Fylkeslederne i NBS krever respekt for Stortingets bestandsmål for ulv!

I behandlinga av ulvemeldinga i juni 2016 avveide Stortingsflertallet ulike samfunnshensyn og landa på et bestandsmål på 4-6 ulveynglinger /år inkludert grenseflokkene. Siste telling viste 10,5 ynglinger i Norge, altså omlag dobbelt av det Stortinget har bestemt. Derfor må det tas grep som bringer bestanden ned på det nivået Stortinget har vedtatt.

Det er helt uakseptabelt at rovviltforvaltninga med Klima- og Miljødepartementet og embedsverket i spissen, styrer på tross av Stortinget.
Innstillinga i saken om lisenskvote for ulv vinteren 2018-2019 fra fylkesmennene i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold til rovviltnemndene i region 4 og 5 med fredning av ulv i områder med familiegrupper, vil innebære en betydelig økning av ulvestammen i Norge. På den måten kommer norsk ulveforvaltning enda mer i strid med lovlig fatta vedtak og enda mer ut av kontroll.

Stortinget har lagt til grunn at den norske delbestanden av ulv skal forvaltes gjennom lisensjakt. Nå ser vi konturene av at forvaltningen skal skje ved skadefelling i beitesesongen. På den måten øker belastninga på beitenæringa og beitebrukerne unødig og dyrevelferden blir uakseptabel. Videre blir de samfunnsmessige kostnadene langt høyere, jamfør ulvemassakrene i Rendalen i 2016 og på Hadeland i 2017, enn når lisensjegere foretar bestandsreguleringa på dugnad og på sporføre.

Fylkeslederne i NBS krever at rovviltnemndene i region 4 og 5 respekterer Stortingsvedtaket og bringer ulvestammen ned på bestandsmålet. Videre krever NBS at Stortinget til høsten følger nøye med på hvordan departementet behandler klagesaken på lisenskvoten for ulv 2018-2019


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as