruk i Norge; 60 % av alt jordbruksareal i drift; 30 % av landets sauer og lam; og halvparten av arealet som benyttes av samisk reindrift. Dette viser at det er svært mange som blir rammet av den rovviltpolitikken som føres. - I forhold til behovet for FKT-midler innebærer forslaget en klar underfinansiering og denne posten må øke, sier Merete Furuberg.

I budsjettet for 2018 er det for første gang avsatt midler til konfliktdemping i kommuner innenfor ulverevir.  Det er satt av 20 mill. kroner. Det er kommunene som selv avgjør hvilke tiltak de vil sette inn.

For mer info:

Merete Furuberg                              90163092

Olaf Godli                                          97546142

John Petter Løvstad                          45025212


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as