Ekstraordinære kvotedrøftinger

Partene i jordbruksforhandlingene, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og staten v/ Landbruks- og matdepartementet har i dag blitt enige om å løfte forholdstallet for kumjølkkvoter til 1,01. I desember 2019 ble partene enige om å redusere forholdstallet til 0,96 for 2020 for å skalere ned produksjonen i takt med det reduserte behovet for mjølk som en antok ville bli situasjonen i 2020.

Siden desember 2019 har tilgangen på og behovet for mjølk endret seg mye i forhold til de forutsetningene som ble lagt til grunn på det tidspunktet. Tine signaliserte allerede tidlig i mars et behov for mer mjølk fordi man tok med seg et lavere lager ut av 2019 enn prognosert og fordi Tine har hatt utfordringer med å få i gang produksjonen av Jarlsberg på anlegget i Irland. Produksjonen av mjølk i Norge ble 15 mill. liter mindre enn prognosert for årets to første måneder.

Situasjonen i mjølkemarkedet har endret seg kraftig de siste tre ukene som følge av tiltakene og effektene av koronapandemien. Flere forhold gir mulig vekst i etterspørselen etter meieriprodukter, blant annet bortfall av grensehandel som følge av karantenebestemmelser og forbud mot utreise til Sverige, endrede måltidsvaner som gir økt etterspørsel etter meieriprodukter i dagligvare og redusert import som følge av svekket kronekurs. I tillegg vil anlegget i Irland bli ytterligere forsinket.

Det er usikkert hvor lenge effektene av koronapandemien vil vare, og hvordan, og hvor fort, etterspørselen vil endre seg når det lettes på dagens strenge restriksjoner. En generell redusert kjøpekraft har erfarings-messig redusert etterspørselen etter ost.

Produksjonstilpasningen er usikker, men produsentene har de siste årene gjort seg erfaringer med varierende forholdstall og har vist evne og vilje til å tilpasse seg dette. Denne muligheten er noe mindre i år fordi kutallet er redusert.

Staten informerte om at det vil bli foretatt en justering i forskrift om kvote­ordningen for melk slik at lokalforedlingsforetak etter gitte forutsetninger skal kunne levere ku- og geitemelk til Tine uten å bli ilagt overproduksjonsavgift. Staten vil komme tilbake med detaljene for en slik ordning.

Basert på markedsregulators forslag og innspill ble partene enige om å løfte forholdstallet for disponibel kvote for kumjølk til 1,01 for 2020. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket for kumjølk settes til 909 000 liter.

Det er viktig å sørge for at norske mjølkeprodusenter kan produsere den mjølka som trengs for å forsyne norske forbrukere med mjølkeprodukter, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. Den pågående situasjonen er en kraftig påminner om hvor viktig det er at vi har et aktivt jordbruk over hele landet som er beredt til å øke produksjonen på kort varsel, sier Hoff videre. Jeg er glad for at det også vil bli gjort endringer i regelverket som sikrer at de som driver med egen foredling av mjølk og har mistet salget som en konsekvens av koronasituasjonen, nå kan levere mjølka til TINE, avslutter Hoff.

For mer info:

Kjersti Hoff                     97120960

Olaf Godli                         97546142

John Petter Løvstad        45025212


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as