Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, presenterte jordbrukets krav under en pressekonferanse tirsdag 27.april. Foto: Nora May Engeseth

Første steg i en ny retning

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag levert sitt krav til staten i årets jordbruksforhandlinger. Kravet vil gi et betydelig inntektsløft i alle produksjoner, men det tas også noen viktige grep for en ny kurs for norsk matproduksjon.  

Fylkeslederne hadde et tydelig krav til forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag før årets jordbruksoppgjør: «Inntektsgapet til andre grupper  reduseres med minst 50 000 kr/bruk i år». 

- Vi har klart å løfte den økonomiske rammen for årets forhandlinger i jordbrukets krav og krever i tillegg til en kronemessig lik utvikling med resten av samfunnet en tetting av inntektsgap på 30 000 kr. Vi skulle gjerne oppnådd enda mer. Vi deler mange av bekymringene som den siste tida har blitt løftet fram i media, sier Kjersti Hoff. 

Vi har fått gjennomslag for noen viktige grep som vil være et første steg for å stoppe utviklingen mot stadig færre og større bruk, sier Kjersti Hoff. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har siden kvotetakene for mjølk ble økt i 2014 ønsket å reversere dette.  

Etter harde forhandlinger med Norges Bondelag går vi nå til staten og krever at kvotetaket for kumjølk reduseres til 600 tonn og geitmjølk til 200 tonnDette skal ikke ha tilbakevirkende kraft for de som er blitt større, men vi må sette en stopper for utviklingen som har vært etter 2014. Kvoteordninga for mjølk er det viktigste virkemidlet vi har for å fordele mjølkeproduksjonen på mange bruk over hele landet og dermed opprettholde levende bygder og jord i driftsier Kjersti Hoff. 

I tillegg til reduksjon av kvotetakene for mjølk er følgende viktige saker for Norsk Bonde- og Småbrukarlag med i det felles kravet: 

Et nytt driftstilskudd for sau. Dette styrker det gjennomsnittlige sauebruket og bidrar til at vi opprettholder et bærekraftig husdyrhold i distriktene og benytte lokale ressurser som gras, beite og utmarksbeite.  

Innføring av tak og trappetrinn i ulike produksjoner. Dette vil redusere overføringene til de med størst produksjon, samtidig som økonomien styrkes for mindre bruk. Vi vil særlig trekke fram økt tilskudd til de første 5 dekarene med frukt, bær, grønnsaker og potet. 

Investeringsmidler til mindre mjølkebruk: Jordbruket krever at det skal kunne gis 50 % investeringstilskudd til mjølkebruk som bygger til under 30 kyr, begrenset oppad til 3,5 millioner kroner. Jordbruket krever ekstraordinære investeringsmidler på 450 millioner kroner over statsbudsjettet for å imøtekomme det lovpålagte løsdriftskravet som trer i kraft i 2034. I tillegg krever vi å øke rammen for investeringsmidler med 70,5 millioner kroner kroner gjennom jordbruksavtalen.  

 - Det viktigste i år var å styrke økonomien til bøndene. Strukturendringene, særlig driftstilskudd til sau, er et stort gjennomslag. Dette er et viktig steg i retning av en ny jordbrukspolitikk, avslutter Hoff. 


Jordbrukets felles krav ble lagt fram under en pressekonferanse tirsdag 27.april kl.11. 

Opptak av pressekonferansen kan sees her. 

Kravet i sin helhet kan leses her. 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as