Uenig med landbruksministeren!

Både små og store bruk er viktig for rekruttering til jordbruket. Dette sier dagens framlagte rapport. - Det er ikke slik som landbruksministeren framholder i Nationen seinest i dag at det bare er de store volumproduserende bruka med store maskiner – og stor gjeld – som trekker til seg ungdom, sier Therese Rudi.

Regjeringen oppnevnte høsten 2014 en arbeidsgruppe med formål å utrede mulige tiltak for å sikre rekrutteringen til jordbruket. Gruppa har lagt fram sin rapport i dag. Arbeidet har konsentrert seg om fire hovedområder; kompetanse, bonden som bedriftsutvikler, sosiale forhold og likestilling samt næringas omdømme. Innenfor hvert av disse områdene har gruppa kommet med forslag til konkrete tiltak. - Jeg håper at de forslagene som et flertall i gruppa har sluttet seg til blir tatt opp til en seriøs diskusjon i jordbruket, sier Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin representant i arbeidsgruppa, Therese Rudi.

Gruppa, minus regjeringens representant, har bl.a foreslått at det skal innføres et formelt kompetansekrav for nye bønder som tilsvarer VG3-nivå eller voksenagronom. - Dette er et forslag som det nok kan være delte meninger om i jordbruket, sier Rudi. Hun presiserer at kompetanse er svært viktig for alle bransjer og at begrunnelsen for å innføre et slikt krav i jordbruket er for å bidra til økt lønnsomhet og styrket status for enkeltbønder samt å bedre jordbrukets generelle omdømme. Det er også viktig å presisere at dette kravet ikke skal ha noen tilbakevirkende kraft og at hele forslaget skal gjennom en grundig utredning for å klarlegge detaljene nærmere, sier Therese Rudi.

Arbeidsgruppa har også foreslått å prøve ut en ordning med en lavterskel mentorordning for nye bønder. Ordningen skal gjennomføres i regi av Norsk landbruksrådgivning og i samarbeid med faglaga regionalt. Dette er tenkt å være en svært målrettet og direkte form for kompetanseoverføring til nye bønder, sier Rudi, som legger til at hun har stor tru på en slik ordning.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i alle år prioritert rekruttering til og likestilling i jordbruket, sier Rudi, og viser til prosjektene Grønt Spa`tak og Slipp oss til – ungdom inn i landbruket. - Det har vært viktig for oss å skape et godt omdømme for landbruket, også hos dem som ikke er fra gard, men som ser viktigheten av å opprettholde jordbruket i Norge og som også kunne tenke seg en framtid som bønder, sier Rudi. Vår erfaring fra disse prosjektene, som har pågått i over 20 år, er at det finnes svært mange unge som kan tenke seg å ta over et gardsbruk for å drive det videre. Det er ikke slik som landbruksministeren framholder i Nationen seinest i dag at det bare er de store volumproduserende bruka med store maskiner – og stor gjeld – som trekker til seg ungdom, sier Therese Rudi. Rapporten understreker behovet for en variert bruksstruktur i jordbruket.

 

Vårt arbeid med likestilling med likestillingsspørsmål viser at det er langt flere kvinner som tar over små og mellomstore bruk enn menn. Dette er dokumentert i den rapporten som NBS la fram i mars 2015. Det er derfor god likestillingspolitikk å gjøre det mulig å satse på små og mellomstore bruk, sier Therese Rudi.

Arbeidsgruppa er også svært opptatt av at velferdsordningene i jordbruket videreføres. Gode sosiale ordninger er avgjørende for at unge vil gå inn i jordbruket. – Jeg vil advare mot tukling med de ordningene som har blitt bygd opp gjennom mange år, avslutter Therese Rudi.

For mer info:

Merete Furuberg                     90163092

Therese Rudi                          40754889

Olaf Godli                              97546142

John Petter Løvstad                45025212

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as