Statsbudsjettet – Hva er innholdet i det grønne skiftet?

Heller ikke i statsbudsjettet for 2017, som ble lagt fram i dag, er det mulig å finne noe mer om hva regjeringen mener med bioøkonomi og omlegging til en grønn økonomi. Dette er svært underlig sier fungerende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Arne Lofthus. Det er prisverdig med økte bevilgninger til forskning, men det er sterkt kritikkverdig at regjeringen ikke stiller opp med risikovillig kapital. Prinsippet om nøytral næringspolitikk vil ikke bidra til å gi den omstillingen som vil bringe Norge ut av oljealderen.

Forslaget om å øke tilskuddene til skogsveier og tømmerkaier er positivt. Spesielt i kystområdene med hogstmoden skog er det fornuftig å stimulere avvirkningen i skogbruket. Norsk Bonde- og Småbrukarlag finner det positivt at regjeringen vil fortsette med klimatiltak i skogsektoren, som f.eks styrking av skogplanteforedling.

I budsjettet til Landbruks- og matdepartementet er det foreslått økte bevilgninger til bl.a. arbeidet mot antibiotikaresistens i norsk husdyrhold/norske jordbruksprodukter og klimatiltak i skog. Dette er tiltak som vi støtter, uttaler Arne Lofthus.

«Regjeringen vil satse på alternativ næringsutvikling for å gi grunnlag for en mer framtidsrettet landbruksproduksjon». Samtidig vil regjeringa etter 15 år legge ned det "Trebaserte Innovasjonsprogrammmet", og mener næringa selv må ta hånd om utviklinga.
I 2001 ble verdiskapingsprogrammet for lokalmat etablert. Det er en etablering som alle i dag er svært godt fornøyd med. Programmet ble fulgt opp med betydelige bevilgninger dvs 1.3 milliarder fra starten til i dag. Regjeringa må ta inn over seg at det er behov for offentlige virkemidler for å få til endringer i næringsstrukturen.

I saldert budsjett for 2009 ble det avsatt 80,5 millioner til forebyggende og konfliktdempende tiltak rovvilt (FKT-midler.) I budsjettet for 2017 er det satt av 70 millioner. Fra og med 2010 skal FKT-midlene også dekke kostnader til kommunale jaktlag, kompetanseoppbygging og midler til omstilling, i alt 30 millioner kroner. Dette betyr at midler til de tradisjonelle FKT-tiltakene nå kun utgjør 40 millioner.
Endring av jordbruksfradraget fra kun å gjelde for enkeltpersoner til også å omfatte aksjeselskaper inngår i regjeringens forslag. Dette vil gjøre det mer interessant for aksjeselskaper å kjøpe norske landbrukseiendommer. Dette mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en uheldig utvikling.
Regjeringa foreslår også å innføre skatt på bygdeutviklingsmidler for bønder i kommuner i 16 fylker. Dette vil svekke evnen og viljen til investeringer i jordbruket i næringssvake strøk i distrikts-Norge.
For mer info:
Arne Lofthus 99 35 55 90
Olaf Godli 97 54 61 42
John Petter Løvstad 45 02 52 12


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as