Får felle to hannbjørner etter press

Det ble 2. juli gitt tillatelse til felling av to hannbjørner i Grong, Høylandet og Namsskogan (beiteprioritert område), for en begrenset tidsperiode. NBS, NB og Sau og Geit mener dette er alt for lite til å løse den alvorlige situasjonen beitebrukerne er i utenom dette begrensede området.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit gjennomførte 1. juli et videomøte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) om rovdyrforvaltningen.

På møtet ble bl.a. «felling av bjørn utenfor bjørnesona» tatt opp. Organisasjonene viste til avslag på fellingstillatelse vest for E6 i Grong og Namdalen i 2019, i beiteprioritert område. Den 21.04.2020 ble søkt om fellingstillatelse på en bjørn i Grane kommune, også i beiteprioritert område. Søknaden ble avslått av Miljødirektoratet. Tilsvarende saker fra Meråker og Bardu ble også fremhevet, hvor skadefellingstillatelse på bjørn ble avslått.

Fra organisasjonene ble det gitt klart utrykk for at det er en svært alvorlig situasjon som nå utspiller seg for beitenæringa i Trøndelag, Nordland og Troms.

Det registreres at det 2. juli ble gitt tillatelse til felling av to hannbjørner i Grong, Høylandet og Namsskogan (beiteprioritert område), for en begrenset tidsperiode. Det er vel og bra, men omfanget er alt for lite til å løse den alvorlige situasjonen beitebrukerne er i utenom dette begrensede området.

Etter rovviltforskriftene skal det kunne felles dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning. Vurderingen skal bygge på områdets betydning som beitemark, potensiale for framtidige skader og mulighetene for å gjennomføre forebyggende tiltak.

Den todelte målsettinga i rovdyrpolitikken skal gi landbruket en rett og mulighet til å utøve næring i beiteprioriterte områder, mens det innenfor rovdyrprioriterte områder skal være mulig å nå̊ bestandsmålet som Stortinget har satt. Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og ga klart uttrykk for at avslagene er et brudd med soneforvaltningen, som Stortinget flere ganger har gitt uttrykk for viktigheten av.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as