Foto: Emilie Westli Andersen

Forholdstall for 2021 er fastsatt

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag deltok mandag i kvotedrøftinger for 2021 med staten. Forholdstallene for 2021 ble satt til 1,07 for kumjølk og 0,94 for geitemjølk. 

Kumelk
Partene i jordbruksforhandlingene, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og staten v/Landbruks- og matdepartementet har i dag blitt enige om et forholdstall for 2021 på 1,07 Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket for kumelk settes til 963 000 liter. Partene er også enige om å møtes dersom endringer i markedssituasjonen gjennom året tilsier at det er behov for en ny vurdering knyttet til forholdstallet.

2020 har vært et krevende år i melkeproduksjonen. På grunn av utfasing av Jarlsberg eksporten var inngangen til året preget av forventninger om redusert markedsbehov og forholdstallet for 2020 ble satt til 0,96. Koronapandemien medførte sterkt redusert grensehandel samt endrede måltidsvaner, noe som økte etterspørselen betraktelig. I løpet av kvoteåret har forholdstallet for 2020 blitt hevet med 9 prosentpoeng.

I drøftingsmøtet viste markedsregulator Tine til innmeldt behov fra aktørene i markedet samt de siste tilførselsprognosene, og anslår at det i 2021 vil være et råstoffbehov på 1 540 mill. liter melk. Tilførselsprognoser viste at gitt et forholdstall på 1,07 vil gi en melkeinngang på 1 537 mill. liter gitt en kvotefyllingsgrad på 91 pst. Det er noe større usikkerhet enn vanlig knyttet til anslagene som følge av effektene av koronanedstengningen.

Utkjøpsordningen, der Staten og Norges Bondelag ble enige i fjor høst medførte et utkjøp på 35 mill liter og ca 200 mjølkeprodusenter som slutta å levere. NBS ville tatt opphør av Jarlsbergeksport og dertil nedgang av mjølkebehov på forholdstall.

- Ingen kunne forutse koronapandemien, men vårt argument var nettopp at forholdstall er den beste måten å justere produksjonen samtidig som vi sikrer mjølkeproduksjonsmiljøer i hele landet, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

- Et forholdstall på 1,07 er for oss realistisk utfra behovene om lagerbygging og fortsatt godt salg. Det er viktig for oss å sikre norsk mjølk og mjølkeprodukter til den norske befolkning og gi mjølkebøndene mest mulig forutsigbarhet, sier Hoff.

Geitemelk
Partene i jordbruksforhandlingene opprettholder dagens forholdstall på 0,94 for 2021, men henstiller Tine om å forsterke arbeidet med å øke den kommersielle anvendelsen av geitemelk.

Tine redegjorde for markedssituasjonen i inneværende år og prognosene for behov i kommende kvoteår. For 2021 er det prognosert en melkeleveranse på 19,9 mill. liter geitemelk. Det kommersielle behovet, dvs. brunost, hvitost, kremost, muggost, konsum og småskala, er anslått til 12,9 mill. liter melk. Den ikke-kommersielle anvendelsen av geitemelk er prognosert til 7,0 mill. liter i 2021, der 5,3 mill. liter melk vil gå til produksjon og eksport av Frozen Curd og 1,7 mill. liter vil gå til fôr.

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser med sterk bekymring på at kjedene ikke er med på og gjør mer for å selge norske geiteprodukter. Det at «Kvitlin» i bit tas bort fra Norgesgruppens sortiment øker ikke tilgangen for oss som bor utenfor de store befolkningsområdene som har rikholdige ostedisker. Det må gjøres et krafttak for å bruke mer norsk geitemjølk med å breie ut mangfoldet av produkter, sier Hoff.

 

Kontakt:

Leder Kjersti Hoff                       971 20 960
Generalsekretær Olaf Godli         975 46 142


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as