Folk i arbeid - jord i hevd

Det var Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt hovedbudskap da det var høring i energi- og miljøkomiteen om regjeringas klimamelding.

Innlegg i høring i energi- og miljøkomiteen 2. februar 2021:

Ved Vilde Haarsaker, ass. generalsekretær

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er glad for at regjeringa nå skriver at bærekraftmålene skal legges til grunn for klimaarbeidet, og at regjeringa vil legge til rette for økt bruk av norske fôrressurser, inkludert utmarksbeite. Her haster det å komme med konkrete tiltak, når vi vet hvordan det står til med bruken norske jordbruksarealer.

 • Vi har bare 2,9 % matjord i Norge. 13,5 % av den er ikke lenger i drift. I Troms og Finnmark er tallet så høyt som 37,5 %. Det er kritisk for beredskapen vår.
 • I tillegg 45 % av landarealet er godt egna som husdyrbeite, men under halvparten av brukes i dag.

Mye av arealene som er ute av drift er kun egna til gras og beite – som kua, sauen og geita kan omdanne til menneskemat, med sin fantastiske drøvtyggerfordøyelse. Det er derfor vi på det meste har hatt 1,5 millioner storfe i Norge– nå er det under 900 000. Det er den samme egenskapen ved drøvtyggerne som også gir metan. Det kommer vi ikke unna, selv om norsk jordbruk jobber intensivt for å finne de gode klimatiltakene og redusere utslipp der vi kan.

Matproduksjonen er avhengig av at verden når 1,5 gradersmålet. Klimaendringer har allerede gjort dyrking og høsting vanskeligere. Derfor trenger vi mangfoldig gårdsdrift over hele landet, fordi det reduserer konsekvensene av tørke eller mye nedbør. For å gjøre oss mindre sårbare for klimahendelser i andre land, for ufred og for andre kriser, må vi redusere importen av fôrråvare, mat, arbeidskraft og innsatsmidler. Da må vi bruke våre egne arealer best mulig.

Og derfor kan vi ikke styre etter klimagassutslipp alene. Et eksempel på det er at høytytende mjølkekyr på kraftfôr med mye soya ser bedre ut i det norske utslippsregnskapet enn mjølkekyr på seterbeite.
NBS ber dere om å legge noen rammer for videre arbeid med klima og bærekraft i jordbruket, bl.a. for den varslede utredninga Klimakur2050 og den kommende bærekraftmeldinga:

 • Pkt. 1: Vi må opp i minst 50 % sjølforsyningsgrad av mat basert på norske ressurser.
 • Pkt. 2: All dyrka jord tas i bruk igjen, og bruken av utmarksbeite økes.
 • Pkt. 3: Jord som er egna til det, prioriteres til matvekster. Avfall og rester fra annen produksjon går til svin og fjørfe. Drøvtyggerhold baseres på mer beite og grovfor.
 • Pkt. 4: Fellesgoder fra jordbruket som biologisk mangfold, kulturlandskap og beredskap må tillegges større vekt. Det samme må klimatilpasning, arbeidsplasser og sosial bærekraft.
 • Pkt. 5: For å få til alt dette, må lønnsnivået i jordbruket opp.

Disse punktene vil gi oss mer bærekraftig matproduksjon og høyere beredskap. Det vil sikre et jordbruk som også i framtida er basisen for levende bygder over hele landet. I dag er det nærmere 100 000 årsverk i jordbruk og jordbruksbasert næringsmiddelindustri – vår største industri utenom olja. I tillegg kommer alle de som leverer varer og tjenester.

Dette er et antall grønne jobber som virkelig monner.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Generalsekretær
Anders Nordstad
tlf 482 04 755
anders@smabrukarlaget.no

Styreleder
Kjersti Hoff
tlf 971 20 960
kjersti@smabrukarlaget.no

Assisterende generalsekretær
Vilde Haarsaker
tlf 476 68 984
vilde@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Melkekvoteordningen
(kvotetak-reduksjon.pdf, 101kB)

/share/mime/48/pdf.png Trefjøs
(trefjos.pdf, 262kB)

/share/mime/48/pdf.png Klima kan velte jordbruksoppgjøret
(klima.pdf, 119kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as