Dagligvaremeldingen – på vei mot større åpenhet i dagligvaremarkedet?

Næringskomiteen har i dag avgitt sin innstilling til stortingsmeldingen «Daglegvare og konkurranse - kampen om kundane» Meld. St. 27 (2019-2020)

Konkurransen i norsk dagligvare er utilstrekkelig. Dette har negative virkninger både for aktører i bransjen og for norske forbrukere. Problemene er grundig og detaljert beskrevet i meldingen som i dag har blitt behandlet i næringskomiteen på Stortinget.

Bakgrunnen for denne meldingen, som ble fremlagt sommeren 2020, er at myndighetene virkelig har erkjent at konkurransen i norsk dagligvare er utilstrekkelig og at dette kan få negative virkninger både for aktører i bransjen og for norske forbrukere. Dette er grundig og detaljert beskrevet i meldingen som i dag har blitt behandlet i næringskomiteen på Stortinget. Opposisjonens medlemmer fra AP, FrP, SP og SV har fått gjennomslag for noen viktige endringer:

1.     Hindre misbruk av innkjøpspriser blant dagligvarekjedene

2.     Større åpenhet og transparens om vertikal integrasjon

3.     Merking av EMV

Næringskomiteen går inn for at Konkurransetilsynet skal instrueres til å hindre store forskjeller i innkjøpsbetingelser fra leverandører og sikre at forskjellene er saklig begrunnet og ikke skader konkurransen. Ansvaret påligger både leverandører og dagligvarekjedene selv og skal forhindre dominerende aktører fra å misbruke sin dominerende posisjon på en negativ måte.

Det synes også klart at innstillingen vil pålegge kjedene å skape et regnskapsmessig og funksjonelt skille mellom ulike selskaper de selv eier i verdikjeden. Dette skal gi større åpenhet og bedre muligheter for innsyn. Konkurransetilsynet skal følge nøyere med på vertikal integrasjon og vertikale bindinger som kan skade konkurransen.  

Kjedene skal også bli pålagt å merke sine egne merkevarer tydeligere slik at forbrukerne kan se hvem som faktisk er produsenten og hvilket land produktet kommer fra.

-          Næringskomiteens innstilling er et riktig og viktig skritt mot større åpenhet og transparens i en verdikjede som betyr veldig mye for fortsatt norsk matproduksjon i hele landet vårt, norske forbrukere, norsk matvareindustri og norske bønder. Det er tydelige signal fra norske myndigheter om behov for endring. Det er viktig at kravene til merking av EMV blir strammet inn, slik at norske forbrukere får anledning til selv å ta gode valg når de er i butikken for å kjøpe mat. Det er veldig bra å se at alle komiteens medlemmer tar dette med maktbalansen innen matvarekjeden på alvor og ser utfordringen for norsk matproduksjon når kjedene får så stor makt, sier Kjersti Hoff, leder av Norsk Bonde og Småbrukarlag

-           Vi kunne ønsket oss enda flere konkrete tiltak for å splitte opp denne makten, slik som flere av opposisjonspartiene foreslår som forbud mot kjedenes EMV,  kryssubsidiering av EMV og uavhengige merkevarer og oppsplitting av distribusjon, grossist og handel  fortsetter Hoff

-          Det foreslås mange utredninger fra Næringskomiteen det blir spennende å se hva de vil gi av ny innsikt i tiden som kommer og hva det fører til. Her er det mye som er på overtid, avslutter Hoff.

For mer info:

Leder Kjersti Hoff                                             971 20 960

Generalsekretær Anders Nordstad                   482 04 755


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Generalsekretær
Anders Nordstad
tlf 482 04 755
anders@smabrukarlaget.no

Styreleder
Kjersti Hoff
tlf 971 20 960
kjersti@smabrukarlaget.no

Assisterende generalsekretær
Vilde Haarsaker
tlf 476 68 984
vilde@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Melkekvoteordningen
(kvotetak-reduksjon.pdf, 101kB)

/share/mime/48/pdf.png Trefjøs
(trefjos.pdf, 262kB)

/share/mime/48/pdf.png Klima kan velte jordbruksoppgjøret
(klima.pdf, 119kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as