Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Landbruks- og matdepartementet har i dag økt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk fra 0,98 til 0,99 for 2018 etter ekstraordinære kvotedrøftinger med faglagene. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Tine SA (heretter Tine) redegjorde i dagens møte for markedssituasjonen i inneværende år, prognosene for innveid melkemengde og behov i 2018 og sine vurderinger knyttet til etterspørsel og lagerbehov. Tine viste til de siste prognosene som anslår at det i 2018 kan forventes et mottak av kumelk på om lag 1 490 mill. liter dersom dagens forholds­tall for disponibel kvote på 0,98 videreføres. Etter at prognosen ble utarbeidet, har været økt usikkerheten knyttet til fôrsituasjonen.

Tine anslo videre et melkebehov, basert på forventet salg og behov for lager av ost og smør, på om lag 1 503 mill. liter melk.

På bakgrunn i overnevnte anbefalte Tine at forholdstallet for disponibel kvote settes til 0,99 for 2018.

Merknader fra jordbruksorganisasjonene og departementet
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag pekte på at melkeproduksjonen i løpet av noen år trolig må reduseres. Organisasjonene uttrykte bekymring for fôr¬produksjon i inneværende år, og manglende lager av fôr fra forrige sesong. Etter en samlet vurdering støtter Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tines ønske om å heve forholdstallet til 0,99 for 2018.

Basert på råd fra faglagene og diskusjonen i møtet, slutter Landbruks- og matdepartementet seg til jordbruksorganisasjonenes vurderinger, og er enig i at forholdstallet kan økes fra 0,98 til 0,99 for 2018.

Konklusjon
Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 0,99 for 2018. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket beholdes på 900 000 liter kumelk.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as