Fylkeslederne i NBS krever respekt for Stortingets bestandsmål for ulv!

I behandlinga av ulvemeldinga i juni 2016 avveide Stortingsflertallet ulike samfunnshensyn og landa på et bestandsmål på 4-6 ulveynglinger /år inkludert grenseflokkene. Siste telling viste 10,5 ynglinger i Norge, altså omlag dobbelt av det Stortinget har bestemt. Derfor må det tas grep som bringer bestanden ned på det nivået Stortinget har vedtatt.

Det er helt uakseptabelt at rovviltforvaltninga med Klima- og Miljødepartementet og embedsverket i spissen, styrer på tross av Stortinget.
Innstillinga i saken om lisenskvote for ulv vinteren 2018-2019 fra fylkesmennene i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold til rovviltnemndene i region 4 og 5 med fredning av ulv i områder med familiegrupper, vil innebære en betydelig økning av ulvestammen i Norge. På den måten kommer norsk ulveforvaltning enda mer i strid med lovlig fatta vedtak og enda mer ut av kontroll.

Stortinget har lagt til grunn at den norske delbestanden av ulv skal forvaltes gjennom lisensjakt. Nå ser vi konturene av at forvaltningen skal skje ved skadefelling i beitesesongen. På den måten øker belastninga på beitenæringa og beitebrukerne unødig og dyrevelferden blir uakseptabel. Videre blir de samfunnsmessige kostnadene langt høyere, jamfør ulvemassakrene i Rendalen i 2016 og på Hadeland i 2017, enn når lisensjegere foretar bestandsreguleringa på dugnad og på sporføre.

Fylkeslederne i NBS krever at rovviltnemndene i region 4 og 5 respekterer Stortingsvedtaket og bringer ulvestammen ned på bestandsmålet. Videre krever NBS at Stortinget til høsten følger nøye med på hvordan departementet behandler klagesaken på lisenskvoten for ulv 2018-2019


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as