Foto: Kathrine Kinn

Etterlyser investeringssatsing for mjølkebruk under 30 kyr

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har det siste halvåret pekt på økte investeringsmidler til små og mellomstore mjølkebruk som et viktig tiltak for både styrket beredskap og aktivitet i jordbruk og byggenæring over hele landet. Heller ikke i forslaget til statsbudsjett for 2021 har regjeringen satt av midler til dette.

- Koronasituasjonen har ført til kraftig nedgang i oppdrag i byggenæringa. Samtidig er det er store investeringsbehov i fjøs over hele landet. Innovasjon Norge meldte nylig at potten til investeringsmidler i landbruket for 2020 allerede er tom, og varsler om stor konkurranse om midlene også neste år. Her kunne regjeringen sikret arbeidsplasser i både byggenæringen og jordbruket dersom de hadde fylt på med investeringsmidler til jordbruket i forslaget til statsbudsjett for 2021, sier Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Utvider produksjonen eller legger ned
Hoff understreker at økte investeringsmidler til landbruket må komme sammen med tydeligere kriterier for hvordan midlene skal målrettes mot å videreføre drift på små og mellomstore bruk, uten at de er nødt til å utvide produksjonen.

Ifølge Innovasjon Norge sliter de mindre produsentene med å få lønnsomhet for investeringer i løsdrift både med og uten robot. Valget står da mellom å utvide produksjonen eller å legge ned når løsdriftskravet trer i kraft i 2034. Også i 2024 kommer det nye krav til driftsbygninger som vil utløse investeringsbehov hos flere mjølkeprodusenter.

- Over lengre tid har vi sett at innretningen på investeringsordningene har bidratt sterkt til at det har blitt færre og større bønder. Derfor er det på høy tid at tilskuddskriteriene endres. For eksempel bør tilskuddet til mjølkebruk med under 30 kyr økes til 50 % av investeringskostnaden eller maks. 3,5 millioner kroner, sier Hoff.

I dag er øvre grense for investeringstilskudd på 35 % eller 2 millioner kroner (2,4 millioner kroner for bygg i tre). I 2020 har gjennomsnittlig støttegrad for investeringer i mjølkeproduksjon vært på 26 %, og i 2019 var den på 21 %. Økningen skyldes i stor grad den nye ordningen med ekstra tilskudd til bygging i tre.

50 % investeringstilskudd kan sikre de mindre brukene
Hoff viser til en masteroppgave fra NHH fra juni 2020, som har analysert 66 driftsplaner i mjølkeproduksjon som er brukt som grunnlag for søknad til Innovasjon Norge i Vestland fylke.

- De finner at selve investeringen i snitt ikke er lønnsom for noen av størrelsesgruppene, men gårdsbruk som bygger til 30 eller flere kyr klarer på sikt å tjene inn investeringen. Økes støttegraden for bruk med under 30 kyr til 50 %, vil flere av disse brukene klare å tjene inn investeringen, sier Hoff.

I jordbruksforhandlingene i 2018 ble det enighet om at mjølkebruk med 15-30 kyr skulle prioriteres hos Innovasjon Norge, men det fulgte ikke med midler og nødvendige endringer i tilskuddskriterier for å sikre dette.

- Nå er vi på overtid om vi skal få til en skikkelig satsing på de mindre mjølkebrukene før det er for seint. Landbruksminister Olaug Bollestad må følge opp Krf sine lovnader fra eget partiprogram, sier Hoff.

I partiprogrammet sitt skriver Krf at «Landbruket har et betydelig investeringsbehov. Pålagt omlegging til løsdrift utgjør en særskilt utfordring. KrF mener det er viktig at investeringsstøtten til landbruket økes for å opprettholde produktivitetsveksten og redusere kostnadene. Investeringsbehovet er så stort at det bør utarbeides en langtidsplan som viser det reelle behovet. Rammene som har vært tilgjengelige for bruksutbygging de siste årene er ikke på langt nær store nok til å nå løsdriftsmålet innen tidsfristen.»

Dyrevelferdskrav som fører til stordrift
60 % av landets mjølkeprodusenter driver fortsatt i båsfjøs. Disse har i gjennomsnitt 18 kyr, mens de som har bygd om til løsdrift har 41 kyr. Hoff understreker at det trengs et krafttak for å sikre at de som driver i båsfjøs i dag skal kunne være med videre etter 2024 og 2034 uten å måtte øke produksjonsomfanget.

- Det er storsamfunnet som har fått gjennom disse kravene, da må også samfunnet betale. Dessverre har det over lang tid blitt ført en politikk som gjør at mange av de som ikke har bygd om fjøsa sine har mista trua på ei framtid med sin produksjonsstørrelse og dermed velger å legge ned produksjonen og selge kvota si. Og dermed svekkes beitebruken og landbruk over hele landet, som også er politiske målsettinger regjeringa har, sier Hoff.

Hun viser til at for hvert gårdsbruk som går ut av drift, går også jord ut av drift.

- Det skjer over hele landet, og spesielt i Nord-Norge. Tall fra NIBIO viser at for hvert gårdsbruk som går ut i drift i Nord-Norge, så er det bare 2/3 av jorda som drives videre av andre. Resten gror igjen. Og at noen utvider produksjonen, betyr at andre legger ned. Da forsvinner også produsentmiljøene. Ingen vil komme hjem for å være den siste bonden i bygda, sier Hoff.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as