Behold nasjonal energisuverenitet – nei til EUs energiunon og ACER!

Regjeringens forslag om at Norge skal slutte seg til EUs energiunion og energibyrå ACER, ligger til behandling i Stortinget og skal etter planen behandles 22. mars.

Norsk Bonde og Småbrukarlag krever at våre folkevalgte avviser forsøket på å underlegge vårt land EUs energibyrå. ACER-forordningen, forordningen om grensekryssende krafthandel og elmarkedsdirektivet i EUs tredje energimarkedspakke må avvises.

EUs energibyrå ACER har håndhevings- og vedtaksmyndighet som griper inn i nasjonal styring og kontroll. ACER skal overvåke både nasjonale reguleringsmyndigheter og systemoperatører i EU-landene. Hensikten med overvåkingen er å påse at EUs regelverk for elektrisitets- og gassmarkedet følges og gjennomføres.

Det skal etablere en ny Reguleringsmyndighet for energi (RME), som skal være helt uavhengig av nasjonale myndigheter. Det skal brukes samme system som ved avgivelse av suverenitet til EUs finanstilsyn: ACER eller EU-kommisjonen fatter sine vedtak og oversender dem til overvåkningsorganet ESA. ESA fatter samme vedtak og sender dette til RME, som også fatter samme vedtak. Slik blir RME en kopimaskin og EUs verktøy i Norge, helt fri for nasjonal politisk styring.
ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Nye overføringskabler for strøm både fra Norge og Island er med på EUs prioriterte lister over prosjekter som EU vil få gjennomført. Det er all mulig grunn til å frykte at vi da vil importere en europeisk strømpris og miste en viktig konkurransefordel. ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. EU-byrået vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er tvilsomt om vi kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.

EUs mål er at energi skal flyte fritt - overføringskapasitet nok til at prisforskjellene forsvinner. Det er vel liten tvil om at økt overføringskapasitet og handel med strøm vil gi høyere strømpriser i Norge – for forbrukere, industrien og virksomhetene i privat og offentlig sektor. En økt strømpris vil slå hardt ut for landbruket som er en stor forbruker av strøm.
EU og kraftbransjen vil ha flere strømkabler mellom Norge og utlandet. Hensikten er å utjevne strømprisene i Europa, som betyr økte priser i Norge og gir kraftselskapene mer fortjeneste. EU vil at norsk kraftproduksjon skal gå på høygir for å levere mest mulig strøm til Europa på dagtid og når det er vindstille. EU vil at strømmen skal flyte mellom land slik at «det norske batteriet» blir ladet opp om natta med strøm fra europeisk kull- og atomkraft.

Dette vil gi økt effektkjøring som betyr store og stadige svingninger i vannstanden. Norsk Bonde og Småbrukarlag er bekymret for at dette vil ha svært negative konsekvenser for liv og artsmangfold i vassdragsnaturen. Dermed kan en slik tilknytning få følger for mange vassdrag, også mange nasjonale laksevassdrag.

Norsk Bonde og Småbrukarlag mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet og bygge ny grønn industri, og ber regjering og Stortinget benytte seg av reservasjonsretten som er nedfelt i EØS-avtalen, og reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå ACER.

Norsk Bonde og Småbrukarlag krever at Regjeringen sørger for at saken behandles i henhold til Grunnlovens paragraf 115 med krav om ¾ flertall, siden en suverenitetsavståelse på et så sentralt område som energi, knapt kan sies å falle under betegnelsen «lite inngripende».

Merete Furuberg
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as