Fylkeslederne i Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever halvering av kvotetaket på mjølk

- Det haster å ta systemet for kjøp, salg og leie av mjølkekvoter til debatt, sier fylkesleder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Astrid T. Olsen.

Tirsdag 29. september har et enstemmig fylkesledermøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag vedtatt at kvotetaket for kumjølk må reduseres fra 900 000 liter til 450 000 liter og at kvotetaket for geitemjølk reduseres fra 900 000 liter til 200 000 liter. Fylkeslederne krever også en utredning av hvordan en kan gjennomføre en avvikling av systemet med kvoteleie.

Må sikre forutsigbarhet for framtida
Bakgrunnen for vedtaket er at antall mjølkebruk stadig går ned, spesielt i Nord-Norge og på Vestlandet. Det er hovedsakelig de minste mjølkebrukene, spesielt gårder med båsfjøs, som blir borte.

- Dette har sammenheng med en villet utvikling innen mjølkesektoren, i stor grad styrt av systemet rundt omsettelige mjølkekvoter og effektivisering bort fra det lokale ressursgrunnlaget. Mange mindre mjølkebruk står også overfor nyinvesteringer i forbindelse med nye dyrevelferdskrav i 2024 og 2034, og dagens system gir ikke økonomi til dette. Nye generasjoner ser derfor ikke muligheter for å overta og drive videre, sier Olsen.

Hun viser til tall fra sitt hjemfylke Nordland, der det er rundt 480 mjølkebruk igjen. Nesten 60 % av mjølkebrukene har under 30 kyr. 103 gårdsbruk har mellom 20 og 30 kyr, 142 gårdsbruk har 10 til 20 kyr og 27 gårdsbruk har under 10 kyr.

- Det haster å komme med tiltak som gir disse mjølkebrukene levelige driftsforhold og forutsigbare framtidsutsikter. Hvis disse brukene blir borte mister vi fagmiljø, jord i drift, arbeidsplasser og en viktig del av vår nasjonale matberedskap, sier Olsen.

Vi har ikke et mjølkebruk å miste
Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener at slik systemet med mjølkekvoter har utviklet seg, bidrar det i mindre og mindre grad til landbrukspolitikkens overordnede mål om matproduksjon over hele landet.

- Tall fra NIBIO viser at for hvert gårdsbruk som går ut av drift i Nord-Norge, så er det bare 2/3 av jorda som drives videre av andre. Resten gror igjen, sier Olsen.

Samtidig som fylkeslederne i Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever at taket på mjølkekvoter reverseres, understreker de at er det viktig å ivareta mjølkebøndene som har satset stort etter at kvotetakene ble hevet til dagens nivå i 2014.

- De som har investert og bygd opp gården må også ha forutsigbare forhold. Vi har ikke et mjølkebruk å miste, sier Olsen.

 

Norsk mjølk produseres på stadig færre, men større bruk. Figuren er hentet fra Landbruksdirektoratet.


Uttale fra fylkesledermøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 29.09.2020:

Kvoteordninga for mjølk må komme til debatt. De siste tallene om utviklingen innen mjølkeproduksjonen viser at flere fylker har stor avvikling. Mange små og mellomstore mjølkebruk har så svak økonomi at generasjonsskifte ikke blir tema. Mjølkebrukene står overfor store investeringsbehov for å oppfylle lovfestede dyrevelferdskrav som trer i kraft i 2024 og 2034. Økonomiske virkemiddel må settes inn for å sikre mjølkeproduksjon over hele landet basert på norske og lokale innsatsfaktorer.

I enkelte bygder er fagmiljøet i ferd med å bli borte. Konsekvensen er at veterinærtilbud og andre servicefunksjoner blir reduserte. I sum svekker dette muligheten for rekruttering.

Det haster å gjøre en gjennomgang av systemet med mjølkekvoter for å sikre at det i større grad bidrar til landbrukspolitikkens overordna mål om matproduksjon over hele landet.

Til jordbruksforhandlingene i 2021 krever fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag at kvotetaket for kumjølk reduseres fra 900 000 liter til 450 000 liter og at kvotetaket for geitemjølk må reduseres fra 900 000 liter til 200 000 liter. Dette må i første omgang ikke ha tilbakevirkende kraft for de som har satset innenfor nåværende kvoteregime. Det må også utredes hvordan en kan gjennomføre en avvikling av systemet med kvoteleie.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as